Minneymae
New Contributor

โทรศัพท์โทรออกไม่ได้ค่ะ

086779XXXX โทรออกไม่ได้ค่ะ

1 คำตอบ 1
dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: โทรศัพท์โทรออกไม่ได้ค่ะ

เบื้องต้นดำเนินการ Reset สัญญาณให้ใหม่ค่ะ รบกวนปิด-เปิดเครื่องทดลองใช้งานอีกครั้ง อีกประมาณ 15 นาที buddy deedy จะโทรกลับเพื่อสอบถามผลการใช้งานอีกครั้งนะคะ

 

 

dtac community.png

</