เงื่อนไขและวิธีการรับรางวัล เทศกาลมหาเฮง เฮงเปลี่ยนชีวิต

 

 

 

1. บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีของการจับรางวัลครั้งที่ 1 ในวันที่ 10 เมษายน 2563, ครั้งที่ 2 ในวันที่ 17 เมษายน 2563 ,ครั้งที่ 3 ในวันที่ 24 เมษายน 2563, ครั้งที่ 4 ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563, ครั้งที่ 5 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563, ครั้งที่ 6 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563, ครั้งที่ 7 ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 และครั้งที่ 8 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 โดยจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง Facebook Fanpage “dtac”

 

2. บริษัทฯ จะติดต่อผู้โชคดีทางหมายเลขโทรศัพท์เพื่อนัดหมายให้ผู้โชคดีมารับของรางวัล ณ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 34 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาทำการ หากไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้หรือผู้โชคดีมีหลักฐานการยืนยันตนไม่ครบถ้วนหรือผู้โชคดีไม่มายืนยันตนเพื่อรับของรางวัลภายใน 30 วันนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดีหรือผู้โชคดีแจ้งว่าขอสละสิทธิ์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้แก่ผู้โชคดีสำรองในลำดับถัดไป หากผู้โชคดีสำรองไม่มารับของรางวัลหรือสละสิทธิ์ บริษัทฯ จะมอบของรางวัลให้กับองค์กรสาธารณะกุศลต่อไป

 

3. ผู้โชคดีที่มีสิทธิ์ได้รับของรางวัลจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ระบุชื่อตรงตามข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ในระบบของบริษัทฯ พร้อมด้วยซิมดีแทคที่แสดงหมายเลขว่าเป็นผู้โชคดีซึ่งใช้งานอยู่ในปัจจุบัน (มีวันใช้งานคงเหลือ (Active) ในวันที่มารับของรางวัล) มาแสดงในวันที่บริษัทฯ ได้นัดหมายไว้ เพื่อติดต่อขอรับของรางวัลด้วยตนเอง กรณีผู้โชคดีที่มีสิทธิ์ได้รับของรางวัลมีอายุต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ จะต้องนำสูติบัตรมาแสดง โดยให้มาพร้อมกันกับบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครอง (บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองจะต้องสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านมาแสดงด้วย)

 

4. บริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลให้แก่ผู้โชคดี

 

5. กำหนดให้ในการจับรางวัลในแต่ละครั้ง ผู้โชคดี 1 ท่าน มีสิทธิ์รับของรางวัลสูงสุดได้ 1 รางวัล โดยสามารถรับของรางวัลได้หลายรางวัลตลอดระยะเวลากิจกรรม

 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ, ยกเลิก, เพิกถอน, หรือเรียกคืนของรางวัลทั้งหมด หากพบว่าผู้โชคดีมีการใช้สิทธิ์ร่วมรายการโดยข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง ทุจริต ปลอมแปลง ฉ้อฉล ไม่ว่ากรณีใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์ในรายการนี้

 

7. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้

 

8. พนักงานและครอบครัวของบริษัทฯ พนักงานและครอบครัวของบริษัทที่ถูกว่าจ้างให้ดำเนินรายการ พนักงานและครอบครัวของบริษัทที่ผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์รายการนี้ และพนักงานและครอบครัวของบริษัทในเครือของบริษัทฯ ดังกล่าวมาแล้ว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้

 

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในภาพถ่ายและ/หรือภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียงของผู้โชคดีโดยถือว่าเป็นสิทธิ์ขาดของบริษัทฯ บริษัทฯ สามารถนำไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตหรือจ่ายค่าตอบแทนแต่อย่างใด

 

10. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

 

11. ใบอนุญาตเลขที่ 29-36/2563 ออกให้ ณ อำเภอธัญบุรี

 

 

สมัครฟรี กดเลยที่นี่ 

 

***เทศกาลมหาเฮง เฮงเปลี่ยนชีวิต (สำหรับลูกค้าดีแทคระบบเติมเงินเท่านั้น) 

ระยะเวลาร่วมกิจกรรม 20 มีนาคม 2563 – 21 พฤษภาคม 2563

 

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
5 จาก 5
อัพเดตล่าสุด:
‎20-03-2020 11:53
อัพเดตแล้วโดย:
 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ความคิดเห็น

ให้รางวัลกับตัวเอง ด้วยหุ่น S ที่หลายๆคนอยากครอบครอง อ่านรายละเอียดที่ ซาย เอส