pa2499
Regular Viewers

dtac Mobile Care Service

dtac Mobile Care Service


บริการตรวจสภาพและส่งซ่อมสมาร์ทโฟน เฉพาะหน้าจอ หรือ ทั้งเครื่องและหน้าจอ

 

ข้อตกลงการให้บรกิ าร dtac Mobile Care Service


“บริการ” หมายถึง บริการเปลี่ยนอะไหล่ และบริการตรวจสภาพเครื่องลงทะเบียนตามขอบเขตการ
ให้บริการในข้อ 2
“เครื่องลงทะเบียน” หมายถึง เครื่องโทรศัพท์มือถือ แทบเล็ต หรือนาฬิกาสมาร์ทวอช ที่ลงทะเบียนสมัครใช้บริการ
“ค่าบริการ” หมายถึง ค่าธรรมเนียมการให้บริการที่เรียกเก็บจากผูใช้ ้บริการ
“ผู้ให้ ้บริการ” หมายถึง บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด
“ผู้ใช้ ้บริการ” หมายถึง ลูกค้าที่สมัครใช้บริการ
“ผู้จัดทำบริการ” หมายถึง ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ให้บริการให้ดำเนินการจัดทำบริการตามข้อตกลงนี้ให้แก่
บริษัท ซันเดย์ อินส์ จำกัด

 

1. ระยะเวลาของการให้บริการ
บริการ dtac Mobile Care Service มีระยะเวลา 12 (สิบสอง) เดือนนับแต่วันที่ผูใช้ ้บริการสมัครใช้บริการกับผู้ให้ ้
บริการตามช่องทางและวิธีการที่ผู้ให้ บริการกำหนดการให้บริการจะสิ้นสุดลงในกรณี ดังต่อไปนี้
1.1 ผู้ใช้บริการแจ้งยกเลิกบริการตามวิธีการที่ผู้ให้บริการกำหนด ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถแจ้งยกเลิกการสมัครใช้
บริการได้ตลอดเวลาโดยจะมีผลในรอบเดือนถัดไป หรือ
1.2 ผู้ให้บริการไม่สามารถเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ใช้บริการ

 

2. ขอบเขตการให้บริการ
ผู้ให้บริการตกลงให้บริการแก่ผูใช้ ้บริการ ผ่านการดำเนินการของผูจัดทำบริการภายใต้ขอบเขตการให้บริการ ดังนี้
2.1 บริการเปลี่ยนอะไหล่เครื่องลงทะเบียน
แพ็คเกจ ดูแลหน้าจอ: ครอบคลุมการตรวจสอบเครื่องลงทะเบียนกรณีมีการใช้งานผิดปกติและการเปลี่ยน
อะไหล่ กระจก หน้าจอ อัตราค่าบริการเป็นไปตามที่ผู้
ให้บริการประกาศกำหนด ณ วันที่ผู้
ใช้บริการสมัครใช้
บริการ แพ็คเกจ ดูแลหน้าจอ และ ตัวเครื่อง: ครอบคลุมการตรวจสอบเครื่องลงทะเบียนกรณีมีการใช้งาน
ผิดปกติและการเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ (หน้าจอ กลอง เมนบอร์ด ฝาหลัง) อัตราค่าบริการเป็นไปตามที่ผู ้ ให้ 
บริการประกาศกำหนด ณ วันที่ ผู้ใช้ บริการสมัครใช้บริการ
2.2 บริการตรวจสอบเครื่องลงทะเบียน
2.2.1 บริการรับ-ส่ง เครื่องลงทะเบียนถึงที่บ้านหรือที่ทำงาน (door-to-door)
2.2.2 บริการตรวจสอบเครื่องลงทะเบียน กรณีพบการใช้งานผิดปกติ
2.2.3 บริการส่งเครื่องลงทะเบียนต่อให้ตัวแทนแต่งตั้
งหรือศูนย์บริการของผู้ผลิต สำหรับการตรวจสอบ
สภาพและข้อขัดข้องในการใช้งาน
2.2.4 บริการเครื่องทดแทนใช้งานระหว่างนำเครื่องลงทะเบียนเข้ารับบริการที่มีระบบปฏิบัติการเดียวกัน
และมียี่ห้อและรุ่นเดียวกันหรือใกล้เคียงกับเครื่องลงทะเบียน ในกรณีที่ผู้
ใช้บริการเรียกใช้บริการ
dtac Mobile Care Service ในขณะที่เครื่องลงทะเบียนของผู้
ใช้บริการ อยู่ภายใต้ระยะเวลาการ
รับประกัน หรือ ความคุมครองจากผู้ผลิต ผู้จัดทำ บริการจะดำเนินการเรียกรองผลประโยชน์เหล่านั้น
ในนามของผูใช้ ้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผูใช้บริการ

