iAuuu
Just browsing

เปิดซิมแบบเติมเงิน

เปิดซิมในนามบริษัทใช้เอกสารอะไรบ้างครับ 

1 คำตอบ 1
dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: เปิดซิมแบบเติมเงิน

@iAuuu เอกสารดังนี้ค่ะ
>> กรรมการมาดำเนินการเอง
- Sim Card ที่สมบูรณ์ เห็นเลขที่ Sim ชัดเจน ใช้กรอบ Sim แทนไม่ได้
- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน
- เอกสารฉบับจริง ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตราบริษัท

>>กรณีมอบอำนาจ​
- Sim Card ที่สมบูรณ์ เห็นเลขที่ Sim ชัดเจน ใช้กรอบ Sim แทนไม่ได้
- สำเนา​หนังสือรับรองนิติบุคคลที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน
- เอกสารฉบับจริง หรือ สำเนาเอกสาร ของผู้มอบอำนาจ
- เอกสารฉบับจริงของผู้รับมอบอำนาจ
- หนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ตาม กฎหมายกำหนด 10 บาท
กรณีไม่มีใบมอบอำนาจ สามารถเขียน​ข้อความการมอบอำนาจลงในสำเนาบัตรประชาชนได้ โดยข้อความที่เขียน ดังนี้
“ข้าพเจ้ายินยอมให้เปลี่ยนแปลงผู้ใช้บริการเลขหมาย 08x-xxx-xxxx ในนามของข้าพเจ้าเป็นลงทะเบียน ในนาม.....ตั้งแต่วันที....เป็นต้นไป”

สามารถติดต่อที่ สำนักงานบริการลูกค้า , ร้าน dta​c center ตรวจสอบสาขาที่สะดวกได้ที่ >> https://www.dtac.co.th/help/store-locations.html ค่ะ

10475
</