ผู้มีส่วนร่วมสูงสุด
จัดเรียงตาม:
  โดยการเข้าสู่บริการนี้ ผู้ใช้บริการจะตกลงกับข้อตกลงและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ดีพีเพื่อบริการชำระเงินผ่านดีแทค บริการชำระเงินผ่านดีแทค   เงื่อนไขบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ดีพีเพื่อบริการชำระเงินผ่านดีแทค สัญญาฯ นี้เป็นสัญญาระหว่าง บริษัท ทีทูพี จำกัด ผู้ให้บริการได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์ถูกต้องตามกฎหมายจากกระทรวงการคลัง ใบอนุญาตเลขที่ ค(3) 001/2555 และ ค(6) 001/2558 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “บริษัท” ฝ่ายหนึ่ง และ “ผู้สมัครขอใช้บริการ” ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ใช้บริการ” อีกฝ่ายหนึ่ง เพื่อขอใช้บริการ เงินอิเล็กทรอนิกส์ดีพีเพื่อบริการชำระเงินผ่านดีแทค   และ/หรือ บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง บริการ เงินอิเล็กทรอนิกส์ดีพีเพื่อบริการชำระเงินผ่านดีแทค   เป็นบริการเพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการในการชำระเงิน/รับชำระเงิน /โอน /รับและส่งเงินเท่านั้น โดยบริษัทกระทำการเป็นตัวแทนของผู้ใช้บริการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวเท่านั้น ระเบียบ / ข้อบังคับ / เงื่อนไข / สิทธิ / ภาระผูกพัน / ข้อจำกัดสิทธิ / ข้อสงวนสิทธิ / ขอบเขต และความรับผิดของคู่สัญญาตามสัญญานี้มีผลผูกพันสิทธิ/หน้าที่และความรับผิดของผู้ใช้บริการ ซึ่งผู้ใช้บริการควรอ่านและทำความเข้าใจสัญญานี้อย่างละเอียด โดยบริษัทสนับสนุนให้ผู้ใช้บริการพิมพ์หรือเก็บบันทึกสัญญานี้ไว้ เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบริการของบริษัท ผู้ใช้บริการสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.atdeeppocket.com การคลิก “ยอมรับ” หรือ “ยืนยัน” หรือข้อความใดอันมีความหมายเดียวกัน เพื่อการส่งข้อมูลการชำระเงินผ่านบริการ เงินอิเล็กทรอนิกส์ดีพีเพื่อบริการชำระเงินผ่านดีแทค   ถือว่าผู้ใช้บริการได้ยอมรับข้อตกลง และเงื่อนไขต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ รวมทั้งนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ และ/หรือเอกสารอ้างอิงอื่นๆ นอกจากนี้ยังถือว่าผู้ใช้บริการตกลง และยอมรับว่าสัญญานี้เป็นสัญญาระหว่างบริษัทกับผู้ใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการเป็นผู้ลงนามให้มีผลผูกพัน และบังคับได้ตามกฎหมาย สิทธิใดๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในสัญญานี้ ผู้ใช้บริการยินยอม และตกลงให้บริษัทมีสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และตามความเห็นชอบของบริษัท รวมทั้งยินยอม และตกลงให้แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงสัญญาเพียงบางส่วน และ / หรือ ทั้งหมดได้ โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งผู้ใช้บริการล่วงหน้า และคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ถือว่าข้อตกลง และเงื่อนไขที่แก้ไขใหม่นี้มีผลใช้บังคับแทนข้อตกลงและเงื่อนไขเดิมโดยอัตโนมัติ หากมิได้เป็นการฝ่าฝืน หรือล่วงละเมิดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมาย โดยส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงจะถูกประกาศบนเว็บไซต์ เงินอิเล็กทรอนิกส์ดีพีเพื่อบริการชำระเงินผ่านดีแทค   www.atdeeppocket.com ความสัมพันธ์ทางกฎหมายระหว่างผู้ใช้บริการ กับ บริษัท ทีทูพี จำกัด ในสัญญานี้บริษัทเป็นเพียงตัวแทนของผู้ใช้บริการในการให้บริการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น บริษัทจะไม่รับผิดชอบแก่ความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่เป็นความเสียหายที่เกิดจากการละเลย และ/หรือความบกพร่องต่อหน้าที่ของบริษัทภายใต้เงื่อนไขข้อบังคับข้อกำหนดแห่งสัญญานี้ และเป็นการจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัทเพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น ผู้ใช้บริการได้ศึกษาและทำความเข้าใจเป็นอย่างดีแล้วและยอมรับความเสี่ยงใด ๆ อันเกิดจากการทำธุรกรรมทางการเงิน บริษัทไม่ใช่ธนาคารและบริการ เงินอิเล็กทรอนิกส์ดีพีเพื่อบริการชำระเงินผ่านดีแทค   เป็นบริการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น บริษัทไม่ใช่ผู้บริหารผลประโยชน์ในเงินทุนของผู้ใช้บริการ แต่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนหรือผู้เก็บรักษาเงินทุนของผู้ใช้บริการเท่านั้น ผู้ใช้บริการไม่จำต้องเก็บเงินทุนหรือคงเงินทุนของผู้ใช้บริการไว้ในระบบของบริษัท เงินอิเล็กทรอนิกส์ดีพีเพื่อบริการชำระเงินผ่านดีแทค   หรือบัญชี เงินอิเล็กทรอนิกส์ดีพีเพื่อบริการชำระเงินผ่านดีแทค   เพื่อที่จะใช้บริการ เงินอิเล็กทรอนิกส์ดีพีเพื่อบริการชำระเงินผ่านดีแทค   แต่หากผู้ใช้บริการคงเงินทุนของผู้ใช้บริการไว้ในบัญชี เงินอิเล็กทรอนิกส์ดีพีเพื่อบริการชำระเงินผ่านดีแทค   ทางบริษัทจะรวมเงินทุนของผู้ใช้บริการกับเงินทุนของผู้ใช้บริการอื่นๆไว้ในบัญชีธนาคาร (บัญชีรวม) ที่บริษัทเป็นเจ้าของซึ่งผู้ใช้บริการได้ยินยอมและยอมรับว่ารายได้หรือผลประโยชน์อื่นใดที่เกิดขึ้นในบัญชีรวมนั้นจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท โดยผู้ใช้บริการตกลงจะไม่รับดอกผลหรือผลประโยชน์ใดๆที่เกิดขึ้นในขณะที่บริษัททำหน้าที่เก็บรักษาเงินทุนนั้นๆ โดยเงินสกุลอื่นๆ นอกเหนือจากเงินสกุลบาทจะไม่สามารถถูกเก็บรักษาไว้ในบัญชีธนาคารของ เงินอิเล็กทรอนิกส์ดีพีเพื่อบริการชำระเงินผ่านดีแทค  การลงทะเบียนเพื่อขอใช้บริการ เงินอิเล็กทรอนิกส์ดีพีเพื่อบริการชำระเงินผ่านดีแทค   ของผู้ใช้บริการ เป็นการมอบหมายให้บริษัทเป็นตัวแทนของผู้ใช้บริการในการดำเนินการทางการเงินตามสัญญานี้เท่านั้น โดยบริษัทจะดำเนินการตามความประสงค์ และความยินยอมของผู้ใช้บริการภายใต้วิธีการ เงื่อนไข และข้อกำหนดแห่งสัญญานี้ และธุรกรรมนั้นๆ จักต้องไม่มีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งตามกฎหมาย เป็นการพ้นวิสัย หรือ เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน สิทธิหน้าที่/ภาระผูกพันและความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ เงินอิเล็กทรอนิกส์ดีพีเพื่อบริการชำระเงินผ่านดีแทค 2.1.         ผู้ใช้บริการตกลงใช้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ดีพีเพื่อบริการชำระเงินผ่านดีแทค   ของบริษัทโดยผู้ใช้บริการได้ตรวจสอบข้อมูล เงื่อนไขและรูปแบบ วิธีการสมัคร การให้บริการ การใช้บริการ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และรายละเอียดอื่นๆ โดยถี่ถ้วนแล้วจึงได้ตกลงทำการสมัครตามวิธีการที่บริษัทกำหนด โดยผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม รวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆ ได้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.atdeeppocket.com 2.2.         ผู้ใช้บริการตกลงให้ข้อมูลการลงทะเบียนที่ถูกต้อง ครบถ้วน และพร้อมที่จะแจ้งข้อมูลล่าสุดแก่บริษัทเงินอิเล็กทรอนิกส์ดีพีเพื่อบริการชำระเงินผ่านดีแทค   และให้การรับประกันแก่บริษัทว่าข้อมูลที่ใช้ในการลงทะเบียนนั้น ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นความจริง หากบริษัทตรวจพบว่าข้อมูลที่ใช้ในการลงทะเบียนดังกล่าวไม่ครบถ้วน ไม่ใช่ข้อมูลล่าสุด ไม่เป็นความจริง หรือไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม บริษัท และ / หรือตัวแทนมีสิทธิระงับการให้บริการกับผู้ใช้บริการได้ทันทีโดยมิต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ            ผู้ใช้บริการตกลงว่าข้อความใดๆที่อยู่บนระบบเงินอิเล็กทรอนิกส์ www.atdeeppocket.com หรือข้อมูลใดๆ ที่บริษัทส่งผ่านบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ดีพีเพื่อบริการชำระเงินผ่านดีแทค   หรือผู้ใช้บริการได้รับข้อความใดๆโดยวิธีอื่นใดก็ตาม ผู้ใช้บริการจะต้องอ่านข้อความ และตรวจสอบข้อความนั้นๆ ทุกครั้งก่อนการคลิก “ยอมรับ” หรือ “ยืนยัน” หรือตกลงใช้บริการตามข้อความใดที่มีความหมายเป็นการยอมรับหรือยืนยันการใช้บริการ หากมีข้อผิดพลาดใดๆ เกิดขึ้น บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ผู้ใช้บริการ หากผู้ใช้บริการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งที่อยู่ใหม่ให้บริษัททราบทันทีผ่านเว็บไซต์ข้างต้น หากผู้ใช้บริการไม่แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ใหม่ให้ถือว่าการส่งข้อมูลใดๆ ไปยังที่อยู่เดิมเป็นการส่งไปถึงผู้ใช้บริการโดยถูกต้องแล้ว 2.3.         