 

3. สิทธิได้รับบริการ
ผูใช้บริการสามารถเรียกใช้บริการได้จำนวน 1 ครังตลอดระยะเวลาสัญญา 


4. ขอบเขตที่อยู่นอกเหนือ การให้บริการ dtac Mobile Care Service
4.1 กรณีที่เครื่องลงทะเบียน มีการแกไขดัดแปลง โดยช่างที่ไม่ใช่ตัวแทนแต่งตั้ง
หรือศูนย์บริการของผูผลิต ก่อนที่ 
จะมีการเรียกใช้บริการ ซึงจะเป็นผลให้ศูนย์บริการของผู้ผลิตปฏิเสธการให้บริการโดยสิ้นเชิง


5. วิธีการเรียกใช้บริการตรวจสอบและ / หรือบริการเปลี่ยนอะไหล่
ในการเรียกใช้บริการตรวจสอบเครื่องลงทะเบียนและเปลี่ยนอะไหล่ (กรณีจำเป็น) มีขั้นตอนที่ผู้
ใช้บริการจะต้อง
ปฏิบัติตาม ดังนี้
5.1 โทรแจ้งผูจัดทำบริการ เพื่อขอใช้สิทธิบริการ dtac Mobile Care Service เพื่อตรวจสอบเครื่องลงทะเบียน
ที่ หมายเลข โทร 02-026-3355
5.2 ผู้ใช้บริการ ต้องแจ้งรายละเอียดแก่ คอลเซนเตอร์ของผูจัดทำบริการ ดังนี้
ก. หมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนกับผูให้บริการ
ข. หมายเลขอีมีเครื่องลงทะเบียน (IMEI Number)
ค. บรรยายลักษณะ หรือ อาการที่พบ
ง. ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ที่สะดวกให้ติดต่อกลับ
ทางคอลเซ็นเตอร์ของผู้จัดทำบริการจะทำการตรวจสอบสิทธิ์
ของผู้
ใช้บริการในระบบ และแจ้งหมายเลขรับ
แจ้งให้ผูใช้ ้บริการ ทราบในกรณีที่ผูใช้ ้บริการมีสิทธิที่จะรับบริการได้ ดังกล่าวได้ หรือ แจ้งปฏิเสธในกรณีอื่นใด
5.3 หลังจากผู้จัดทำบริการได้รับแจ้งจากผู้ใช้บริการแล้ว ทีมงานของผู้จัดทำบริการ จะทำการรวบรวมข้อมูล
และติดต่อกลับผู้ใช้บริการ
5.3.1 ในกรณีที่อยู่ในช่วงเวลาทำการ (วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 09:00 น. ถึง 18:00 น. ยกเวนวันหยุด
นักขัตฤกษ์) ทีมงานจะทำการนัดหมาย เจ้าหน้าที่ รับ-ส่ง เครื่องลงทะเบียนในทันที เพื่อดำเนินการ
จัดส่งเครื่องทดแทนระหว่างซ่อม พรอมกับรับเครื่องลงทะเบียน กลับมาดำเนินการตรวจสภาพ
ณ สถานที่นัดหมาย ภายในเวลา 4 ชั่วโมง หลังจากได้รับแจ้ง สำหรับผู้ใช้บริการที่อยู่ในพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (สำหรับพื้นที่ต่างจังหวัด เจ้าหน้า รับ-ส่ง เครื่องจะสามารถไปรับ
เครื่องลงทะเบียนได้ในวันทำการถัดไป)
5.3.2 ในกรณีที่อยู่นอกเวลาทำการ (วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 09:00 น. ถึง 18:00 น. ยกเว้นวันหยุด
นักขัตฤกษ์) ทีมงานจะทำการนัดหมาย เจ้าหน้าที่ รับ-ส่ง เครื่อง ในวันและเวลาทำการถัดไป เพื่อ
ดำเนินการจัดส่งเครื่องทดแทนระหว่างซ่อม พรอมกับรับเครื่องลงทะเบียนกลับมาดำเนินการตรวจ
สภาพ ในกรณีใดๆ ในข้อ 6.3.1 และ 6.3.2 หากทางผูจัดทำบริการไม่สามารถติดต่อกลับลูกค้าได้เกิน
3 ครังใน 3 วันหลังจากได ้รับแจ้ง ทางผู้จัดทำบริการจะทำการปิดการรับแจ้งไวก่อนและผู ้
ใช้บริการ
ต้องติดต่อเพื่อแจ้งเหตุใหม่อีกครัง ทั้งนี้จะไม่นับเป็นการติดต่อล่าช้าจากทางผูจัดทำบริการ
5.3.3 ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องเตรียมเครื่องลงทะเบียนให้พรอม ก่อนส่งให ้ทีมงานของผู้จัดทำบริการ
ดังนี้
• ปิดระบบติดตามเครื่อง เช่น Find My iPhone
• ปิดระบบล็อคเครื่อง เช่น ลายนิ้วมือ รหัสผ่าน และ ระบบจดจำใบหน้า
• สำรองข้อมูลในเครื่องให้เรียบร้อย
• ถอดอุปกรณ์เสริม อื่นๆ อาทิเช่น หูฟัง แบตเตอรี่ เคสโทรศัพท์ ปากกา ซิมการ์ด และ การ์ดหน่วย
ความจำออกจากตัวเครื่อง
• ผู้ใช้บริการยินยอมที่จะแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารทางราชการอื่นใด และ ยินยอม
ให้ตรวจสอบหมายเลข IMEI ของเครื่อง ที่ตรงกับที่ลงทะเบียนไวในระบบของผู้จัดทำบริการทุกครั้ง
ที่มีการรับหรือส่งเครื่องผู้จัดทำบริการจะไม่รับผิดชอบต่อการเสียหายหรือสูญหายของอุปกรณ์
อื่นใดที่มีการแจ้งให้ผู้ใช้ ้บริการถอดออกก่อนส่งเครื่องซ่อมในทุกกรณี
5.4 เมื่อถึงวันนัดหมาย เจ้าหน้าที่รับ-ส่งเครื่อง จะดำเนินการโทรนัดหมายผู้
ใช้บริการก่อนเข้าไปพบอีกครังเพื่อ ้
ยืนยันการนัดหมายก่อนการเดินทาง
5.5 ณ สถานที่นัดหมาย เจ้าหน้าที่จะส่งมอบเครื่องทดแทนระหว่างซ่อมให้กับผู้
ใช้บริการ พรอมกับ รับมอบเครื่อง ้
ลงทะเบียนจากผู้
ใช้บริการที่ดำเนินการ ดังข้อ 6.3.3 โดยเจ้าหน้าที่จะนำซองกันกระแทกที่มีการจ่าหน้าซองมา
ที่ผูจัดทำบริการไวเรียบร้อยแล้วให้กับผู้ใช ้บริการ โดยผู้ใช้บริการไม่ต้องเตรียมซองมาเอง (หมายเหตุ เจ้าหน้าที่
จะอยู่กับผู้ใช้บริการได้
ไม่เกิน 15 นาที กรุณาเตรียมเครื่องลงทะเบียน ให้พรอมก่อนเวลานัดหมาย) 
5.6 เมื่อเจ้าหน้าที่ของผู้จัดทำบริการ ตรวจสอบในระบบพบว่า ผู้ใช้บริการได้รับมอบเครื่องทดแทนระหว่างซ่อม
เรียบรอยแล้ว ทีมงานจะดำเนินการโทรเพื่อสอบถามและยืนยันการรับมอบเครื่องทดแทนระหว่างซ่อม โดยสาย
สนทนาจะมีการบันทึกเสียงไวเป็นหลักฐาน 
5.7 เครื่องลงทะเบียนจะถูกส่งกลับมาที่ สำานักงานใหญ่ของ ผู้จัดทำบริการเพื่อส่งต่อให้กับช่างผู้เชี่ยวชาญ
ณ ศูนย์บริการของผูผลิต เพื่อทำการตรวจสอบเครื่องตามอาการที่ได้รับแจ้งจากผู้ใช้บริการ
5.8 เมื่อศูนย์บริการของผู้ผลิตทำการตรวจสอบเครื่องลงทะเบียนแล้ว
5.8.1 หากพบว่าเป็นอาการที่เกิดขึ้นจากตัวผู้ผลิต หากเครื่องลงทะเบียนยังคงอยู่ในระยะรับประกันของ
ผู้ผลิต ผู้ผลิตจะดำเนินการซ่อมเครื่องลงทะเบียนให้กับผูใช้บริการภายใต้การรับประกันของผู้ผลิต
5.8.2 หากพบว่าเป็นอาการที่เกิดจากการใช้งานของผู้ใช้ บริการ ช่างของผู้ผลิตจะดำเนินการซ่อมตามอาการ
(อาจมีค่าบริการเพิมเติม) 
5.8.3 ในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ เช่น หน้าจอแตกราว กล้องหน้าหรือกล้องหลังแตกราว 
เครื่องจมน้ำจมเมนบอร์ดได้รับความเสียหาย ผู้ใช้บริการจะได้รับการเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ตาม
