wondering
Just browsing

เปลี่ยนชื่อผู้ลงทะเบียนซิมแบบเติมเงิน

มีซิมเติมเงิน อายุใช้งานdtac > 10 ปี เดิมลงทะเบียนเป็นชื่อพ่อ ต่อมาต้องการเปลี่ยนชื่อผู้ลงทะเบียนเป็นตนเอง 

ที่บ้านเป็นร้านเติมเงินออนไลน์ มีแอป dtac one ที่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้ลงทะเบียนซิมได้อยู่แล้ว

แต่ต้องการคงอายุใช้งานไว้ เพื่อสิทธิ dtac reward gold สามารถทำได้หรือไม่ 

หากเปลี่ยนชื่อผู้ลงทะเบียนซิม แล้ว อายุการใช้งานจะเริ่มนับใหม่ หรือไม่