Highlighted
Regular Viewers

สัญญาณโทรศัพท์และอินเตอร์เนตอ่อนมาก

ขอแจ้งพื้นที่สัญญาณโทรศัพท์และอินเตอร์เนตอ่อนมาก ม.8 ถ.บ้านบางตะลุมพอ ต.ขนาบนาก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช รบกวนช่วยแก้ไขให้หน่อยครับใช้งานไม่ได้เลย