Nakajin
New Contributor

dtac wifi ใช้ไม่ได้

ไม่สามารถล็อกอินเข้าdtac wifi ได้เลย พอกดปุ่มล็อดอินเข้าใช้ไวไฟก็จะเกิดหนาต่างเด้งขึ้นมาว้าไม่สามารถใช้wifiได้