New here

สัญญาณไม่ดี

สัญญาณไม่ดีเลย ขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้าง บางที่ก็ขึ้นว่าไม่มีซิมเลย...ต้องแกไขยังไงค่ะ?
1 คำตอบ 1
dtac call center

เรื่อง: สัญญาณไม่ดี

เบื้องต้น Buddy ใบบัว แนะนำให้คุณ Aom_2015 ทำการ ปิด-เปิดเครื่อง และรอสัญญาณ ซักครู่นึง และทดลองใช้งานใหม่อีกครั้งนะคะ 

dtac feedback team