dtac Reward Coins ใช้ดีมีคุ้ม ครั้งที่ 2 

 

 

 

 

 

 

ลุ้น แลก 

 

ของรางวัล

 • รถยนต์ Honda City รุ่น S AT ราคาคันละ 579,500 บาท จำนวน 4 คัน รวมมูลค่า 2,318,000 บาท
 • โทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy Z รุ่น Flip 3 5G 128GB ราคาเครื่องละ 34,900 บาท จำนวน 20 เครื่อง รวมมูลค่า 698,000 บาท

 

กติกาเข้าร่วมกิจกรรม

 1. ลูกค้าดีแทคทั้งระบบเติมเงิน และระบบรายเดือน สะสมเหรียญรีวอร์ดคอยน์ผ่านช่องทางต่อไปนี้ให้ครบอย่างน้อย 9 เหรียญ
  • ซื้อโปรเสริมผ่านทุกช่องทาง (เฉพาะลูกค้าดีแทคระบบเติมเงิน)
  • ชำระค่าบริการรายเดือนผ่านดีแทคแอป (เฉพาะลูกค้าดีแทคระบบรายเดือน)
  • ร่วมกิจกรรมพิเศษบนดีแทคแอป เช่นใช้บริการใจดี และเช็กอินครบตามเงื่อนไขที่ดีแทคแอป
 2. ใช้เหรียญรีวอร์ดคอยน์ทุก 9 เหรียญ แลก 1 สิทธิ์ลุ้นชิงโชครับรางวัลใหญ่บนดีแทคแอป ลุ้นได้ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์ตลอดระยะเวลากิจกรรม ยิ่งลุ้นมาก ยิ่งมีสิทธิ์มาก

 

ระยะเวลากิจกรรม  : 15 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 รวม 47 วัน

แบ่งการจับรางวัลเป็น 2 ครั้ง

 

 1. ครั้งที่ 1: 6 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (รวบรวมฉลากระหว่างวันที่ 15-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564)

รางวัล ครั้งที่ 1 :

 • รถยนต์ Honda City รุ่น S AT ราคาคันละ 579,500 บาท จำนวน 2 คัน
 • โทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy Z รุ่น Flip 3 5G 128GB ราคาเครื่องละ 34,900 บาท จำนวน 10 เครื่อง

 

 1. ครั้งที่ 2: 12 มกราคม พ.ศ. 2565 (รวบรวมฉลากระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม พ.ศ. 2564)

รางวัล ครั้งที่ 2 :

 • รถยนต์ Honda City รุ่น S AT ราคาคันละ 579,500 บาท จำนวน 2 คัน
 • โทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy Z รุ่น Flip 3 5G 128GB ราคาเครื่องละ 34,900 บาท จำนวน 10 เครื่อง

 

สถานที่จับรางวัล:  บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด  สำนักงาน ดีแทค คอลเซ็นเตอร์ รังสิตคลอง 5 เลขที่ 65/212 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (ชั้น 4)

 

 

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

ผ่านทางเว็ปไซต์ดีแทค และเฟสบุ๊คดีแทค

 • ครั้งที่ 1: ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2564
 • ครั้งที่ 2: ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2565

 

 

เงื่อนไขการรับรางวัล

 

1. ฉลากจากการจับรางวัลครั้งที่ 1 จะไม่ถูกนำไปรวมกับการจับฉลากในครั้งที่ 2

2. บริษัทฯ จะติดต่อผู้โชคดีทางหมายเลขโทรศัพท์เพื่อนัดหมายให้ผู้โชคดีมารับของรางวัล ณ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 34 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาทำการ หากไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้หรือผู้โชคดีมีหลักฐานการยืนยันตนไม่ครบถ้วนหรือผู้โชคดีไม่มายืนยันตนเพื่อรับของรางวัลภายใน 30 วันนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดีหรือผู้โชคดีแจ้งว่าขอสละสิทธิ์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้แก่ผู้โชคดีสำรองในลำดับถัดไป หากผู้โชคดีสำรองไม่มารับของรางวัลหรือสละสิทธิ์ บริษัทฯ จะมอบของรางวัลให้กับองค์กรสาธารณะกุศลต่อไป

3. ผู้โชคดีที่มีสิทธิ์ได้รับของรางวัลจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ระบุชื่อตรงตามข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ในระบบของบริษัทฯ พร้อมด้วยซิมดีแทคที่แสดงหมายเลขว่าเป็นผู้โชคดีซึ่งใช้งานอยู่ในปัจจุบัน (มีวันใช้งานคงเหลือ (Active) ในวันที่มารับของรางวัล) มาแสดงในวันที่บริษัทฯ ได้นัดหมายไว้ เพื่อติดต่อขอรับของรางวัลด้วยตนเอง กรณีผู้โชคดีที่มีสิทธิ์ได้รับของรางวัลมีอายุต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ จะต้องนำสูติบัตรมาแสดง โดยให้มาพร้อมกันกับบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครอง (บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองจะต้องสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านมาแสดงด้วย)

4. บริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลให้แก่ผู้โชคดี

5. ในการจับรางวัลรวมทั้ง 2 ครั้ง ผู้โชคดี 1 ท่าน มีสิทธิ์รับของรางวัลสูงสุดได้เพียง 1 รางวัล หากมีการจับรางวัลได้ชื่อซ้ำ บริษัทฯ จะทำการจับใหม่จนกว่าจะได้รายชื่อผู้โชคดีที่ไม่ซ้ำกันจำนวน 24 รายชื่อ  

6. กรณีที่บริษัทฯ ตรวจพบว่า ผู้โชคดีมีพฤติกรรมที่ส่อเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริต เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ เช่นเหรียญรีวอร์ดคอยน์ (dtac Reward Coins) หรือของรางวัลต่างๆ เป็นต้น รวมถึงสงวนสิทธิ์การดำเนินยกเลิกรายการซื้อ-ขาย ยกเลิกการชำระค่าบริการล่วงหน้า บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะตัดสิทธิ์ เรียกคืนเหรียญรีวอร์ดคอยน์และของรางวัล ต่างๆ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร และคำตัดสินของบริษัทถือเป็นเด็ดขาด สิ้นสุดและเป็นที่ยุติ

7. ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินจากการซื้อสินค้า/ค่าบริการ รวมถึงค่าบริการล่วงหน้า ในกรณีที่มีการใช้เหรียญรีวอร์ดคอยน์สำหรับเล่นกิจกรรมในทุกกรณี

8. สำหรับลูกค้าดีแทคระบบเติมเงิน: ยอดเงินที่ถูกหักชำระ เพื่อนำมาคำนวณยอดซื้อแพ็กเกจเสริมสะสมในช่วงระยะเวลากิจกรรม ไม่สามารถทำเรื่องยกเลิก หรือขอคืนเงินได้ทุกกรณี

9. สำหรับลูกค้าดีแทคระบบรายเดือน: ยอดเงินที่ถูกหักชำระ เพื่อนำมาชำระค่าบริการรายเดือนในช่วงระยะเวลากิจกรรม ไม่สามารถทำเรื่องยกเลิก หรือขอคืนเงินได้ทุกกรณี

10. ผู้ชนะรางวัลจะต้องยินยอมรับเงื่อนไขในการใช้บริการในระบบเติมเงิน หรือระบบรายเดือนของหมายเลขที่ได้รับรางวัลและใช้บริการอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 12 เดือน นับจากวันที่รับรางวัล และ ในกรณีที่ผู้ชนะรางวัลทำการโอนสิทธิ์การใช้บริการ เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกบริการในระบบเติมเงินกับบริษัท หรือย้ายเครือข่าย ก่อนครบกำหนดระยะเวลา 12 เดือน ถือว่าผู้ชนะรางวัลสละสิทธิ์ในการรับของรางวัลดังกล่าว และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงของรางวัลเป็นเงินสดได้

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ, ยกเลิก, เพิกถอน, หรือเรียกคืนของรางวัลทั้งหมด หากพบว่าผู้โชคดีมีการใช้สิทธิ์ร่วมรายการโดย

ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง ทุจริต ปลอมแปลง ฉ้อฉล ไม่ว่ากรณีใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์ในรายการนี้

12. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้

13. พนักงานและครอบครัวของบริษัทฯ พนักงานและครอบครัวของบริษัทที่ถูกว่าจ้างให้ดำเนินรายการ พนักงานและครอบครัวของบริษัทที่ผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์รายการนี้ และพนักงานและครอบครัวของบริษัทในเครือของบริษัทฯ ดังกล่าวมาแล้ว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้

14. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในภาพถ่ายและ/หรือภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียงของผู้โชคดีโดยถือว่าเป็นสิทธิ์ขาดของบริษัทฯ บริษัทฯ

สามารถนำไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตหรือจ่ายค่าตอบแทนแต่อย่างใด

15. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด                 

16. ใบอนุญาตเลขที่ 160/2564, 161/2564, 162/2564, 163/2564 ออกให้ ณ อำเภอธัญบุรี

 

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
2 จาก 2
อัพเดตล่าสุด:
3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (2)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง