คำถาม

กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)และลูกค้ากลุ่มองค์กร (Corporate) สามารถลงทะเบียนโครงข่าย TriNet ได้อย่างไร?

ตอบ

ลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สามารถลงทะเบียนขอโอนย้ายไปโครงข่าย dtac Network ได้ที่ สำนักงานบริการดีแทคทุกสาขา ได้ตั้งแต่ ส.ค 56 เป็นต้นไป พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้ 

1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (คัดสำเนารับรองอายุไม่เกิน 3 เดือน)

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลตามที่หนังสือรับรองระบุ หรือของเจ้าของกิจการ

3. หนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน พร้อมติดอากรแสตมป์

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวอื่นใดของผู้รับมอบอำนาจที่สามารถใช้แทนได้ตามกฏหมาย ลูกค้ากลุ่มองค์กร (Corporate) สามารถแจ้งความประสงค์ขอโอนย้ายไปโครงข่าย dtac Network ได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายกลุ่มลูกค้าองค์กรที่ดูแลท่าน

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
2 จาก 2
อัพเดตล่าสุด:
‎07-05-2015 12:14
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (2)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง