ผู้มีส่วนร่วมสูงสุด
จัดเรียงตาม:
คำถาม หลังจากลงทะเบียนใช้บริการบนโครงข่ายใหม่ dtac Network แล้ว สามารถใช้งานได้ทันทีหรือไม่/ ถ้าไม่ได้จะใช้ได้เมื่อไหร่? ตอบ เมื่อลงทะเบียนใช้บริการบนโครงข่ายใหม่ dtac Network แล้ว ลูกค้าสามารถใช้งานได้ทันที เพียงปิดและเปิดเครื่องใหม่ โดยบริษัทจะแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมให้ทราบอีกครั้ง เมื่อระบบพร้อมใช้งาน
ดูบทความเต็ม
คำถาม การลงทะเบียนใช้บริการบนโครงข่ายใหม่ dtac Network มีค่าใช้จ่ายหรือไม่? ตอบ บริษัทฯ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้กับลูกค้า จนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง
ดูบทความเต็ม
คำถาม การลงทะเบียนใช้บริการบนโครงข่ายใหม่ dtac Network สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาทำแทนได้หรือไม่? ตอบ สามารถมอบอำนาจได้ โดยต้องมีเอกสารมอบอำนาจตามขั้นตอนปกติ
ดูบทความเต็ม
คำถาม ประโยชน์ที่ได้จากการลงทะเบียนใช้บริการบนโครงข่ายใหม่ dtac Network คืออะไร? ตอบ เพื่อการใช้บริการโทรศัพท์อย่างเต็มรูปแบบ บนทั้ง 3 คลี่นความถี่ 850 MHz 1800 MHz และ 2100 MHz ทั้งการโทรออก-รับสาย และการเล่นอินเทอร์เน็ตด้วยประสิทธิภาพสูงสุด ชัดกว่า เร็วกว่า บนแบนด์วิธที่กว้างที่สุด
ดูบทความเต็ม
คำถาม ลงทะเบียนใช้บริการบนโครงข่ายใหม่ dtac Network มีเงื่อนไขอะไรบ้าง? ตอบ ลูกค้าดีแทครายเดือน : เพียงแค่มีสถานะปกติ ไม่มียอดค้างชำระ สามารถทำรายการได้ทันที โทร. *3000# หรือผ่านศูนย์บริการดีแทคทุกสาขา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ลูกค้าเติมเงิน Happy : เพียงแค่มีสถานะปกติ ก็สามารถทำรายการได้ทันที โทร. *3000*เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก# หรือผ่านศูนย์บริการดีแทคทุกสาขา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
ดูบทความเต็ม
คำถาม dtac Network กับ dtac เดิม คนละบริษัทกัน ถ้ามีโปรโทรฟรีในเครือข่ายเดียวกันจะเป็นอย่างไร? ตอบ โปรโมชั่นโทรฟรีในเครือข่ายสามารถโทรฟรีได้ทั้งในเบอร์ที่อยู่บนโครงข่าย dtac และ dtac Network
ดูบทความเต็ม
คำถาม ลงทะเบียนตอบรับใช้บริการบนโครงข่ายใหม่ dtac Network แตกต่างจากการคงสิทธิ์เลขหมาย (MNP) อย่างไร? ตอบ การคงสิทธิ์เลขหมาย คือ การใช้หมายเลขเดิมโดยย้ายจากเครือข่ายอื่นมาใช้ดีแทค ส่วนการลงทะเบียนใช้บริการบนโครงข่ายใหม่ dtac Network จะทำให้ลูกค้าสามารถใช้บริการโทรศัพท์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และใช้งานได้ทั้ง 3 คลื่นความถี่ 850 MHz 1800 MHz และ 2100 MHz
ดูบทความเต็ม
คำถาม การใช้งาน dtac Network ส่งผลกับแบตเตอรี่ของเครื่องหรือไม่? ตอบ ส่งผล เนื่องจากการใช้งานบน dtac Network ตัวเครื่องจะพยายามจับสัญญาณ 3G 2100MH ดังนั้น เมื่อมีการใช้งานบริเวณขอบ Cell หรือในพื้นที่ที่ยังไม่มี 3G 2100 อาจส่งผลให้แบตเตอรี่ของเครื่องหมดเร็วขึ้นได้
ดูบทความเต็ม