ผู้ใช้บริการตกลงว่า บรรดาข้อมูลรายงานต่างๆ ที่บริษัทจัดให้แก่ผู้ใช้บริการเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น บริษัทอาจทำการเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวที่บกพร่อง ล่าช้า ให้ถูกต้องทันสมัยได้ในภายหลัง และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการในความบกพร่อง ล่าช้า ผิดพลาดใดๆของข้อมูลดังกล่าว อันเกิดจากการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ดีพีเพื่อบริการชำระเงินผ่านดีแทค   ซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจกำกับดูแลของบริษัท และ/หรือเกิดจากการขัดข้องของระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ระบบคอมพิวเตอร์ และ/หรืออุปกรณ์ หรือการรับ-ส่งสัญญาณผิดพลาดล่าช้า เป็นต้น 2.4.         ผู้ใช้บริการรับทราบว่า ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ดีพีเพื่อบริการชำระเงินผ่านดีแทค   เพื่อชำระค่าสินค้า และ/หรือบริการ และบริษัทเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการชำระค่าสินค้า หรือบริการ และทำธุรกรรมตามคำสั่งของผู้ใช้บริการเท่านั้น บริษัทจึงไม่อาจรับประกันคุณภาพของสินค้า และบริการที่ซื้อ หรือชำระผ่านบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ดีพีเพื่อบริการชำระเงินผ่านดีแทค   โดยผู้ใช้บริการต้องติดต่อกับผู้ขายโดยตรงในเรื่องการรับประกัน และการแก้ไขความชำรุดบกพร่องของสินค้า/บริการ รวมถึงการขอใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี และเอกสารต่างๆ ที่ผู้ขายต้องออกให้  2.5.         ผู้ใช้บริการรับทราบว่า ผู้ใช้บริการสามารถทำธุรกรรมเงินอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ดีพีเพื่อบริการชำระเงินผ่านดีแทค  ด้วยวงเงินตามข้อจำกัดดังนี้ (จำนวนเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราวตามที่บริษัทกำหนดโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ)   ข้อจำกัด จำนวนเงินสูงสุดสำหรับผู้ใช้บริการในระบบเติมเงิน จำนวนเงินสูงสุดสำหรับผู้ใช้บริการในระบบรายเดือน จำนวนสูงสุดต่อ 1 รายการสั่งซื้อหรือบอกรับเป็นสมาชิก ไม่เกิน 3,900 บาทต่อ 1 รายการ (หรือจำนวนเงินที่เทียบเท่าเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ) ไม่เกิน 1,200 บาทต่อ 1 รายการ (หรือจำนวนเงินที่เทียบเท่าเป็นเงินตราต่างประเทศ)  จำนวนรวมสูงสุดใน 1 วันสำหรับทุกๆ รายการสั่งซื้อ หรือบอกรับเป็นสมาชิก (โดยนับรวมรายการกับผู้อนุญาตให้ใช้เนื้อหาทุกราย) ไม่เกิน 3,900 บาทต่อ 1 วัน (หรือจำนวนเงินที่เทียบเท่าเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ) ไม่เกิน 1,200 บาทต่อ 1 วัน (หรือจำนวนเงินที่เทียบเท่าเป็นเงินตราต่างประเทศ)   2.6.         การให้บริการใดๆ ของบริษัทหากมีความล่าช้า ไม่ว่าเกิดขึ้นจากระบบ และ/หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ขัดข้อง ชำรุด ซ่อมแซม ระบบสื่อสาร รับ-ส่ง สัญญาณผิดพลาด รับฟังข้อมูลคลาดเคลื่อน รวมถึงระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารโทรคมนาคม หรือระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ หากมีพฤติการณ์ หรือเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการควบคุมของบริษัท หรือไม่อาจให้บริการได้เป็นการชั่วคราว และ/หรือถาวร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆก็ตาม ผู้ใช้บริการตกลงจะไม่เรียกร้องให้บริษัทต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดพลาด ล่าช้า รวมถึงจากการระงับการให้บริการบางประเภท หรือทั้งหมดด้วย 2.7. ผู้ใช้บริการให้สิทธิบริษัทหรือตัวแทนในการค้นหาข้อมูลที่บริษัทหรือตัวแทนเห็นว่าจำเป็นในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลลงทะเบียนของผู้ใช้บริการ ซึ่งการค้นหาอาจรวมถึงการตรวจสอบข้อมูลเครดิต หรือข้อมูลใดๆที่เกี่ยวข้องจากฐานข้อมูลของบุคคลที่สามได้ 2.8.         ผู้ใช้บริการยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการซึ่งได้ให้ไว้แก่บริษัทต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการใดๆ ภายใต้สัญญาฉบับนี้ ตามที่บริษัทเห็นว่าจำเป็นและเหมาะสม โดยบริษัทไม่จำต้องขอความยินยอมใดๆ จากผู้ใช้บริการ และผู้ใช้บริการตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัททั้งสิ้น 2.9.         หากบริษัทพบว่าผู้ใช้บริการเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายใดๆ และ/หรือมีพฤติการณ์ในทางล่วงละเมิดต่อข้อหนึ่งข้อใด หรือทั้งหมดแห่งสัญญานี้ บริษัทมีสิทธิยกเลิกการให้บริการกับผู้ใช้บริการได้ทันที โดยผู้ใช้บริการตกลงจะไม่ขัดขวาง และยินยอมช่วยเหลืออำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ให้กับบริษัทตัวแทน เจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าถึงส่วนที่ถูกคุ้มครองโดยรหัสผ่านบนเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ ถือว่าบริษัทไม่มีส่วนในการกระทำใดๆ ของผู้ใช้บริการ และไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายอย่างใดๆ อันเกิดจากการกระทำดังกล่าวของผู้ใช้บริการ และหากเกิดความเสียหายแก่บริษัททั้งทางตรง และทางอ้อมจากการกระทำดังกล่าวของผู้ใช้บริการ บริษัทมีสิทธิที่จะดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ใช้บริการได้จนถึงที่สุด 2.10.      การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีความเสี่ยงซึ่งผู้ใช้บริการได้พิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนเป็นอย่างดีแล้ว และผู้ใช้บริการยอม เข้าเสี่ยงภัย และแบกรับภาระความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการเองทุกกรณี กรณีมีความจำเป็นเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง หรือความสมบูรณ์ของการกระทำธุรกรรมของผู้ใช้บริการ เมื่อบริษัทได้บอกกล่าวและแจ้งความประสงค์ดังกล่าวแก่ผู้ใช้บริการแล้ว ผู้ใช้บริการตกลงจะส่งรายละเอียดข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่บริษัท ธนาคาร ผู้ให้บริการรับชำระบัตรเครดิต หรือเจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทันทีหรือภายในเวลาที่กำหนด รวมทั้งผู้ใช้บริการยินยอมช่วยเหลือตามสมควรเพื่อให้ได้มาซึ่งเอกสาร/ข้อมูลดังกล่าวโดยจะไม่กระทำการใดๆ เพื่อเป็นการทำลาย ทำให้เสื่อมค่า ทำให้สูญหาย เสียหาย หรือไร้ซึ่งประโยชน์ แก่เอกสารหรือข้อมูลนั้นๆ และผู้ใช้บริการตกลงจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการกีดกัน หรือ ขัดขวางการทำงานของบริษัท ธนาคาร ผู้ให้บริการรับชำระบัตรเครดิต หรือเจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย 2.11.      ผู้ใช้บริการยินยอมให้ถือว่า บรรดาหนังสือ จดหมาย และคำบอกกล่าวใดๆ แม้กระทั่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท ที่บริษัทจัดส่งให้แก่ผู้ใช้บริการตามวิถีทางที่ใช้ในการให้บริการและใช้บริการตามข้อตกลงนี้เป็นการจัดส่งให้แก่ผู้ใช้บริการโดยชอบแล้ว โดยไม่ว่าผู้ใช้บริการได้รับหรือเปิดดูข้อความหรือไม่ก็ตาม บริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องสื่อสารในรูปแบบของเอกสาร การสื่อสารของบริษัทไม่ว่าในรูปแบบใดๆ บริษัทจะถือว่าเป็นการสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรและถือว่าผู้ใช้บริการจะได้รับการสื่อสารดังกล่าวไม่เกิน 5 วันทำการนับแต่วันที่มีการประกาศหรือการส่งข้อความมายังผู้ใช้บริการ โดยไม่ว่าผู้ใช้บริการได้รับหรือเปิดดูข้อความหรือไม่ก็ตาม 2.12.      กรณีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด/เงื่อนไข/ข้อบังคับตามสัญญานี้ ผู้ใช้บริการยินยอมให้การให้บริการตามสัญญานี้ตกอยู่ภายใต้ข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงนั้นด้วยโดยอัตโนมัติทันที ซึ่งบริษัทจะประกาศแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ หรือ ช่องทางอื่นที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสม หากผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดก็ตาม บริษัทมีสิทธิแจ้งการบอกเลิกสัญญาผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์หรือ Mobile Application ยังผู้ใช้บริการได้ทันที บริษัทถือว่าการยอมรับต่อข้อตกลงการใช้บริการ เงินอิเล็กทรอนิกส์ดีพีเพื่อบริการชำระเงินผ่านดีแทค   ของผู้ใช้บริการ ในส่วนนี้เป็นการยินยอมให้บริษัทดำเนินการใช้สิทธิเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งสิทธิของบริษัทในการรับค่าชดเชยเพื่อให้เป็นไปตามสัญญานี้ บริษัทมีสิทธิยึดถือสิทธิในหลักทรัพย์ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการและ บริษัทอาจนำหลักทรัพย์ของผู้ใช้บริการที่อยู่ในบัญชี เงินอิเล็กทรอนิกส์ดีพีเพื่อบริการชำระเงินผ่านดีแทค   ไปเพื่อชำระหนี้ที่ผู้ใช้บริการค้างชำระต่อบริษัทหรือต่อบุคคลอื่นตามกฎหมาย สิทธิที่ระบุภายในส่วนนี้เป็นสิทธิที่ระบุเพิ่มเติมจากสิทธิในหัวข้ออื่นๆ วิธีการใช้บริการ เงินอิเล็กทรอนิกส์ดีพีเพื่อบริการชำระเงินผ่านดีแทค  พร้อมรายละเอียดค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นข้อมูลล่าสุด แสดงไว้ที่เว็บไซต์ www.atdeeppocket.com สิทธิหน้าที่ / ภาระผูกพัน และข้อสงวนสิทธิของบริษัท 4.1.         บริษัทมีสิทธิคัดค้านการขอใช้บริการของผู้ใช้บริการได้ บริษัททรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะพิจารณาไม่ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการได้ และ / หรือไม่ผูกพันบริษัทให้ต้องทำสัญญานี้กับผู้ใช้บริการ และให้ถือว่าการตัดสินใจของบริษัทเป็นเด็ดขาดโดยบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆอันอาจเกิดขึ้นจากการเสนอขอใช้บริการนี้ 4.2.         บริษัทจะดำเนินการหัก / ฝากเงิน  / เข้าบัญชีธนาคาร บัตรวีซ่า บัตรมาสเตอร์การ์ด และ / หรือผู้ให้บริการต่างๆ ตามคำขอของผู้ใช้บริการที่กระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยบริษัทจะดำเนินการดังกล่าวในทันที บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆทั้งสิ้นหากความล่าช้ามิได้มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมที่บริษัท และลูกจ้างหรือตัวแทนของบริษัทจะต้องรับผิดชอบ หรือมีสาเหตุมาจากปัจจัยอื่นๆที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทอันส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการทำธุรกรรม เช่น ความล่าช้าซึ่งเกิดจากระบบของธนาคารหรือจากเหตุสุดวิสัยอื่นใด เป็นต้น 4.3 กรณีบริษัทพบว่าผู้ใช้บริการกระทำ หรือมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดต่อกฎหมายโดยผ่านทางระบบบริการ เงินอิเล็กทรอนิกส์ดีพีเพื่อบริการชำระเงินผ่านดีแทค   ก็ดี หรือผู้ใช้บริการใช้ และ / หรือแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อบริษัทก็ดี หรือผู้ใช้บริการละเมิดเงื่อนไข / ข้อกำหนดในสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดก็ดี และบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นความผิดร้ายแรง บริษัทจะทำการยกเลิกสัญญาและ / หรือปิดบัญชี เงินอิเล็กทรอนิกส์ดีพีเพื่อบริการชำระเงินผ่านดีแทค   ของผู้ใช้บริการทันที โดยผู้ใช้บริการตกลงจะไม่ดำเนินคดีใดๆ ทั้งสิ้นกับบริษัทเพื่อเรียกร้องเงินที่คงค้างอยู่ในบัญชี เงินอิเล็กทรอนิกส์ดีพีเพื่อบริการชำระเงินผ่านดีแทค   ของผู้ใช้บริการซึ่งบริษัทเพียงครอบครองไว้แทนจนกว่าจะได้มีการพิสูจน์ความถูกต้องของผู้มีสิทธิรับเงินจำนวนดังกล่าว หรือมีคำสั่งใด ๆ จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะหักค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ จากการดูแลรักษาเงินจำนวนดังกล่าวออกจากจำนวนเงินทั้งหมดก่อนส่งคืนแก่ผู้รับโดยชอบข้างต้น 4.4.        บริษัทจะรักษาเงินทุนของผู้ใช้บริการแยกต่างหากจากเงินทุนที่ใช้ในการดำเนินการและจะไม่นำไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นของบริษัท รวมทั้งจะไม่นำเงินทุนของผู้ใช้บริการมาชำระหนี้กรณีที่บริษัทล้มละลายหรือกระทำโดยประการอื่น 4.5.        เมื่อมีเหตุให้สัญญานี้เป็นอันสิ้นสุดลงด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ผู้ใช้บริการตกลงให้บริษัทมีสิทธิโดยชอบในการหักเงินจากบัญชีของผู้ใช้บริการหรือยึดหน่วงทรัพย์สินใดๆ ของผู้ใช้บริการที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทจนกว่าบริษัทจะได้รับเงินบรรดาที่ผู้ใช้บริการค้างชำระจากการให้บริการของบริษัททั้งหมดได้ 4.6.        บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์เหล่านี้ 4.6.1.     กรณีความเสียหายที่เกิดจากการกระทำของบุคคลอื่นอันเป็นการละเมิดหรือก่อความเสียหายประการใดต่อผู้ใช้บริการ 4.6.2.     กรณีความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องจากพฤติการณ์นอกเหนือการควบคุมของบริษัทหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ รวมถึงความเสียหายจากภาวะขาดทุน การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นส่วนตัวหรือที่เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่ทำให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้บริการ เงินอิเล็กทรอนิกส์ดีพีเพื่อบริการชำระเงินผ่านดีแทค   หรือ เว็บไซต์ได้ และหมายรวมถึงกรณีที่บริษัทได้กระทำการเตือนผู้ใช้บริการถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแล้วก็ตาม 4.6.3.     บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำโดยจงใจหรือโดยประมาทเลินเล่อในการทำหน้าที่ของบุคคลที่สาม เช่น ผู้ให้บริการโทรคมนาคม บริการอินเทอร์เน็ต รวมถึงการให้บริการคอมพิวเตอร์ฮาดแวร์ หรือ ซอฟท์แวร์ หรือสถานการณ์ที่นอกเหนือความควบคุมหรือเหตุสุดวิสัยอื่นใด เช่น อัคคีภัย อุทกภัย ภัยธรรมชาติอื่น สงคราม จลาจล ประท้วง อุปกรณ์ชำรุด คอมพิวเตอร์ไวรัส ไฟฟ้าหรือระบบโทรคมนาคมบกพร่อง เป็นต้น   การสิ้นสุดของสัญญา 5.1.         การสิ้นสุดของสัญญานี้ ไม่มีผลยกเลิกหรือลบล้างสิทธิของบริษัทและความรับผิดของผู้ใช้บริการในบรรดาค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย ดอกเบี้ย หรือ เงินอื่นใดที่ผู้ใช้บริการต้องชำระตามที่กำหนดในสัญญานี้ 5.2.         เมื่อสัญญาสิ้นสุดลงด้วยเหตุอันเนื่องมาจากผู้ใช้บริการฝ่าฝืนข้อกำหนดแห่งสัญญานี้เพียงบางส่วน หรือทั้งหมด หรือกรณีใดๆก็ตาม หากมีเงิน หรือ ทรัพย์สินอื่นใดที่ผู้ใช้บริการได้รับไว้โดยมิควรได้ ผู้ใช้บริการต้องรีบส่งมอบคืนเงิน หรือทรัพย์สินเหล่านั้นทันทีด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ใช้บริการเอง หากฝ่าฝืนบริษัทมีสิทธิติดตามทวงถาม พร้อมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายจริงที่เกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าวของผู้ใช้บริการ ตลอดจนฟ้องร้องดำเนินคดี โดยผู้ใช้บริการตกลงจะไม่ยกข้อต่อสู้ใดๆขึ้นเพื่อปฏิเสธความรับผิดชอบดังกล่าว 5.3.         ความรับผิดกรณีผิดสัญญา ฝ่ายที่ผิดสัญญาตกลงจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการตามกฎหมายโดยทั้งหมดทั้งสิ้น เช่น การบอกกล่าวทวงถาม ค่าทนายความ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าป่วยการ ค่าพาหนะ เป็นต้น   บทเบ็ดเตล็ด 6.1.         การที่บริษัทยอมยกเว้นข้อปฏิบัติใดๆให้แก่ผู้ใช้บริการบางส่วนหรือทั้งหมดครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ตาม ไม่มีผลที่จะให้ถือว่าบริษัทได้สละเจตนาของสัญญานี้บางส่วนหรือบางข้อในครั้งต่อๆไป กล่าวคือ ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามสัญญานี้โดยเคร่งครัดครบถ้วนทุกข้อในคราวต่อๆไปตลอดอายุสัญญานี้ 6.2.         กรณีมีเหตุให้ต้องติดตามทวงคืนทรัพย์สินหรือสินค้าจากบุคคลที่สาม ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องใช้ความพยายามอย่างเต็มที่และดำเนินการใดๆตามปกติ ของประเภทธุรกิจการค้าและบริการด้วยตนเองและค่าใช้จ่ายของตัวผู้ใช้บริการเอง 6.3.         หากสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดเป็นโมฆะหรือไม่สมบูรณ์ คู่สัญญาตกลงให้ถือว่าส่วนที่ไม่เป็นโมฆะหรือสมบูรณ์แยกออกจากส่วนที่เป็นโมฆะหรือไม่สมบูรณ์นั้น และมีผลบังคับได้   บริการชำระเงินผ่านดีแทค ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับบริการชำระค่าสินค้าและบริการดิจิตอลผ่านดีแทคในฐานะผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ วัตถุประสงค์และขอบเขตของข้อกำหนดนี้ 1.1 ให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้นี้ (“ข้อกำหนดและเงื่อนไข”) มีผลใช้บังคับกับบริการชำระค่าสินค้า และบริการดิจิตอลผ่านผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งเป็นหนึ่งในบริการที่บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด (เรียกว่า “ดีแทค”) และบริษัท ทีทูพี จำกัด (“ทีทูพี”) (รวมเรียกว่า “ผู้ให้บริการชำระเงิน”) ได้จัดให้มีไว้บริการแก่ท่าน และให้ถือว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นข้อสัญญาที่ตกลงกันทั้งสองฝ่ายระหว่างท่าน และผู้ให้บริการชำระเงินในเรื่องนี้ 1.2 ทันทีที่ท่านเลือกชำระเงินผ่านบริการชำระเงินผ่านดีแทค ในขั้นตอนของการสั่งซื้อ หรือบอกรับเป็นสมาชิกแอพ หรือสินค้าภายในแอพ ให้ถือว่าท่านตกลงที่จะใช้บริการชำระเงินผ่านดีแทค และตกลงโดยชัดแจ้งที่จะยอมรับผูกพัน และปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ทุกประการ 1.3 ให้คำซึ่งใช้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ มีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อ 10 ข้างล่างนี้   บริการชำระเงินผ่านดีแทค 2.1 บริการที่ผู้ให้บริการชำระเงินจะจัดให้มี หรือดำเนินการให้แก่ท่านภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้ (“บริการชำระเงินผ่านดีแทค”) (ก) อำนวยความสะดวกให้ท่านสามารถสั่งซื้อ หรือบอกรับเป็นสมาชิกแอพ หรือสินค้าภายในแอพบนระบบของผู้ให้บริการชำระเงิน และ (ข) เรียกเก็บเงิน และค่าบริการต่างๆ ที่มีการเรียกเก็บจากท่าน หรือที่ท่านต้องชำระอันเนื่องมาจากการที่ท่านสั่งซื้อ หรือบอกรับเป็นสมาชิกแอพ หรือสินค้าภายในแอพข้างต้น ทั้งนี้ตามวิธีการชำระและเรียกเก็บเงินดังนี้   (1) ในกรณีที่ท่านเป็นผู้ใช้บริการในระบบรายเดือน ดีแทคจะบันทึกค่าบริการ ค่าสั่งซื้อ หรือค่าบอกรับเป็นสมาชิกแอพ หรือสินค้าภายในแอพของท่าน โดยจะเรียกเก็บไปกับค่าบริการโทรศัพท์ หรือผ่านใบแจ้งหนี้ค่าโทรศัพท์ของท่าน และ (2) ในกรณีที่ท่านเป็นผู้ใช้บริการในระบบเติมเงิน ดีแทคจะหักค่าบริการ ค่าสั่งซื้อ หรือค่าบอกรับเป็นสมาชิกแอพ หรือสินค้าภายในแอพจากท่าน โดยจะหักออกจากค่าโทรคงเหลือ หรือซิมการ์ดที่มีวงเงินเหลืออยู่ของท่าน และคืนค่าโทรจำนวนดังกล่าวให้แก่ท่าน โดยชำระเข้าบัญชีของดีแทค หรือบัญชีอื่นๆ ตามที่ดีแทคจะกำหนดต่อไป เพื่อชำระเงินค่าบริการ ค่าสั่งซื้อ หรือค่าบอกรับเป็นสมาชิกแอพ หรือสินค้าภายในแอพผ่านบริการชำระเงินผ่านดีแทค ทั้งนี้ บริการชำระเงินผ่านดีแทคจะให้บริการผ่านระบบของผู้ให้บริการชำระเงินเท่านั้น 2.2 หากมีบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ตัวท่านได้ผ่านเข้าระบบ หรือได้เข้ามาใช้บริการชำระเงินผ่านดีแทค ท่านตกลงว่าท่านจะรับผิดชอบต่อผู้ให้บริการชำระเงินในเรื่องดังต่อไปนี้ (ก) ดำเนินการทุกประการให้บุคคลนั้นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และ (ข) รับผิดชอบต่อการกระทำ หรือละเว้นไม่กระทำการของบุคคลนั้น หรือจากการที่บุคคลนั้นไม่ปฏิบัติตาม หรือผิดนัดชำระเงินอันเกี่ยวเนื่องกับบริการชำระเงินผ่านดีแทคนี้   ค่าบริการและขั้นตอนการเรียกเก็บเงิน 3.1 ท่านตกลงและรับทราบว่าผู้ให้บริการ และผู้อนุญาตให้ใช้เนื้อหาจะเป็นผู้กำหนดราคาและค่าบริการต่างๆ สำหรับแอพ หรือสินค้าภายในแอพ ทั้งนี้ ราคาหรือค่าบริการเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง มีการหักหรือเรียกเก็บภาษี และอาจมีการผันแปรไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินที่ผู้ให้บริการหรือผู้อนุญาตให้ใช้เนื้อหาจะกำหนด (ทั้งนี้ ภายใต้กรอบของกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องจะอนุญาตให้ทำได้) โดยท่านตกลงยินยอมที่จะซื้อ และบอกรับเป็นสมาชิกแอพ หรือสินค้าภายในแอพตามจำนวน และสกุลเงินที่มีการเสนอราคามาให้ท่าน และตกลงที่จะชำระค่าสินค้าหรือค่าบริการทั้งหมดเต็มจำนวน รวมถึงภาษีที่เกี่ยวข้องด้วย (ถ้ามี) 3.2 ในการแจ้งหนี้ และเรียกเก็บเงินตามราคา และค่าบริการเหล่านี้ ผู้ให้บริการชำระเงินจะเรียกเก็บเงินจากท่านผ่านกระบวนการ และตามรูปแบบที่กำหนดในข้อ 2.1 3.3 ถ้าท่านบอกรับเป็นสมาชิกสำหรับบริการใดๆ ผ่านสินค้าภายในแอพ ท่านจะได้รับใบแจ้งหนี้และถูกเรียกเก็บเงินตามความถี่ของการรับบริการ และตามราคาที่กำหนดในตอนต้นของการรับบริการนั้นๆ และสำหรับในกรณีของการต่ออายุ ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการบอกรับบริการเหล่านี้ ท่านจะต้องศึกษาขั้นตอน และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับกับบริการนั้นๆ ต่อไป   4.การคืนสินค้าหรือบริการและเงินคืน ท่านจะไม่สามารถขอคืนเงิน หรือขอคืนค่าสินค้า หรือบริการที่ท่านได้สั่งซื้อ หรือได้บอกรับเป็นสมาชิกแอพ หรือสินค้าภายในแอพใดๆ ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้   (ก) เป็นการขอคืนเงิน หรือขอคืนค่าสินค้าบริการเท่าที่นโยบาย หรือเงื่อนไขของแอพ หรือสินค้าภายในแอพ ยินยอมอนุญาตให้ท่านคืนได้ หรือเท่าที่ผู้ให้บริการหรือผู้อนุญาตให้ใช้เนื้อหามีคำสั่งให้มีการคืนได้ (ข) มีบทบัญญัติกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือคำสั่งทางตุลาการในประเทศไทยกำหนดให้ผู้ให้บริการชำระเงินต้องคืน (ค) หากท่านเห็นว่ามีการหักเงินออกจากค่าโทรคงเหลือ หรือซิมการ์ดที่มีวงเงินเหลืออยู่ของท่านอย่างไม่ถูกต้อง หรือได้มีการเรียกเก็บเงินในใบแจ้งหนี้ค่าโทรศัพท์ หรือค่าแอร์ไทม์ของท่านอย่างไม่ถูกต้อง ซึ่งในกรณีเหล่านี้ ท่านจะต้องแจ้งให้ฝ่ายบริการลูกค้าของดีแทคทราบภายในเวลา 30 วันนับแต่วันสั่งซื้อ หรือวันบอกรับเป็นสมาชิก ทั้งนี้ ในแต่ละกรณีข้างต้น ผู้ให้บริการชำระเงินจะดำเนินการคืนเงินหรือคืนค่าสินค้าบริการให้แก่ท่านตามจำนวนที่มีการขอคืน ทั้งนี้ ภายในกำหนดเวลา และตามวิธีการที่ผู้ให้บริการชำระเงินเห็นสมควร รวมถึง การเครดิตเงินคืนเข้าไปในใบแจ้งหนี้ค่าโทรศัพท์ หรือค่าแอร์ไทม์ในงวดถัดไปของท่าน หรือการคืนเงินเข้าไปในค่าโทรคงเหลือ หรือซิมการ์ดที่มีวงเงินเหลืออยู่ของท่าน เป็นต้น   5.เงื่อนไขในการให้บริการ 5.1 ผู้ให้บริการชำระเงินจะจำกัดจำนวนเงินที่ท่านสามารถสั่งซื้อหรือบอกรับเป็นสมาชิกแอพหรือสินค้าภายในแอพ (ซึ่งจำนวนเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราวตามที่ผู้ให้บริการชำระเงินกำหนดโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ) ตามรายละเอียด ดังนี้ ข้อจำกัด    จำนวนเงินสูงสุดสำหรับผู้ใช้บริการในระบบเติมเงิน             จำนวนเงินสูงสุดสำหรับผู้ใช้บริการในระบบรายเดือน จำนวนสูงสุดต่อ 1 รายการสั่งซื้อหรือบอกรับเป็นสมาชิก     ไม่เกิน 3,900 บาทต่อ 1 รายการ (หรือจำนวนเงินที่เทียบเท่าเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ)        ไม่เกิน 1,200 บาทต่อ 1 รายการ (หรือจำนวนเงินที่เทียบเท่าเป็นเงินตราต่างประเทศ) จำนวนรวมสูงสุดใน 1 วันสำหรับทุกๆ รายการสั่งซื้อ หรือบอกรับเป็นสมาชิก (โดยนับรวมรายการกับผู้อนุญาตให้ใช้เนื้อหาทุกราย)    ไม่เกิน 3,900 บาทต่อ 1 วัน (หรือจำนวนเงินที่เทียบเท่าเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ)       ไม่เกิน 1,200 บาทต่อ 1 วัน (หรือจำนวนเงินที่เทียบเท่าเป็นเงินตราต่างประเทศ) นอกจากนี้ ผู้ให้บริการชำระเงินอาจกำหนดวงเงินขั้นสูงที่ได้รับอนุมัติ (Credit Limit) สำหรับผู้ใช้บริการในระบบรายเดือนเป็นครั้งคราว ตามที่ผู้ให้บริการชำระเงินเห็นสมควร 5.2 ท่านตกลงว่า หากผู้ให้บริการชำระเงินล่าช้า หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และความล่าช้า หรือการไม่ปฏิบัติตามเหล่านั้นมีสาเหตุอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ให้บริการชำระเงิน หรือเป็นเหตุที่เกิดจากการกระทำของบุคคลภายนอก