ผู้มีส่วนร่วมสูงสุด
จัดเรียงตาม:
คำถาม Hot spot คืออะไร และ เกี่ยวข้องกับการใช้งาน Wi-Fi อย่างไร? ตอบ Hot spot เป็นชื่อเรียกจุดให้บริการ Wi-Fi ซึ่งปกติเป็นพื้นที่ที่ครอบคลุมโดยอุปกรณ์ Access Point (คล้ายๆ กับสถานีฐานของระบบมือถือ) 1 ตัว
ดูบทความเต็ม