ผู้ชม

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

 

แนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง

 

 

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานมานานกว่า 30 ปี ซึ่งเป็นแนวคิดที่ตั้งอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรมไทย

 

 

เป็นแนวทางการพัฒนาขั้นพื้นฐานที่ตั้งอยู่บนทางสายกลาง และความไม่ประมาทซึ่งคำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเอง ตลอดจนการใช้ความรู้และคุณธรรม

 

 

เพื่อเป็นพื้นฐานในการดำเนินชิวิต ซึ่งต้องมี “สติ ปัญญาและความเพียร” เป็นที่ตั้ง ซึ่งจะนำไปสู่ความสุขในชีวิติที่แท้จริง

 

ผู้ชมขาประจำ

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

ประทับใจในโครงการแก้มลิง เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัย โดยพระองค์ทรงตระหนักถึงความรุนแรงของอุทกภัยที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร  โดยให้จัดหาสถานที่เก็บกักน้ำตามจุดต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับน้ำฝนไว้ชั่วคราว เมื่อถึงเวลาที่คลองพอจะระบายน้ำได้จึงค่อยระบายน้ำจากส่วนที่กักเก็บไว้ออกไป จึงสามารถลดปัญหาน้ำท่วมได้ นอกจากโครงการแก้มลิงจะมีขึ้นเพื่อช่วยระบายน้ำ ลดความรุนแรงของปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและบริเวณใกล้เคียงแล้ว ยังเป็นการช่วยอนุรักษ์น้ำและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย โดยน้ำที่ถูกกักเก็บไว้ เมื่อถูกระบายสู่คูคลอง จะไปบำบัดน้ำเน่าเสียให้เจือจางลง และในที่สุดน้ำเหล่านี้จะผลักดันน้ำเสียให้ระบายออกไปได้ โดยมี 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ ซึ่งมีแนวคิดเรียบง่ายมาจากลักษณะการกินกล้วยของลิง

ด้วยพระปรีชาญาณ และพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยพสกนิกรของพระองค์  "โครงการแก้มลิง" จึงเกิดขึ้น และช่วยบรรเทาวิกฤต และความเดือดร้อนจากน้ำท่วมรอบกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลให้เบาบางลงไปได้ โดยอาศัยเพียงแค่วิธีการทางธรรมชาติ พระองค์แสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุล

 

ผู้ชมขาประจำ

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการนี้เป็โครงการที่พระองค์พระราชทานพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ให้มีน้ำไว้เพื่อทำการเกษตรและช่วยบรรเทาปัญหาภัยพิบัตน้ำท่วม ดังพระราชดำริของพระองค์ท่านที่ว่า
พระราชดำริ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง เพื่อช่ววยเหลือราษฎรหลายครั้ง
- ครั้งแรก เมื่อเดือนธันวาคม 2531 หลังจากเกิดน้ำท่วมใหญ่เมื่อเดือนพฤศจิกายน
- ครั้งต่อมาเมื่อวันที่ 9 และ 11 ตุลาคม 2535 ณ สถานีสูบน้ำโคกกูแว ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส และสถานีสูบน้ำบ้านตอหลัง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริ ให้กรมชลประทานพิจารณาก่อสร้างประตูระบายน้ำปากพนัง ที่อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อป้องกันน้ำเค็มรุกล้ำและเก็บกักน้ำจืด พร้อมกับการก่อสร้างระบบคลองระบายน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วม และระบบกระจายน้ำเพื่อการเพาะปลูกในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง
- ครั้งสำคัญที่สุด เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2536 ได้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เข้าเฝ้าฯ ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ได้พระราชทาน พระราชดำริเพิ่มเติมความว่า “...ทำประตูน้ำที่ปากแม่น้ำห่างจากตัวอำเภอปากพนังประมาณ 3 กิโลเมตร ก็พิจารณาว่าจะแก้ปัญหาทั้งหมด ซึ่งหมายความว่า เป็นกุญแจสำคัญของโครงการฯ จะแก้ไขปัญหาตั้งแต่ น้ำแล้ง น้ำท่วม น้ำเค็มและสามารถที่จะให้ประชาชนมีน้ำบริโภคและน้ำทำการเกษตร... แม้ว่าประตูน้ำอันเดียวนี้จะไม่แก้ไขปัญหาทั้งหมด ซึ่งจะต้องสร้างหรือทำโครงการต่อเนื่อง หากแต่ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ไขปัญหาทั้งหมด จากอันนี้จะทำอะไรๆ ได้ทุกอย่าง และแยกออกมาเป็นโครงการฯ...”
จากพระราชดำริที่ว่านี้ทำให้พวกเราพี่น้องชาวใต้ ได้มีน้ำใช้ ลดปัญหาภัยแล้ง และปัญหาน้ำท่วม
เป็นพระกรุณามหาธิคุณอย่างหาที่สุดมิ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ผู้ชมขาประจำ