ในกรณีดังกล่าว ผู้ให้บริการชำระเงินจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อความล่าช้า หรือการไม่ปฏิบัติตามนั้นแต่อย่างใด 5.3 ผู้ให้บริการชำระเงินไม่มีอำนาจควบคุมเหนือตัวแอพ สินค้าภายในแอพ ผู้ให้บริการ หรือผู้อนุญาตให้ใช้เนื้อหาแต่ละรายใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้น ผู้ให้บริการชำระเงินจึงไม่สามารถที่จะรับรองหรือรับผิดชอบจัดการเนื้อหาในแอพ สินค้าภายในแอพ หรือเนื้อหาของผู้ให้บริการ หรือของผู้อนุญาตให้ใช้เนื้อหาเหล่านั้น ให้มีความถูกต้อง หรือไม่ให้มีเนื้อหาเข้าข่ายหรือเป็นการสนับสนุนการหมิ่นประมาท การกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือเป็นการเลือกปฏิบัติใดๆ 5.4 การใช้งานแอพ การสั่งซื้อสินค้าหรือบริการในแอพ รวมถึงตัวแอพเอง และสินค้าภายในแอพเอง จะอยู่ภายใต้ข้อจำกัด และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับแอพ และสินค้าภายในแอพนั้นๆ รวมถึงกฎเกณฑ์ที่ระบุอยู่ในข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิแก่ผู้ใช้ปลายทาง (End User License Agreement) และข้อกำหนดอื่นใดตามที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ (Website) หรือแว็บไซต์ (Wapsite) ของผู้ให้บริการ หรือผู้อนุญาตให้ใช้เนื้อหา และรวมถึงกฎเกณฑ์อื่นใดที่ผู้ให้บริการ หรือผู้อนุญาตให้ใช้เนื้อหาจะกำหนดให้ท่านต้องปฏิบัติตามด้วย 5.5 ผู้ให้บริการชำระเงิน และผู้ให้บริการอาจไม่ให้ความช่วยเหลือในเชิงปฏิบัติการ หรือทางเทคนิคใดๆ เกี่ยวกับตัวแอพ หรือสินค้าภายในแอพแก่ท่านไม่ว่าจะเป็นประเภทใดๆ ก็ตาม อย่างไรก็ดี ผู้อนุญาตให้ใช้เนื้อหาอาจยินดีให้ความช่วยเหลือดังกล่าวแก่ท่านได้ โดยท่านจะต้องติดต่อผู้อนุญาตให้ใช้เนื้อหาโดยตรงสำหรับความช่วยเหลือดังกล่าว หรือหากท่านมีคำถามอื่นใดที่เกี่ยวกับตัวแอพ หรือสินค้าภายในแอพนั้น 5.6 ผู้ให้บริการชำระเงินอาจระงับ หรือยกเลิกการบริการชำระเงินผ่านดีแทคเมื่อใดก็ได้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ให้บริการชำระเงินแต่เพียงฝ่ายเดียว รวมถึงการระงับ หรือยกเลิกตามข้อ 5.7 ข้างล่างนี้ หรือในกรณีที่ผู้ให้บริการชำระเงินมีข้อสงสัยว่า (ก) ท่านใช้บริการชำระเงินผ่านดีแทคโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง หรือใช้เพื่อการฉ้อฉล หรือใช้อย่างไม่เหมาะสม (ข) ท่านใช้ซิมการ์ดกับเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่ไม่สอดคล้องกับระบบของผู้ให้บริการชำระเงิน และ/หรือ (ค) ท่านไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ตัวแอพ หรือสินค้าภายในแอพกำหนดให้ท่านต้องปฏิบัติ หรือข้อกำหนดอื่นใดที่กำหนด หรือระบุไว้โดยผู้ให้บริการ หรือผู้อนุญาตให้ใช้เนื้อหา 5.7 การให้บริการชำระเงินผ่านดีแทคมีไว้สำหรับลูกค้า และผู้ใช้บริการเครือข่ายดีแทคเท่านั้น หากท่านทำการโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จากดีแทคไปยังผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายอื่น จะถือว่าท่านได้ยกเลิกการใช้บริการชำระเงินผ่านดีแทคโดยมีผลในทันที และเมื่อท่านได้ทำการโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ท่านจะไม่สามารถใช้บริการชำระเงินผ่านดีแทคได้อีกต่อไป อย่างไรก็ดี ท่านยังคงต้องรับผิดชอบชำระค่าธรรมเนียม และค่าบริการต่างๆ ที่เกิดขึ้นก่อนมีการโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วย และถ้าท่านเป็นลูกค้าประเภทผู้ใช้บริการในระบบเติมเงิน ท่านจะไม่มีสิทธิได้รับเงินคืนสำหรับค่าโทรคงเหลือ หรือซิมการ์ดที่มีวงเงินเหลืออยู่ของท่านแต่อย่างใด   ไม่มีการรับประกัน 1บริการชำระเงินผ่านดีแทคที่จัดให้นี้เป็นการให้บริการแบบ “ตามที่เป็น” และ “ตามที่มี” และผู้ให้บริการชำระเงินขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธเงื่อนไข การรับประกัน การอนุมัติเห็นด้วย การยืนยัน หรือการรับรองอื่นใดทุกชนิดเท่าที่กฎหมายจะอนุญาตให้ทำได้ 6.2 ในกรณีที่ผู้ให้บริการ หรือผู้อนุญาตให้ใช้เนื้อหาได้มีการให้คำยืนยัน หรือคำรับรองใดๆ ไว้ หรือหากแอพ หรือสินค้าภายในแอพของผู้ให้บริการ หรือผู้อนุญาตให้ใช้เนื้อหาใดๆ ได้มีการระบุถึงคำยืนยัน หรือคำรับรองไว้ด้วย ท่านมีสิทธิจะได้รับประโยชน์จากคำยืนยัน หรือคำรับรองต่างๆ เหล่านั้นด้วย และดังนั้น ท่านสามารถที่จะบังคับใช้สิทธิใดๆ อันเกี่ยวกับคำยืนยัน หรือคำรับรองดังกล่าวโดยตรงเอากับผู้ให้บริการ หรือผู้อนุญาตให้ใช้เนื้อหารายนั้นๆ ได้โดยตรง   7.ข้อจำกัดความรับผิด 7.1 ภายใต้จำนวน และข้อกำหนดสูงสุดที่กฎหมายกำหนดอนุญาต จำนวนเงินค่าเสียหายตามกฎหมายที่ผู้ให้บริการชำระเงินต้องรับผิดชอบต่อท่านสำหรับความเสียหายใดๆ ที่ท่านได้รับซึ่งเป็นผลโดยตรงจากผู้ให้บริการชำระเงินไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากกรณีใดก็ตาม เมื่อรวมกันในทุกๆ กรณี และทุกๆ จำนวนทั้งหมดแล้ว จะต้องไม่เกินจำนวนใดจำนวนหนึ่งที่ต่ำกว่าระหว่าง (ก) จำนวนเงินค่าบริการ และค่าซื้อแอพ หรือสินค้าภายในแอพที่เป็นต้นเหตุของความเสียหายนั้นๆ ซึ่งท่านได้จ่ายผ่านระบบการชำระเงินผ่านดีแทค หรือ (ข) จำนวนเงิน 1,500 (หนึ่งพันห้าร้อย) บาท นอกเหนือจากนี้แล้ว ผู้ให้บริการชำระเงินไม่ต้องรับผิดสำหรับความเสียหายอื่นใดอีกไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 7.2 ภายใต้จำนวน และข้อกำหนดสูงสุดที่กฎหมายกำหนดอนุญาต ผู้ให้บริการชำระเงินจะไม่ต้องรับผิดชอบในคุณภาพ หรือประสิทธิภาพการใช้งานของแอพ หรือสินค้าภายในแอพอุปกรณ์เครื่องมือ หรือตลาดร้านค้าขายแอพที่ผู้ให้บริการจัดให้มีไว้ให้สำหรับผู้บริโภคซื้อแอพ รวมถึงผู้ให้บริการชำระเงินจะไม่ต้องรับผิดชอบในข้อมูล หรือเนื้อหาที่ปรากฏ หรือที่ท่านได้เห็น หรือเข้าไปดูผ่านระบบบริการชำระเงินผ่านดีแทคแต่อย่างใดด้วย   8.การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว ท่านตกลง และยินยอมให้ผู้ให้บริการชำระเงินสามารถใช้ หรือเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของท่าน (ไม่ว่าจะเก็บรวบรวมโดยผู้ให้บริการชำระเงินเอง หรือโดยบุคคลอื่น) และให้ผู้ให้บริการชำระเงินสามารถแบ่งปันข้อมูล เปิดเผย ส่ง หรือโอนถ่ายข้อมูลดังกล่าวไปยังบุคคลอื่นได้ด้วย (ไม่ว่าบุคคลนั้นจะอยู่ในประเทศไทย หรือต่างประเทศ) ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนตัวของท่านนี้จะรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) หมายเลขโทรศัพท์ด้วย โดยการใช้ เก็บรวบรวม แบ่งปันข้อมูล เปิดเผย ส่ง หรือโอนถ่ายข้อมูลดังกล่าวนั้นจะต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ (ก) เพื่อการที่ผู้ให้บริการชำระเงินจะได้ให้บริการชำระเงินผ่านดีแทคแก่ท่านตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ รวมถึงการปฏิบัติตามคำสั่งเพิ่มเติมที่ท่านอาจแจ้ง หรือสั่งให้ผู้ให้บริการชำระเงินดำเนินการ หรือที่ผู้ให้บริการชำระเงินได้รับจากท่าน (ข) เพื่อการปรับปรุง พัฒนา หรือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบการให้บริการชำระเงินผ่านดีแทค บริการเกี่ยวกับการโทรคมนาคมอื่นๆ หรือบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ให้บริการชำระเงิน หรือบริษัทในเครือของผู้ให้บริการชำระเงินจะให้บริการแก่ท่าน หรือแก่ลูกค้าอื่นๆ (ค) เพื่อการติดต่อสื่อสารกับท่าน หรือแจ้งให้ท่านทราบในเรื่องเกี่ยวกับบริการอื่นๆ ที่ผู้ให้บริการชำระเงินมีไว้ให้สำหรับลูกค้า หรือที่เกี่ยวกับข้อเสนอส่งเสริมการขาย หรือกิจกรรมทางการตลาดที่ท่านมีสิทธิจะได้รับ (ง) ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องจะกำหนด และ (จ) เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดตามที่ระบุในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ หรือตามที่ท่านได้มีคำสั่งเป็นหนังสือมาที่ผู้ให้บริการชำระเงิน และผู้ให้บริการชำระเงิน ตกลงรับคำสั่งนั้นเป็นหนังสือ   ข้อสัญญาเบ็ดเตล็ดทั่วไป 9.1 หากความข้อใดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ไม่มีผลทางกฎหมาย หรือไม่สามารถใช้บังคับได้ภายใต้กฎหมายใดก็ตาม ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ถือว่าข้อความนั้นไม่มีอยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และดังนั้นในการตีความข้อความที่เหลืออื่นๆ ก็ให้ถือว่าข้อความที่เป็นปัญหาเหล่านี้ไม่ได้มีอยู่เลยในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และข้อความที่เหลืออื่นๆ นั้นก็ให้ใช้บังคับได้ตามปกติเหมือนเดิมตามที่ระบุไว้ทุกประการ 9.2 ผู้ให้บริการชำระเงินมีสิทธิที่จะโอนสิทธิ หรือหน้าที่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ให้บุคคลอื่นใดก็ได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน แต่ท่านไม่มีสิทธิโอนสิทธิ หน้าที่ หรือจำนวนเงินที่ท่านได้ชำระให้แก่ผู้ให้บริการชำระเงินล่วงหน้ามาแล้วภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ให้แก่บุคคลอื่น 9.3 หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญา ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ไม่ว่าครั้งเดียว หรือหลายครั้ง และคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ใช้สิทธิ หรือไม่ได้บังคับตามสิทธิที่มีตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้เอากับฝ่ายที่ผิดข้อตกลงในเรื่องนั้นๆ ให้ถือว่า (และไม่ให้ตีความว่า) คู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ได้ผิดสัญญานั้นจะสละสิทธิในเรื่องการผิดสัญญาอื่นๆ หรือการผิดสัญญาอื่นใด (ไม่ว่าจะผิดในทำนองเดียวกันหรือต่างกัน) ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตไปด้วย 9.4 ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้จะไม่ก่อให้เกิด หรือถือว่าก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการชำระเงิน และท่านในลักษณะที่เป็นตัวการ ตัวแทน ผู้ร่วมทุน หรือหุ้นส่วนระหว่างกันและกันแต่ประการใด 9.5 ท่านตกลง และยินยอมที่จะชดใช้ และเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ให้บริการชำระเงินเต็มจำนวน รวมตลอดถึงดำเนินการให้ผู้ให้บริการชำระเงินต้องได้รับการเยียวยาความเสียหายเต็มจำนวนเสมอ สำหรับความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย ข้อเรียกร้อง การกระทำ กระบวนการ คำขอให้ชำระ และเงินอื่นใดที่ผู้ให้บริการชำระเงินต้องใช้จ่ายไป หรือที่ต้องชำระ หรือที่ต้องได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการใช้งานบริการชำระเงินผ่านดีแทคของท่าน หรือเนื่องมาจากการที่ท่านผิดสัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ 9.6 ผู้ให้บริการชำระเงินขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อความใดๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้เมื่อใดก็ได้แต่เพียงฝ่ายเดียวโดยแจ้ง หรือประกาศการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงนั้นให้ท่านทราบตามวิธีการ และช่องทางที่ผู้ให้บริการชำระเงินจะเห็นสมควร รวมถึงการประกาศบนเว็บไซต์ แว็บไซต์ เบราเซอร์ หรือระบบปฏิบัติการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของดีแทค หรือบริษัทในเครือของดีแทค 9.7 ให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับ และการตีความตามกฎหมายไทย และท่านตกลงยินยอมให้มีการยื่นข้อพิพาทต่อเขตอำนาจศาลใดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นเขตอำนาจศาลแห่งประเทศไทยเท่านั้น (Non-exclusive)   10.คำจำกัดความ   10.1 “แอพ” หมายความถึง โปรแกรมซอฟต์แวร์ แอพพลิเคชั่น แอพ เว็บเบราเซอร์ หรือเนื้อหา และแอพพลิเคชั่นดิจิตอลอื่นใดที่ท่านสามารถดาวน์โหลดโดยการซื้อ หรือใช้โดยได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาตให้ใช้เนื้อหาบนระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการผ่านระบบของผู้ให้บริการชำระเงิน (รวมตลอดถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม แอพพลิเคชั่น แอพ เว็บเบราเซอร์ และเนื้อหาดังกล่าว รวมถึงข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิแก่ผู้ใช้ปลายทาง (End User License Agreement) ด้วย) 10.2 “ผู้อนุญาตให้ใช้เนื้อหา” หมายความถึง ผู้ขายเนื้อหา ผู้ขายแอพพลิเคชั่น ผู้พัฒนาเนื้อหา ผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่น ผู้มีสิทธิอนุญาตให้ใช้สิทธิในเนื้อหา ผู้มีสิทธิอนุญาตให้ใช้สิทธิในแอพพลิเคชั่น ผู้ได้รับสิทธิให้ใช้เนื้อหา และผู้ได้รับสิทธิให้ใช้แอพพลิเคชั่น ซึ่งแต่ละรายทั้งหมดนี้ได้มีการเข้าทำสัญญา หรือข้อตกลงกับผู้ให้บริการเพื่อการขายแอพ หรือสินค้าภายในแอพให้แก่ผู้ใช้ทั่วไปผ่านระบบของผู้ให้บริการชำระเงิน 10.3 “บริการชำระเงินผ่านดีแทค” ให้มีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อ 2 10.4 “ระบบของผู้ให้บริการชำระเงิน” หมายความถึง ระบบคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ทุกอย่างของผู้ให้บริการชำระเงินที่มีไว้เพื่อให้ผู้ให้บริการชำระเงินสามารถให้บริการชำระเงินผ่านดีแทคแก่ผู้ให้บริการได้ รวมถึงให้บริการแก่ตลาดร้านค้าขายแอพ (App Stores) บุคคลที่สามรายอื่นๆ ด้วย 10.5 “สินค้าภายในแอพ” หมายความถึง เนื้อหา บริการ การบอกรับเป็นสมาชิก สินค้า การ์ตูน เกมส์ สติ๊กเกอร์ เสียงเรียกเข้า วอลล์เปเปอร์ นิตยสาร หนังสือ หนังสือพิมพ์หรือนิตยสารที่พิมพ์ขายหรือแจกเป็นช่วงระยะเวลา ภาพยนตร์ หรือ เพลง ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถมีการดาวน์โหลดลงมา และติดตั้งไว้ในเครื่องได้ รวมถึงสินค้าดิจิตอลประเภทอื่นๆ ที่มีไว้สำหรับขาย ดาวน์โหลด หรือบอกรับเป็นสมาชิกไม่ว่าจะโดย หรือผ่านแอพใดก็ตาม 10.6 “ผู้ใช้บริการในระบบรายเดือน” หรือ “ลูกค้า Post-paid” หมายความถึง ลูกค้า หรือผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบใช้ก่อนจ่ายทีหลัง ซึ่งได้เข้าทำข้อตกลงไม่ว่าระยะสั้น หรือระยะยาวกับดีแทคเพื่อการใช้ หรือบริโภคบริการด้านข้อมูล โทรศัพท์ หรือส่งข้อความผ่านเครือข่ายระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ของดีแทค และโดนเรียกเก็บเงินเป็นรายเดือนเมื่อถึงสิ้นเดือนในแต่ละเดือนตามเงื่อนไขการใช้ที่ได้มีการตกลงกับดีแทคนั้นๆ หรือตามจำนวนการใช้บริการที่ได้ใช้ หรือที่ได้บริโภคไป 10.7 “ผู้ใช้บริการในระบบเติมเงิน” หรือ “ลูกค้า Pre-paid” หมายความถึง ลูกค้า หรือผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งใช้ หรือบริโภคบริการด้านข้อมูล โทรศัพท์ หรือส่งข้อความผ่านเครือข่ายระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ของดีแทค โดยวิธีการซื้อ หรือเติมเงินเพิ่มมูลค่าเข้าไปในซิมการ์ดของดีแทค และใช้ซิมการ์ดนั้นในการใช้ หรือบริโภคบริการดังกล่าว ทั้งนี้ ดีแทคมีสิทธิปฏิเสธการใช้ หรือการเข้าถึงบริการเหล่านั้นได้ หากจำนวนเงิน หรือมูลค่าที่มีอยู่ หรือที่เหลืออยู่นั้นมีไม่เพียงพอตามจำนวนที่ต้องใช้สำหรับบริการที่เกี่ยวข้องนั้นๆ 10.8 “ผู้ให้บริการ” หมายความถึง บุคคลที่สาม หรือตลาดร้านค้าออนไลน์ซึ่งเป็นผู้จัดหาบริการที่เกี่ยวข้อง หรือต่อเนื่องให้แก่ผู้ให้บริการชำระเงินในการอำนวยความสะดวกสำหรับการที่ผู้ใช้บริการจะซื้อ หรือตอบรับเป็นสมาชิกแอพ หรือสินค้าภายในแอพ ทั้งนี้บุคคล หรือตลาดร้านค้าออนไลน์ดังกล่าวให้รวมถึงนิติบุคคล หรือองค์กรในกลุ่มบริษัทของ Google, LINE Corporation, Microsoft Corporation, Apple Inc. และบุคคลที่สามรายอื่นๆ ที่ผู้ให้บริการชำระเงินอาจเพิ่มชื่อเข้าไปเพื่อรองรับการบริการชำระเงินผ่านดีแทคเป็นครั้งคราวในอนาคตด้วย    
ดูบทความเต็ม
คำถาม Galaxy Butler มีบริการคลอบคลุมเรื่องอะไรบ้าง ตอบ Galaxy Butler มีบริการหลัก 4 อย่าง คือ   ผู้ช่วยส่วนตัว ตลอด 24 ชม. ด้วยเบอร์ hotline พิเศษเฉพาะผู้ใช้ Galaxy S8 | S8+ 0-2689-3233 ไม่ว่าจะเป็นการปรึกษาการใช้งาน แก้ปัญหาเบื้องต้นผ่าน remote service นัดคิวซ่อมล่วงหน้าที่ศูนย์บริการ ติดตามสถานะเครื่องซ่อม หรือเปลี่ยนเครื่อง รอรับได้เลย – หากเครื่องมีปัญหา และนำเข้าศูนย์บริการ ที่ร่วมโครงการ คุณมั่นใจว่าสามารถรอรับเครื่องกลับได้เลย เพิ่มความสะดวกสบายด้วยเคาน์เตอร์พิเศษเฉพาะสำหรับลูกค้า Galaxy Butle บริการส่งถึงบ้านฟรี – หากคุณไม่สามารถรอรับเครื่องได้ในวันนั้น หรือ หากการซ่อมใช้เวลานาน ทางศูนย์บริการจะนำส่งเครื่องถึงมือคุณไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน หรือที่ทำงาน บริการส่งเครื่องสำรองถึงบ้านในระหว่างการซ่อม – หากเครื่องอยู่ในระหว่างการซ่อม และลูกค้ามีความจำเป็นต้องใช้งานโทรศัพท์เพื่อติดต่อธุรกิจ ทางศูนย์บริการจะนำส่งเครื่องสำรองถึงมือคุณ ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน หรือที่ทำงานภายในวันนั้น FAQ ที่เกี่ยวข้อง    Galaxy Butler มีค่าใช้จ่าย หรือต้องสมัครหรือไม่ ถึงจะได้สิทธิ์ดังกล่าว และระยะเวลา Galaxy Butler คืออะไร   หากมีคำถามข้อสงสัยเกี่ยวกับ Samsung Galaxy S8 | S8+ สามารถสอบถามเพิ่มเติมโดยโพสต์คำถามที่นี่ dtac ออนไลน์ คอมมูนิตี้ หรืออ่านวิธีการติดต่อคอลเซ็นเตอร์ผ่าน dtac ออนไลน์ คอมมูนิตี้ ได้ ที่นี่  
