mmieww
Contributor

ขอเปิดสัญญาณชั่วคราว

เนื่องจากเบอร์ 062981**** ยังไม่สะดวกชำระเงินค่าโทรศัพท์ในตอนนี้ และจำเป็นต้องใช้งานด่วน ขอเปิดสัญญานโทรศัพท์ชั่วคราว และจะขอชำระภายในอาทิตนี้ ขอบคุณค่ะ

1 คำตอบ 1
dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: ขอเปิดสัญญาณชั่วคราว

 

Buddy กระต่าย อ้างอิงข้อมูลตามกระทู้นี้นะคะ 

</