คำถาม

BlackBerry: หน้าจอ BlackBerry ขึ้น edge ตัวเล็กตลอดเวลาจะแก้ไขอย่างไร?

ตอบ

เข้าเมนู Options > Mobile Network > Data Services แก้ไขเป็น On

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
2 จาก 2
อัพเดตล่าสุด:
‎23-09-2014 05:07
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (4)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง