Just browsing

ได้รับรางวัลจากกิจกรรมใจดีแจกสุขครั้งที่6 ค่ะแต่ยังไม่ขึ้นในกล่องของขวัญให้ตกลงจะได้มั้ยคะ

ได้รับรางวัลจากกิจกรรมใจดีแจกสุขครั้งที่6 ค่ะแต่ยังไม่ขึ้นในกล่องของขวัญให้ตกลงจะเข้าให้วันไหนคะ

1 คำตอบ 1
dtac call center

เรื่อง: ได้รับรางวัลจากกิจกรรมใจดีแจกสุขครั้งที่6 ค่ะแต่ยังไม่ขึ้นในกล่องของขวัญให้ตกลงจะได้มั้ยคะ

 

@Tssaporn27   น้องฟ้าประสานงานตรวจสอบให้นะคะ  หากทราบผลแล้วจะรีบมา update ให้ทราบเพิ่มเติมค่ะ

10475

dtac feedback team