แพ็กเกจที่ผู้ใช้บริการเลือกไว้
• ในกรณีที่อะไหล่นันๆไม่อยู่ในขอบเขตการให้บริการตามแพ็กเกจบริการที่ผู้ใช้ บริการสมัครไว้ ทีมงาน
จะดำเนินการติดต่อผู้
ใช้บริการเพื่อให้ชำระเงินค่าอะไหล่ตามจริง ก่อนดำเนินการซ่อมแซม ในกรณี
ที่ผู้ใช้บริการไม่ยินยอมจ่ายค่าอะไหล่ดังกล่าว ทีมงานจะแจ้งยุติการให้บริการ และนัดหมายเพื่อจัด
ส่งคืนเครื่องลงทะเบียนให้กับผู้ใช้บริการในขั้นตอนถัดไป โดยระหว่างการดำเนินการซ่อมแซมนั้น
ทีมงาน ของผู้จัดทำบริการ จะติดตามสถานะอย่างใกล้ชิดและแจ้งความคืบหน้าให้กับผู้ใช้บริการ
เป็นระยะๆ
5.9 เมื่อศูนย์บริการดำเนินการซ่อมเครื่องลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ทาง ผู้จัดทำบริการ จะส่งเจ้าหน้าที่
รับ-ส่ง เครื่อง เข้ารับเครื่องลงทะเบียนคืนจากศูนย์บริการ
5.10 หลังจากที่ ผู้จัดทำบริการ ได้รับเครื่องลงทะเบียนคืนจากศูนย์แล้ว ทีมงานจะทำการนัดหมายผู้ใช้บริการ
เพื่อจัดส่งคืนเครื่องลงทะเบียน และรับคืนเครื่องใช้ทดแทนระหว่างการซ่อม
5.11 เมื่อถึงวันนัดหมาย เจ้าหน้าที่ รับ-ส่ง เครื่อง จะดำเนินการโทรนัดหมายผู้ใช้บริการก่อนเข้าไปพบอีกครัง้
เพื่อยืนยันการนัดหมายก่อนการเดินทาง
5.12 ณ สถานที่นัดหมาย เจ้าหน้าที่จะส่งคืนเครื่องลงทะเบียนให้กับผู้
ใช้บริการ พรอมกับ รับคืนเครื่องใช ้ทดแทนระหว่างซ่อมจากผู้
ใช้บริการ ที่ได้ดำเนินการ ตามข้อ 6.3.3 แล้ว โดยเจ้าหน้าที่จะนำซองกันกระแทกที่มีการจ่าหน้าซองมาที่ ผู้จัดทำบริการไว้เรียบรอยแล้วให้กับผู้ใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการไม่ต้องเตรียมซองมาเอง
(หมายเหตุ เจ้าหน้าที่จะอยู่กับผู้ใช้บริการได้ไม่เกิน 15 นาที กรุณาเตรียมเครื่องทดแทนระหว่างซ่อมให้
พรอมก่อนเวลานัดหมาย) 
5.13 เมื่อเจ้าหน้าที่ของผู้จัดทำาบริการ ตรวจสอบในระบบพบว่า ผู้ใช้ บริการได้รับมอบเครื่องลงทะเบียนคืนเรียบร้อย
แล้ว จะดำเนินการโทรเพื่อสอบถามยืนยันการรับมอบเครื่องลงทะเบียนคืน โดยสายสนทนาจะมีการบันทึกเสียง
ไวเป็นหลักฐาน 
5.14 เจ้าหน้าที่ของผู้จัดทำบริการ จะทำการปิดเคสหลังได้รับการยืนยัน และลงในระบบว่าผูใช้ ้บริการรับสิทธิไปแล้ว
เป็นจำนวน 1 ครั้ง
5.15 ในกรณีที่ผู้จัดทำบริการไม่สามารถไปรับหรือส่งมอบเครื่องทดแทนได้ภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวขั้
นต้น
ผู้ให้บริการจะจ่ายค่าปรับชดเชยกรณีล่าช้าเป็นเงินสดหรือบัตรกำนัลอื่นใดที่มีมูลค่าเทียบเท่าเป็นรายวัน
วันละ 100 บาท
5.16 ระยะเวลาของบริการเปลี่ยนกระจกหน้าจอ โดยทั่วไปจะใช้เวลาไม่เกิน 15 วันทำการทั้งนี้ ขึ้นอยู่ความพร้อม
ของอะไหล่ด้วย หากว่าทางศูนย์บริการไม่มีอะไหล่ดังกล่าวและจำเป็นต้องสั่ง ระยะเวลาที่ใช่ อาจจะนานกว่านั้นได้
โดยทางผูจัดทำบริการ จะดำเนินการติดตามและแจ้งความคืบหน้าให้ผู้ใช้ ้บริการทราบเป็นระยะ

