TiTiTimaPuy
New Contributor

ดึงเงินคืนให้หน่อยคะ

เติมเงินผ่านแอฟธนาคารกรุงเทพผิดเบอร์คะจะเติมเบอร์0626403834แต่เติมผิดเป็นเบอร์0626403848คะ200บาทคะ เวลา21:17 วันที่20/05/63เติมเงินผ่านแอฟธนาคารกรุงเทพผิดเบอร์คะจะเติมเบอร์0626403834แต่เติมผิดเป็นเบอร์0626403848คะ200บาทคะ เวลา21:17 วันที่20/05/63

3 คำตอบ 3
dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: ดึงเงินคืนให้หน่อยคะ

@TiTiTimaPuy น้องฟ้านุชชี่จะสามารถดึงเงินคืนได้ประมาณ 127.93 บาทนะคะ (กรณีเติมเงินผิดเบอร์จะสามารถดึงคืนได้เฉพาะยอดเงินคงเหลือเบอร์ที่เติมเงินผิด ) น้องฟ้าประสานงานให้เรียบร้อยค่ะ เมื่อดึงเงินคืนให้แล้วจะได้รับ sms แจ้งผลนะคะ
</
TiTiTimaPuy
New Contributor

เรื่อง: ดึงเงินคืนให้หน่อยคะ

คะขอบคุณนะคะ 

dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: ดึงเงินคืนให้หน่อยคะ

@TiTiTimaPuy ยินดีค่ะ หากต้องการให้ดูแลด้านใดเพิ่มเติมสามารถแจ้งมาได้เสมอนะคะ
</