ผู้มีส่วนร่วมสูงสุด
จัดเรียงตาม:
คำถาม กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)และลูกค้ากลุ่มองค์กร (Corporate) สามารถลงทะเบียนโครงข่าย TriNet ได้อย่างไร? ตอบ ลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สามารถลงทะเบียนขอโอนย้ายไปโครงข่าย dtac Network ได้ที่ สำนักงานบริการดีแทคทุกสาขา ได้ตั้งแต่ ส.ค 56 เป็นต้นไป พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้  1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (คัดสำเนารับรองอายุไม่เกิน 3 เดือน) 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลตามที่หนังสือรับรองระบุ หรือของเจ้าของกิจการ 3. หนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน พร้อมติดอากรแสตมป์ 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวอื่นใดของผู้รับมอบอำนาจที่สามารถใช้แทนได้ตามกฏหมาย ลูกค้ากลุ่มองค์กร (Corporate) สามารถแจ้งความประสงค์ขอโอนย้ายไปโครงข่าย dtac Network ได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายกลุ่มลูกค้าองค์กรที่ดูแลท่าน
ดูบทความเต็ม
คำถาม กรณีซิมไม่รองรับ TriNet เกิดจากอะไรได้บ้าง ลูกค้าจะทราบได้อย่างไร สามารถเช็คได้ด้วยตัวเองหรือไม่? ตอบ ลูกค้าจะทราบในขั้นตอนการลงทะเบียนสมัครใช้บริการบนโครงข่ายใหม่ dtac Network ถ้าซิมการ์ดไม่รองรับการให้บริการลูกค้าจะได้รับ SMS ตอบกลับดังนี้ “ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เลขบัตรปชช.ของคุณคือ 1234567890123 กรุณาติดต่อศูนย์บริการดีแทคเพื่อเปลี่ยนซิมใหม่เบอร์เดิมให้รองรับโครงข่ายใหม่”
ดูบทความเต็ม
คำถาม จะทราบได้อย่างไรว่ามือถือสามารถรองรับโครงข่ายใหม่ dtac Network  สามารถเช็คได้ด้วยตัวเองหรือเปล่า? ตอบ TriNet รองรับโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ตและแอร์การ์ด ครบทุกระบบ ทุกยี่ห้อ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีวิธีสังเกตง่าย ๆ ดังนี้ 1. มือถือส่วนใหญ่ที่รองรับคลื่นความถี่ 850 MHz หรือ 900 MHz จะรองรับการใช้งานบนคลื่นความถี่ 2100MHz 2. มือถือ Smartphones ส่วนใหญ่ที่วางขายในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาจะรองรับการใช้งานบนคลื่นความถี่ 2100MHz 3. มือถือส่วนใหญ่ที่มีกล้องหน้าจะรองรับการใช้งานบนคลื่นความถี่ 2100MHz
ดูบทความเต็ม
คำถาม การย้ายไปโครงข่าย dtac Network  จะทำให้คุณภาพการใช้งานในต่างประเทศแตกต่างจากเดิมหรือไม่? ตอบ คุณภาพสัญญาณหรือการใช้งานในต่างประเทศขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการในต่างประเทศ
ดูบทความเต็ม
คำถาม dtac Network จะทำให้เล่นอินเทอร์เน็ตได้เร็วกว่าเดิมหรือไม่? ตอบ เร็วกว่าเดิม เพราะเมื่อคุณย้ายไปใช้ dtac Network ซึ่งมีพื้นที่สำหรับรองรับการใช้งานที่มากขึ้น จึงทำให้การใช้งานไม่สะดุดหรือติดขัด การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจึงรวดเร็วขึ้น
ดูบทความเต็ม
