Highlighted
New here

ทำอย่างไรในวิทยาลัยจะมี dtac wifi

เนื่องจากเห็น true เข้ามาติดตั้ง wifi ในวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน อุดรธานี เพื่อให้ลูกค้าใช้งานในการเรียนการสอนภายในวิทยาลัยฯ แต่ผมไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากเป็นลูกค้า dtac จึงอยากทรสบว่าทำอย่างไรจะมี wifi ของ dtac ใช้งานในวิทยาลัยฯ จะต้องติดต่อประสานงานอย่างไร