ดูบทความเต็ม
คำถาม Galaxy Butler มีค่าใช้จ่าย หรือต้องสมัครหรือไม่ ถึงจะได้สิทธิ์ดังกล่าว และระยะเวลา ตอบ ไม่มีค่าใช้จ่าย เพียงแค่คุณเป็นเจ้าของ Galaxy S8 | S8+ และลงทะเบียนผ่าน Application mySamsung เท่านั้น ก็จะได้รับสิทธิ์การบริการระดับพรีเมี่ยม ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561   หากมีคำถามข้อสงสัยเกี่ยวกับ Samsung Galaxy S8 | S8+ สามารถสอบถามเพิ่มเติมโดยโพสต์คำถามที่นี่ dtac ออนไลน์ คอมมูนิตี้ หรืออ่านวิธีการติดต่อคอลเซ็นเตอร์ผ่าน dtac ออนไลน์ คอมมูนิตี้ ได้ ที่นี่  
ดูบทความเต็ม
คำถาม Galaxy Butler คืออะไร ตอบ คือบริการหลังการขายระดับพรีเมี่ยมสำหรับผู้ใช้ Galaxy S8 | S8+ เพื่อให้ลูกค้าได้ประสบการณ์ที่ดีกับการใช้งานแบบหมดกังวล   หากมีคำถามข้อสงสัยเกี่ยวกับ Samsung Galaxy S8 | S8+ สามารถสอบถามเพิ่มเติมโดยโพสต์คำถามที่นี่ dtac ออนไลน์ คอมมูนิตี้ หรืออ่านวิธีการติดต่อคอลเซ็นเตอร์ผ่าน dtac ออนไลน์ คอมมูนิตี้ ได้ ที่นี่    
ดูบทความเต็ม
คำถาม ต้องทำอย่างไรถึงได้สิทธิ์การรับประกัน Galaxy S8 | S8+ ตอบ สำหรับลูกค้าที่สั่งจอง Galaxy S8 | S8+ ช่วง pre-order ในวันรับเครื่องลูกค้าต้องลงทะเบียนผ่าน Application mySamsung   หากมีคำถามข้อสงสัยเกี่ยวกับ Samsung Galaxy S8 | S8+ สามารถสอบถามเพิ่มเติมโดยโพสต์คำถามที่นี่ dtac ออนไลน์ คอมมูนิตี้ หรืออ่านวิธีการติดต่อคอลเซ็นเตอร์ผ่าน dtac ออนไลน์ คอมมูนิตี้ ได้ ที่นี่    
ดูบทความเต็ม
คำถาม การรับประกันสำหรับลูกค้าที่สั่งจอง Galaxy S8 | S8+ ช่วง pre-order  ครอบคลุมเรื่องอะไรบ้าง ตอบ ในกรณีเครื่องเสียที่เกิดจากการผลิต เช่น จอเป็นเส้น ใส่ซิมแล้วรับสัญญาณไม่ได้ ฯลฯรวมถึงน้ำเข้าภายใต้การใช้งานตามมาตรฐาน IP68 จะเปลี่ยนเครื่องใหม่โดยไม่มีการซ่อม ซึ่งจะแยะการเปลี่ยนโดยนับจากวันซื้อ     1-7 วัน เปลี่ยนเครื่องใหม่ที่ร้านที่ลูกค้าซื้อ ตามขั้นตอน DAP ปกติ (ไม่รวมกรณีตกน้ำ หากมีเคสตกน้ำ เข้าศูนย์บริการทุกกรณี)     วันที่ 8 – 180 เปลี่ยนที่ศูนย์บริการ 25 สาขาที่ร่วมรายการ ในการณีจอแตก จะเปลี่ยนแค่จอ โดยไม่รวมชิ้นส่วนอื่นๆ เช่น mainboard โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เปลี่ยนได้ 1 ครั้งภายใน 1 ปี หากมีคำถามข้อสงสัยเกี่ยวกับ Samsung Galaxy S8 | S8+ สามารถสอบถามเพิ่มเติมโดยโพสต์คำถามที่นี่ dtac ออนไลน์ คอมมูนิตี้ หรืออ่านวิธีการติดต่อคอลเซ็นเตอร์ผ่าน dtac ออนไลน์ คอมมูนิตี้ ได้ ที่นี่    
ดูบทความเต็ม
คำถาม กรณีแก้ไขปัญหาเครื่อง 2 SIM ตามวิธีแล้ว ไม่สามารถใช้ INTERNET ได้ ตอบ รบกวนทดลองทำการอัพเกรด Software ก่อนเพื่อแก้อาการดังกล่าว   หากพบว่ามีความผิดปกติอื่น สามารถติดต่อ dtac call center และ dtac online community    
ดูบทความเต็ม
คำถาม ปัญหาเครื่อง 2 SIM ใช้ net ไม่ได้และอาการสัญญาณโทรศัพท์ขาดหาย ตอบ สำหรับอาการสัญญาณโทรศัพท์ดีแทคที่ขาดหาย นั้น เกิดจากการที่โทรศัพท์มือถือ และ เครือข่ายเชื่อมต่อกันไม่สมบูรณ์ ในบางเวลาบางพื้นที่ เป็นผลทำให้ต้องการรีบูทเครื่องใหม่อาการนี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการอัพเกรด Software ซึ่ง Software จะ อัพเกรดได้ด้วยตนเอง หรือ นำเครื่องไปทำการอัพเกรดที่ศูนย์บริการซัมซุง   FAQ ที่เกี่ยวข้อง   วิธีการให้ศูนย์ Samsung หรือ ซัมซุงแบรนด์ช้อปอัพเดท เฟิร์มแวร์   กรณีแก้ไขปัญหาเครื่อง 2 SIM ตามวิธีแล้ว ไม่สามารถใช้ INTERNET ได้    
ดูบทความเต็ม
คำถาม อินเตอร์เน็ตเครื่อง 2 SIM เปิด Data แล้วสัญญาณ 3G/4G ไม่ขึ้น ตอบ
ดูบทความเต็ม
คำถาม SIM ที่เปิดอินเตอร์เน็ตขึ้น 4G :  เครื่องที่ซื้อมาข้างกล่องเขียน 4G แต่เมื่อใช้งานเครื่องขึ้น 3G ตลอด ตอบ    
ดูบทความเต็ม
คำถาม วิธีเลือก SIM เพื่อเปิดอินเตอร์เน็ต (แบบที่2 ขั้นสูงสำหรับบางเครื่อง)   ตอบ    
ดูบทความเต็ม
คำถาม วิธีเลือก SIM เพื่อเปิดอินเตอร์เน็ต ( แบบที่ 1 แบบง่ายๆ ) ตอบ    
ดูบทความเต็ม
คำถาม วิธีการให้ศูนย์ Samsung หรือ ซัมซุงแบรนด์ช้อปอัพเดท เฟิร์มแวร์  ตอบ ให้ศูนย์ Samsung หรือ ซัมซุงแบรนด์ช้อป Update Firmware Update Firmware ที่ ศูนย์บริการลูกค้าซัมซุง  หรือ ซัมซุงแบรนด์ช้อป : ทาง Shop Samsung ไม่มี Backup ข้อมูล  ลูกค้าต้อง Backup กับ Computer ผ่านโปรแกรม Kies ผ่านUSB ก่อนให้ทางศูนย์ Samsung Upfirmware    อุปกรณ์ต้องเตรียม Computer เชื่อมต่อ internet  / Wi-Fi หรือ 3G Dowload โปรแกรม Kies จาก www.samsung.com พร้อม install สาย USB สามารถศึกษาข้อมูลวิธี  Backup / Restore และ Up Firmware จาก   http://www.samsung.com/th/support/usefulsoftware/KIESTUTORIAL/JSP  ขั้นตอนการ Up Date Firmware Load โปรแกรม Kies : Computer เชื่อมต่อ internet  จากนั้น Down load โปรแกรม Kies จาก www.samsung.com พร้อม install จนสำเร็จ Backup ข้อมูล : เสียบสาย USB กับ Computer เลือก คลิกชื่อมือถือ ด้านซ้ายมือ 2.1 คลิกปุ่ม  Backup / Restore ด้านบน เลือกข้อมูลที่ต้องการ Backup   (Contact , Music , Photo , VDO)  2.2 กดปุ่ม  Backup  รอจนเสร็จขั้นตอน   เดินทางไป SAMSUNG BRAND SHOP ตามที่ตั้งในสถานที่ดังนี้                                               4. Restore เสียบสาย USB กับ Computer เครื่องที่ Backup ไว้เลือก 4.1 คลิกชื่อมือถือ ด้านซ้ายมือ 4.2 คลิก  Backup / Restore  ด้านบน   กดปุ่ม  Restore 4.3 เลือก File Backup กด Next  >  Start Restore > รอจนเสร็จกดปุ่ม  Complate FAQ ที่เกี่ยวข้อง   วิธีการอัพเดท เฟิร์มแวร์ ตัวเครื่องผ่านโปรแกรม Kies Program ปัญหาเครื่อง 2 SIM ใช้ net ไม่ได้และอาการสัญญาณโทรศัพท์ขาดหาย กรณีแก้ไขปัญหาเครื่อง 2 SIM ตามวิธีแล้ว ไม่สามารถใช้ INTERNET ได้    
ดูบทความเต็ม
คำถาม วิธีการอัพเดท เฟิร์มแวร์ ตัวเครื่องผ่านโปรแกรม Kies Program   ตอบ วิธีผ่านโปรแกรมKies Program : ต้องใช้อุปกรณ์    สำคัญ * อัพเกรดผ่านโปรแกรม Kies จะต้อง Backup ข้อมูล ก่อน UpDate Firmware มิฉะนั้นข้อมูลจะหาย อุปกรณ์ต้องเตรียม Computer เชื่อมต่อ internet  / Wi-Fi หรือ 3G Dowload โปรแกรม Kies จาก www.samsung.com พร้อม install สาย USB  สามารถศึกษาข้อมูลวิธี Backup / Restore และ Up Firmware  จาก  http://www.samsung.com/th/support/usefulsoftware/KIESTUTORIAL/JSP ขั้นตอนการ Up Date Firmware Load โปรแกรม Kies : Computer เชื่อมต่อ internet  จากนั้น Down load โปรแกรม Kies จาก www.samsung.com  พร้อม  install จนสำเร็จ Backup ข้อมูล : เสียบสาย USB กับ Computer เลือก คลิกชื่อมือถือ ด้านซ้ายมือ  2.1 คลิก  Backup / Restore  ด้านบน   เลือกข้อมูลที่ต้องการ  Backup   (Contact , Music , Photo , VDO)   2.2 กดปุ่ม  Backup  รอจนเสร็จขั้นตอน    3. Update Firmware : เลือก Basic information คลิกปุ่ม Firmware Upgrade       4. Computer จะเชื่อมต่อ Internet เพื่อ Load Firmware จาก Server และ Upgrade        มือถือรอจนกว่าขึ้น Firmware  Upgrade Complate   >  กดปุ่ม OK    ​5. Restore  เลือก คลิกชื่อมือถือ ด้านซ้ายมือ      5.1 คลิกปุ่ม  Backup / Restore  ด้านบน   กดปุ่ม  Restore   5.2 เลือก  File Backup กด Next  >  Start Restore >  รอจนเสร็จกดปุ่ม   Complate                                     ระยะเวลาในการทำทั้งหมด 3G ระยะเวลาทั้งหมด จนใช้งานได้ Package ที่เหมาะสมกับการใช้งาน Wi-Fi 45-50   นาที PK Wi-Fi / อยู่ในจุดให้บริการ Wi-Fi 3G 60 นาที หรือ มากกว่า EDGE / 3G unlimited  ** ระยะเวลาอาจจะเร็วหรือช้ากว่านี้ขึ้นกับ 1. ความชำนาญของผู้ใช้ จำนวนข้อมูลที่ Backup และ Restore 2. ความเร็วของ internet ขณะนั้นๆ / ระดับของสัญญาณ 3G 3. ความพร้อมของ Computer /  อุปกรณ์   FAQ ที่เกี่ยวข้อง    วิธีการอัพเดท เฟิร์มแวร์ ตัวเครื่องโดยวิธี FOTA – (Firmware on the air)  วิธีการให้ศูนย์ Samsung หรือ ซัมซุงแบรนด์ช้อปอัพเดท เฟิร์มแวร์   ปัญหาเครื่อง 2 SIM ใช้ net ไม่ได้และอาการสัญญาณโทรศัพท์ขาดหาย    
