ผู้มีส่วนร่วมสูงสุด
จัดเรียงตาม:
คำถาม หากระบบเปิดใช้บริการบนโครงข่ายใหม่  dtac Network จะมีผลต่อบริการที่ลูกค้าใช้งานอยู่หรือไม่ มีผลต่อบริการใด และต้องทำอย่างไร? ตอบ บริการที่ไม่สามารถใช้งานได้ คือ ATM SIM และบริการโทรผิดไม่คิดตังค์ ในกรณี ATM SIM: แนะนำให้ลูกค้าสมัครบริการ K-mobile banking plus ของทางธนาคารแทน
ดูบทความเต็ม