 

6. เงื่อนไขการใช้งานเครื่องทดแทนระหว่างรับบริการ
6.1 เครื่องใชทดแทนระหว่างซ่อมนั้น เป็นกรรมสิทธิ์ ของผู้จัดทำบริการ ผูใช้ บริการต้องใช ้ งานด้วยความระมัดระวัง 
ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการทำลายตัวเครื่อง อาทิเช่น การติดสติ๊กเกอร์ หรือ วัตถุแปลกปลอมลงบนตัวเครื่อง
รวมถึง ไม่ทำการแก้ไข ดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ภายในเครื่อง และ ผู้ใช้บริการต้องไม่นำ
เครื่องดังกล่าวไปจำหน่ายออก หรือ ขายให้บุคคลที่สาม หากพบความผิดปกติ ในกรณีดังต่อไปนี้ บริษัท จะมี
บทปรับกับผู้ใช้บริการ
• ในกรณีที่ตรวจสอบพบความผิดปกติของเครื่อง และพิสูจน์ทราบได้ว่าการดัดแปลงของเครื่องเกิดมาจาก
ผู้ใช้บริการผูใช้ ้บริการต้องชำระค่าปรับเป็นมูลค่าเครื่องของรุ่นดังกล่าวหรือเทียบเท่า ณ วันที่ตรวจพบ
6.2 ในกรณีที่ผูใช้ ้บริการขายเครื่องทดแทน หรือ ทำเครื่องทดแทนสูญหาย ผูใช้ ้บริการต้องชำระค่าปรับเป็นมูลค่า
เครื่องของรุ่นดังกล่าวหรือเทียบเท่า
6.3 ผู้ใช้บริการพึงทราบว่า อาจมีการสูญหายของข้อมูล รูปภาพ แอพพลิเคชั่น ที่ติดตั้งอยู่บนเครื่องลงทะเบียน
หลังการตรวจสภาพหรือเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ ผู้ใช้ บริการต้องรับผิดชอบในการสำรองขอมูลให้ แล้วเสร็จก่อน 
การเรียกใช้บริการทุกครัง โดยไม่สามารถเรียกร้องค่าชดเชยใดๆ กับบริษัทฯ ในกรณีดังกล่าวได ้ 
6.4 อุปกรณ์ติดตั้งเพื่อความสวยงาม หรือ อุปกรณ์อื่นใดที่ติดตั้งอยู่บนเครื่องลงทะเบียน อาจถูกถอดออกจาก
เครื่องลงทะเบียนได้และผู้จัดทำบริการ จะไม่สามารถส่งสิ่งของดังกล่าวคืนให้ผู้ใช้บริการได้ อาทิเช่น
ฟิล์มกันรอยที่ติดบนกระจกหน้าจอสติ๊กเกอร์ที่ติดบนตัวเครื่อง เป็นต้น
6.5 กรุณาใหความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ ในการตอบคำถามต่างๆ ที่จำเป็น และให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน เพื่ออำนวย
ความสะดวกในการให้บริการกับผู้ใช้บริการ
6.6 ในการนัดรับส่งเครื่องกับเจ้าหน้าที่ รับ-ส่ง เครื่องทุกครัง ผู้ใช้บริการควรอยู่ ณ สถานที่ตั้งที่นัดหมายกับ
เจ้าหน้าที่และเตรียมรับสายโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่ในกรณีที่หาที่ตั้งไม่พบ หากเจ้าหน้าที่ไปถึงนัดหมายแล้ว
ไม่พบผู้ใช้บริการ จะทำการติดต่อกับผู้ใช้บริการอีกครัง หากผู้ใช้บริการไม่สามารถมาพบกับเจ้าที่ได้ตามที่
นัดหมาย ผู้จัดทำบริการจะให้เจ้าหน้าที่นำส่งใหม่อีกเพียง 1 ครังโดยไม่มีค่าใช ้ จ่ายเพิ่มเติม หากผู้
ใช้บริการยังไม่สามารถมาพบกับเจ้าหน้าที่ได้อีก จะมีค่าใช้จ่ายในการน�าส่งใหม่ครังละ 100 บาท ส่วนในกรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่ไปจัดส่งตามเวลาที่นัดหมายไว้เกินกว่า 1 ชั่วโมง เป็นต้นไป และไม่พบตัวผู้ใช้บริการ การจัดส่งใหม่จะไม่มี
การคิดค่าปรับเพิ่มเติมใดๆ(หมายเหตุ เจ้าหน้าที่จะอยู่กับผู้ใช้บริการได้
ไม่เกิน 15 นาที กรุณาเตรียมเครื่องให้พรอมก่อนเวลานัดหมาย) 
6.7 ผู้จัดทำบริการ จะส่งเจาหน้าที่ รับ-ส่ง เครื่อง ณ สถานที่นัดหมายที่เป็น ที่อยู่ที่บ้าน ที่อยู่ทำงานของผูใช้ บริการ 
เท่านั้นโดยพื้นที่สาธารณะอื่นใด อาทิเช่น ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านค้าในห้างสรรพสินค้า ห้างสรรพสินค้า
สวนสาธารณะ ลานจอดรถไม่สามารถใช้ระบุเป็นจุดนัดหมายได้
6.8 ถ้าหากผู้ใช้ บริการให ้ ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือมีเจตนากระทำการทุจริต ผู้จัดทำบริการ มีสิทธิที่จะยกเลิกหรือปฏิเสธ การให้บริการกับผูใช้ ้บริการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6.9 บริการ dtac Mobile Care Service นี้ไม่สามารถแลก ทอน หรือเปลี่ยนเป็นเงิน สิ่งของหรือรางวัลอื่นได้


7. การส่งเรื่องร้องเรียนและคำติชม

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับบริการ สามารถติดต่อได้ที่ โทร 02-026-3355
ส่งอีเมล์ devicecare@easysunday.com
ส่งจดหมาย (ผู้จัดทำบริการ)
บริษัท ซันเดย์ อินส์ จำกัด
100/25 อาคารสาธรนคร ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนสาธรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

 

8. ช่องทางการยกเลิกบริการ มีทั้งหมด 3 ช่องทาง
1. กด *437*99# แล้วโทรออก 
2. ติดต่อ dtac call center 1678 (ค่าบริการครังละ 3 บาท) 
3. ศูนย์บริการดีแทค

 

9. นโยบายความเป็นส่วนตัว

www.dtac.co.th/mobilecare/PrivacyNotice2019Thai23072019.pdf
dtac Mobile Care Service
บริการ dtac Mobile Care Service
โดยผูจัดทำการบริการ บริษัท ซันเดย์ อินส์ จำกัด
100/25 อาคารสาธรนคร ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนสาธรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร 02-026-3355 อีเมล์: devicecare@easysunday.com LINE: @easysunday

2 คำตอบ 2
HaluHala
Viewers

เรื่อง: dtac Mobile Care Service

ที่อยู่ที่จะส่งไปซ่อมที่อยู่อะไรคับ

จะเขียนหน้ากล่องพัสดุ

dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: dtac Mobile Care Service

สวัสดีค่ะ คุณ HaluHala น้องฟ้า ใบบัว ขอรบกวนระบุรายละเอีดย หมายเลขโทรศัพท์มือถือและชื่อผู้จดทะเบียน ยี่ห้อรุ่นมือถือแจ้งกลับเข้ามาทางinbox Community >> https://bit.ly/2DhNnux (ส่งไปยัง dtac_Callcenter ) พร้อมแนบ link กระทู้นี้มาด้วยนะคะ ยินดีช่วยดูแลค่ะ

dtac feedback team