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

พระราชกรณีนกิจเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร
- ทฤษฎีการพัฒนาการเกษตรแบบ "พึ่งตนเอง" และ "เศรษฐกิจพอเพียง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริในการจัดการทรัพยากรระดับไร่นาเพื่อการพัฒนาการเกษตรแบบพี่งตนเอง (Self Reliance) มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2517 โดยทรงเน้นให้เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองและช่วยเหลือตนเองเป็นหลักสำคัญ และมีพระราชประสงค์เป็นประการแรก คือ การทำให้เกษตรกร สามารถพึ่งตนเองได้ในด้านอาหาร ก่อน เป็นอันดับแรก เช่น ข้าว พืชผัก ผลไม้ ฯลฯ แนวพระราชดำริที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การที่ทรงพยายามเน้นมิให้เกษตรกรพึ่งพาอยู่กับพืชเกษตรแต่เพียงชนิดเดียว เพราะมีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายสูง เนื่องจากความแปรปรวนของราคา และความไม่แน่นอน ของธรรมชาติ ทางออกก็คือ นอกจากจะปลูกพืชหลายชนิดแล้ว เกษตรกรควรจะต้องมีรายได้เพิ่มขึ้นนอกเหนือไปจากภาคเกษตร เช่น การส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ซึ่งดำเนินงานสนับสนุนงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปัจจุบัน (สำนักงาน กปร., 2542)
ผู้ชมขาประจำ

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นกษัตริย์ผู้เพียบพร้อมด้วยทศพิธราชธรรม เป็นผู้ทรงทำที่ยิ่งใหญ่ ทรงเปี่ยมล้นความรักและเมตตาต่อปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง การทรงงานของพระองค์ท่าน จะผสมผสานความรู้ ความจริง ความจริงใจ ทำความเข้าใจ จนเข้าถึง จึงพัฒนาด้วยความเหมาะสมกับผู้คน ชุมชน สภาพแวดล้อม ปัญหาในแต่ละท้องที่ที่แตกต่างกัน ด้วยความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขที่สาเหตุแท้ เพื่อให้ลูกๆของท่านทุกคน ได้มีชีวิตที่เป็นสุข มีกินมีใช้อย่างยั่งยืน
Highlighted
นักอ่าน

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

 

ประทับใจพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุข

 

 

พระองค์ทรงมีความห่วงใยประชาชนของพระองค์ทุกด้าน โดยเฉพาะด้านสุขภาพอนามัย  และทรงถือว่าด้านสุขภาพอนามัยเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องได้รับการแก้ไข ดังพระราชดำรัสที่ว่า “ ถ้าคนเรามีสุขภาพ

 

 

เสื่อมโทรม ก็จะไม่สามารถพัฒนาชาติได้ เพราะทรัพยากรที่สำคัญของประเทศชาติ ก็คือพลเมืองนั่นเอง”

 

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นห่วง และเอื้ออาทรต่อทุกข์สุขของพสกนิกรอย่างจริงจัง ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรตามท้องที่ต่างๆ ทุกครั้ง พระองค์จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มี

 

 

คณะแพทย์ ทั้งแพทย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาจากโรงพยาบาลต่างๆ และแพทย์อาสาสมัคร โดยเสด็จพระราชดำเนินไปในขบวนอย่างใกล้ชิด

ผู้ชมขาประจำ

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

ทุกอย่างที่พ่อทำให้ประชาชนชาวไทยเป็นสิ่งทีมีค่ามากค่ะ เช่น เพลงพระราชนิพนธ์ ชะตาชีวิต และอาทิตย์อับแสง ฯลฯ ค่ะ
ผู้ชมขาประจำ

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

ความประทับใจที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพสกนิกร ในทุกๆที่ของประเทศไทยไม่ว่าจะใกล้หรือไกล พระองค์ท่านทรงไม่เหน็ดเหนื่อย เสียสละ แสดงให้เห็นถึงความรักของพระองค์ที่มีต่อประชาชนชาวไทยทุกๆคน และประเทศไทย
ผู้ชมขาประจำ

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

ทุกโครงการที่พระองค์ท่านเพื่อคนไทยจะได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหากจะกล่าวว่าโครงการได้ประทับใจคงจะบอกไม่ได้เพราะทุกโครงการพระองค์ท่านทำด้วยใจเพื่อคนไทยทุกๆคนครับ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ผู้ชมขาประจำ

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

ศรัทธาในความเสียสละและการไม่แบ่งชนชันวรรณะของพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ในฐานะเด็กดอยก็คงหนีไม่พ้นเรื่องการเสด็จไปพระราชทานเกลือไอโอดีนให้ชาวบ้าน อ.สะคุณ จ.เชียงใหม่ ที่สุดท้ายพระองค์ท่านกลับต้องป่วยเป็นไม่โครพลาสมา แต่ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ดีขึ้น พระองค์กลับไม่โทษใครหรือสิ่งใดเลยที่ทำให้พระองค์ป่วยเป็นโรคที่รักษาไม่หาย