คำถาม ถ้าย้ายไปโครงข่าย dtac Network  และติดต่อศูนย์บริการเพื่อเปลี่ยนซิมการ์ดแล้ว จะสามารถใช้บริการ IR/Happy Go Inter ในประเทศใดได้บ้าง? ตอบ ลูกค้าดีแทค และลูกค้าดีแทคบนโครงข่าย dtac Network สามารถใช้งานได้เหมือนกันในทุกประเทศ และ Operator ตามที่ได้แสดงไว้ในเว็บไซต์
ดูบทความเต็ม
คำถาม dtac Aircard ต้องทำการตั้งค่าใหม่หรือไม่? ตอบ ไม่ต้องทำการตั้งค่าใหม่ สามารถใช้งาน Internet บนโครงข่ายใหม่ TriNet ได้เลย
ดูบทความเต็ม
คำถาม หากพบข้อความ Pop-up แปลกๆ สำหรับเครื่อง Android บางรุ่น เช่น Samsung Galaxy S2 และ S3 ระหว่างการตั้งค่าเครื่อง ควรทำอย่างไร? ตอบ เนื่องจากข้อความการตั้งค่าที่ส่งมาจากระบบ เป็นการรวมการตั้งค่าสำหรับ Internet และ MMS เข้าด้วยกัน ดังนั้น เมื่อตั้งค่า Internet เรียบร้อยแล้ว ตัวเครื่องจึงมีการ Pop-up ข้อความ เพื่อแจ้งว่าการตั้งค่ายังไม่เรียบร้อย ให้เลือก “ถัดไป” หรือ “Next” เพื่อดำเนินการตั้งค่า MMS ต่อ ดังแสดงในรูปด้านล่าง
ดูบทความเต็ม
คำถาม หากตั้งค่าเครื่อง (Internet & MMS APN Setting) แล้ว แต่ยังไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ (เครื่องไม่ขึ้นสัญลักษณ์ 3G/H/H+) ควรทำอย่างไร? ตอบ 1. ตรวจสอบว่ามีการตั้งค่า APN อย่างถูกต้องหรือไม่ โดย Android บางรุ่นนั้น ต้องระบุ APN Type เป็นอักษรตัวเล็กทั้งหมด เช่น default หรือ mms จึงจะสามารถใช้งานได้ 2. ตรวจสอบว่ามีการ Activate การใช้งาน APN ที่ได้ตั้งไปแล้วหรือไม่ สำหรับเครื่อง Android บางเครื่อง ต้องมีการเลือกใช้งาน APN เอง จึงจะสามารถใช้งานได้ หรือเครื่อง Windows Phone 8 ก็ต้องมีการเปิดใช้งาน APN ก่อน 3. ตรวจสอบว่ามีการเปิดใช้งาน Data เรียบร้อยแล้วหรือไม่
ดูบทความเต็ม
คำถาม แบนด์วิธ (Bandwidth) คืออะไร ส่งผลดีอย่างไร? ตอบ แบนด์วิธ (Bandwidth) คือ ความกว้างของช่องสัญญาณ ยิ่งกว้างเท่าไร ก็ยิ่งมีประสิทธิภาพดีกว่า ทำให้การใช้งานทั้งโทร-รับสาย และอินเทอร์เน็ต ชัดกว่า เร็วกว่า
ดูบทความเต็ม
คำถาม หากใช้งานเครื่อง Local Brand เช่น i-mobile, Gnet และ Oppo จะมีการตั้งค่าเครื่องแตกต่างจากเครื่อง Brand หลักหรือไม่? ตอบ ต้องเปิดใช้งาน Data Roaming เป็น “ON” เพื่อให้สามารถใช้งาน Data ได้ทั้ง 3G 2100MHz และ 3G 850MHz
ดูบทความเต็ม
คำถาม ทำไม dtac ต้องมีคลื่นความถี่ 2100MHz และดีอย่างไร? ตอบ คลื่นความถี่ 2100MHz คือ คลื่นความถี่ใหม่ที่ดีแทคได้รับจากการประมูลของ กสทช. ซึ่งเป็นคลื่นมาตรฐานสากลที่รองรับบริการ 3G ดีแทคมีถึง 3 ช่องสัญญาณ ทำให้มีขนาดใหญ่กว่า กว้างกว่า มีประสิทธิภาพสูงสุด รองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ต (data) โดยเฉพาะ
ดูบทความเต็ม
คำถาม ตามที่ กสทช ประกาศจะลดค่าบริการให้ถูกลง ทาง dtac จะปรับลดหรือไม่? ตอบ ดีแทคได้ปรับลดราคาในแพ็กเกจใหม่เพื่อใช้งานบนโครงข่าย TriNet ออกมา 2 แพ็กเกจ คือ Smartphone More Choice และ Smartphone Starter ซึ่งเป็นไปตามกฏของ กสทช
ดูบทความเต็ม