Highlighted
New here
New here

ติดระหุย MMI ครับ

087581xxxx

แท็ก (1)
5 คำตอบ 5
Highlighted
New here
New here

เรื่อง: ติดระหุย MMI ครับ

ติดระหัส MMI ครับมีวิธีแก้มัยครับใช้อีกเครื่องใช้ได้พอใช้อีกเครื่องใช้ไม่ได้ลงทะเบียนแล้วครับ
Highlighted
dtac call center

เรื่อง: ติดระหุย MMI ครับ

Buddy ใบบัว รับเรื่องรีเซสสัญญาณการใช้งานให้คุณ Pao แล้วค่ะ แนะนำ ปิด-เปิดเครื่อง ทดลองใช้งานใหม่อีกครั้งค่ะ 

dtac feedback team

Highlighted
New here
New here

เรื่อง: ติดระหุย MMI ครับ

ครับผม
dtac call center

เรื่อง: ติดระหุย MMI ครับ

Buddy ใบบัว ส่งเรื่องตรวจสอบการใช้งานให้คุณ Pao แล้วนะคะ อย่างไรจะมาอัพเดทผลให้ทราบอีกครั้งค่ะ 

dtac feedback team

Highlighted
dtac call center

เรื่อง: ติดระหุย MMI ครับ

ผลการตรวจสอบ ในพื้นที่ใช้งานของคุณ Pao สามารถโทรออกและรับสายได้ปกติแล้ว

แนะนำให้ปิดเปิดเครื่องและทดสอบใช้งานใหม่ หากยังพบปัญหา รบกวนแจ้งกลับอีกครั้งนะคะ 

dtac feedback team