ดูบทความเต็ม
คำถาม วิธีการอัพเดท เฟิร์มแวร์ ตัวเครื่องโดยวิธี FOTA – (Firmware on the air)  ตอบ วิธี FOTA – (Firmware on the air)                          : เป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกไม่ต้องต่อกับ Computer ไม่ต้อง Backup /Restore  อัพเกรด Software จากมือถือผ่านสัญญาณ Wi-Fi  หรือ   3G  ได้เลย     สิ่งที่ต้องเตรียม มือถือมีแบตเตอร์รี่มากกว่า 50% มีสัญญาณ Wi-Fi หรือ 3G ที่เสถียร (แนะนำ Update ผ่าน Wi-Fi) เครื่องที่รูท (ปลด Lock  เครื่อง) ไม่สามารถ  Upgrade ได้ วิธีการ Up Dateเพียง 3 ขั้นตอน : ( ขนาด file Update 16.53 MB) Connect Wi-Fi  หรือ เปิด 3G  ตัวเครื่อง (เหมาะกับผู้ที่มี PK unlimited) เข้าเมนูที่มือถือ กดเมนู   Application >  Setting > About Phone > Software Update > Check for update > Software Update กด Yes                                            เปรียบเทียบเวลา Update Firmware  ขนาด 16.53 MB  3G เวลา Load Firmware ระยะเวลาทั้งหมด จนใช้งานได้ Package ที่เหมาะสมกับการใช้งาน Wi-Fi 3-4 นาที 7-8 นาที PK Wi-Fi / อยู่ในจุดให้บริการ Wi-Fi 3G 6-9 นาที 15-20 นาที EDGE / 3G unlimited  **ระยะเวลาอาจจะเร็วหรือช้ากว่านี้ขึ้นกับจำนวนผู้ใช้งาน, ความเร็วของ internet ขณะนั้นๆ , ระดับของสัญญาณ   และจำนวนข้อมูลในตัวเครื่อง  ** ในการ Update Firmware กรณีทำผ่าน EDGE /3G ควรแนะนำลูกค้าสมัคร   unlimited  internet pack    3. เมื่อ load เสร็จแล้ว กด install โปรแกรม     FAQ ที่เกี่ยวข้อง   วิธีแก้ปัญหาเครื่อง 2 SIM ใช้ net ไม่ได้ โดยทำการ Update Firmware ตัวเครื่อง วิธีการอัพเดท เฟิร์มแวร์ ตัวเครื่องผ่านโปรแกรม Kies Program วิธีการให้ศูนย์ Samsung หรือ ซัมซุงแบรนด์ช้อปอัพเดท เฟิร์มแวร์            
ดูบทความเต็ม
คำถาม วิธีแก้ปัญหาเครื่อง 2 SIM ใช้ net ไม่ได้ โดยทำการ Update Firmware ตัวเครื่อง ตอบ  ●​ ทำการ Up Firmware ตัวเครื่อง ทำได้ 3  วิธี  คือ             4.1 วิธี FOTA – (Firmware on the air) : ทำเองได้ สะดวก ประหยัดเวลา ไม่ต้อง Backup / Restore เครื่อง            4.2 วิธีผ่านโปรแกรม Kies Program :            4.3 ให้ศูนย์ Samsung หรือ ซัมซุงแบรนด์ช้อป  :  FAQ ที่เกี่ยวข้อง   วิธีการอัพเดท เฟิร์มแวร์ ตัวเครื่องโดยวิธี FOTA – (Firmware on the air)  วิธีการอัพเดท เฟิร์มแวร์ ตัวเครื่องผ่านโปรแกรม Kies Program วิธีการให้ศูนย์ Samsung หรือ ซัมซุงแบรนด์ช้อปอัพเดท เฟิร์มแวร์    
ดูบทความเต็ม
คำถาม อยากทราบเงื่อนไขการประกันตัวเครื่อง  Samsung Galaxy S8 | S8+ ตอบ ประกันตัวเครื่องปกติ 1 ปี และเพิ่มเติมเงื่อนไขการเปลี่ยนเครื่องใหม่และประกันจอ สำหรับลูกค้าที่จองช่วง Pre-Order (17-23 เม.ย.) ตามรายละเอียดประกันเครื่อง   เงื่อนไขการเปลี่ยน Samsung Galaxy S8 | S8+  • เปลี่ยนเครื่องใหม่ ภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ซื้อในกรณีเครื่องชำรุดเกิดจากความ ผิดพลาดจากการผลิต หรือความเสียหายที่เกิดจากน้ำโดยการใช้งานภายใต้มาตร ฐาน IP68 เท่านั้น โดยสมาร์ทโฟน 1 เครื่อง สามารถรับสิทธิ์เปลี่ยนเครื่องใหม่เพียง 1 ครั้ง • ในกรณีที่พบปัญหาเครื่องชำรุดจากความผิดพลาดจากการผล ิต ภายใน 7 วันนับจากวันที่ซื้อสินค้า (ไม่รวมความเสียหายที่เกิดจากน้ำ) สามารถติดต่อขอเปลี่ยนเครื่องใหม่ที่ร้านค้าที่ท่านซ ื้อ • ในกรณีที่พบปัญหาเครื่องชำรุดจากความผิดพลาดจากการผล ิต หลังจาก 7 วันนับจากวันที่ซื้อสินค้า (รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากน้ำจากการใช้งานภายใต้ม าตรฐาน IP68) สามารถเข้ารับบริการเปลี่ยนเครื่องได้ที่ศูนย์บริการ ซัมซุงที่ร่วมรายการ • ลูกค้าจะได้รับเครื่องใหม่ภายใน 7 วันหลังจากวันที่ได้รับอนุมัติเปลี่ยนเครื่อง เงื่อนไขการประกันจอของ Samsung Galaxy S8 | S8+  • ประกันจอคุ้มครองเฉพาะการเปลี่ยนกระจกหน้าจอฟรี รวมค่าบริการ มูลค่าสูงสุด 8,000 บาทที่ศูนย์บริการที่ร่วมรายการ โดยไม่รวมชิ้นส่วนอื่นๆ เช่น เมนบอร์ด แบตเตอรี่ ฟิลม์กันรอย กระจกฝาหลัง หรือความเสียหายอื่นๆ เช่น การขีดข่วน เสียดสี สีซีดจาง หรือความเสียหายต่อโปรแกรม ข้อมูล และอุปกรณ์เสริม • สมาร์ทโฟน 1 เครื่อง สามารถรับสิทธิ์เปลี่ยนกระจกหน้าจอเพียง 1 ครั้งเท่านั้น ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ซื้อ เงื่อนไขรวม • หากมีข้อสงสัย ติดต่อ Call Center 0-2689-3233 ตรวจสอบรายชื่อศูนย์บริการซัมซุงที่ร่วมรายการทั้ง 25 แห่งทั่วประเทศ ได้ที่>> www.samsung.com/th/galaxys8 • ระยะเวลาในการใช้สิทธิ์เปลี่ยนเครื่องหรือเปลี่ยนกระ จกหน้าจอจะอ้างอิงจากวันที่ซื้อสินค้าที่ระบุบนใบกำก ับภาษีแบบเต็มรูปแบบฉบับจริง (ระบุรุ่น, IMEI หรือ Serial Number) หรือภาพถ่ายใบกำกับภาษีที่ลูกค้าได้ถ่ายและเก็บไว้ใน แอพพลิเคชั่น mySamsung • การเปลี่ยนเครื่องและเปลี่ยนกระจกหน้าจอไม่คุ้มครองใ นกรณีสูญหายหรือเสียหายจากการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ • เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้มีผลบังคับเฉพาะสินค ้าที่จำหน่ายโดย บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด หรือผู้จัดจำหน่ายของ บริษัทไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัดเท่านั้น การพิจารณาของบริษัทในกรณีนี้ถือเป็นที่สุด • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้ องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การพิจารณาและตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด   FAQ ที่เกี่ยวข้อง    Samsung Galaxy S8|S8+  สามารถใส่ 2 sim แบบใด sim 1 4G /3G  + Sim 2 3G /2G หรือเปล่า จะติดตามการจัดส่ง Premium Set จาก Samsung Galaxy S8 | S8+ ได้ช่องทางไหนบ้าง       หากมีคำถามข้อสงสัยเกี่ยวกับ การจอง Samsung Galaxy S8 | S8+ สามารถสอบถามเพิ่มเติมโดยโพสต์คำถามที่นี่ dtac ออนไลน์ คอมมูนิตี้ หรืออ่านวิธีการติดต่อคอลเซ็นเตอร์ผ่าน dtac ออนไลน์ คอมมูนิตี้ ได้ ที่นี่    
ดูบทความเต็ม
คำถาม จะติดตามการจัดส่ง Premium Set จาก  Samsung Galaxy S8 | S8+ ได้ช่องทางไหนบ้าง ตอบ ลูกค้าสามารถติดตามการจัดส่ง Premium set ได้ผ่านทาง Samsung Call center โทร 0-2689-3233     FAQ ที่เกี่ยวข้อง   หากลงทะเบียนรับ Premium Set ไม่ทันภายในวันที่ 15 พ.ค. 2560 จะหมดสิทธิ์ได้รับ Premium Set เลยหรือไม่ จะได้รับ Premium Set จาก Samsung เมื่อไหร่ อยากทราบเงื่อนไขการประกันตัวเครื่อง  Samsung Galaxy S8 | S8+   หากมีคำถามข้อสงสัยเกี่ยวกับ การจอง Samsung Galaxy S8 | S8+ สามารถสอบถามเพิ่มเติมโดยโพสต์คำถามที่นี่ dtac ออนไลน์ คอมมูนิตี้ หรืออ่านวิธีการติดต่อคอลเซ็นเตอร์ผ่าน dtac ออนไลน์ คอมมูนิตี้ ได้ ที่นี่    
ดูบทความเต็ม
คำถาม Samsung Galaxy S8|S8+  สามารถใส่ 2 sim แบบใด sim 1 4G /3G  + Sim 2 3G /2G หรือเปล่า ตอบ Samsung Galaxy S8|S8+  สามารถใส่ 2 sim ได้ทั้ง 2 แบบครับ   FAQ ที่เกี่ยวข้อง   อยากทราบเงื่อนไขการประกันตัวเครื่อง Samsung Galaxy S8 | S8+   หากมีคำถามข้อสงสัยเกี่ยวกับ การจอง Samsung Galaxy S8 | S8+ สามารถสอบถามเพิ่มเติมโดยโพสต์คำถามที่นี่ dtac ออนไลน์ คอมมูนิตี้ หรืออ่านวิธีการติดต่อคอลเซ็นเตอร์ผ่าน dtac ออนไลน์ คอมมูนิตี้ ได้ ที่นี่  
ดูบทความเต็ม
คำถาม Wireless Charging การชาร์จแบบไร้สาย Samsung Galaxy S8 | S8+  มีแถมในกล่องหรือต้องซื้อแยก  ตอบ ลูกค้าจะได้รับ Wireless Charger ฟรี !!    หากมีคำถามข้อสงสัยเกี่ยวกับ การจอง Samsung Galaxy S8 | S8+ สามารถสอบถามเพิ่มเติมโดยโพสต์คำถามที่นี่ dtac ออนไลน์ คอมมูนิตี้ หรืออ่านวิธีการติดต่อคอลเซ็นเตอร์ผ่าน dtac ออนไลน์ คอมมูนิตี้ ได้ ที่นี่    
ดูบทความเต็ม