Misaki
Viewers

ทำเรื่องขอเปิดสัญญาณชั่วคราว

พอดีทำเรื่องไปแล้วทางเจ้าหน้าบอกภายใน30นาทีจะเปิดให้ใช้งานได้ชั่วคราว. ตอนนี้ยังไม่สามารถเล่นเน็ตได้ค่ะ. ขอบคุณค่ะ
แท็ก (1)
1 คำตอบ 1
dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: ทำเรื่องขอเปิดสัญญาณชั่วคราว

ปัจจุบันระบบเปิดสัญญาณแล้วนะคะ ลองใช้งานอีกครั้งคะ   หรือปิดเครื่องเปิดใช้งานใหม่นะคะ  

dtac feedback team