Ahsnay
Just browsing

เรื่อง: แนะนำให้ดีแทคทุกสาขามีพนักงานรับโทรศัพท์

Uyeueu
dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: แนะนำให้ดีแทคทุกสาขามีพนักงานรับโทรศัพท์

@Ahsnay   น้องฟ้า ขอน้อมข้อเสนอแนะดังกล่าว เพื่อแจ้งไปยังหน่วยงานทีเกี่ยวข้องนำข้อมูลไปพัฒนาและปรับปรุงบริการต่อไปค่ะ

 

8547 ดีต่อใจ ไม่เคยเปลี่ยน ดีแทคยินดีให้บริการค่ะ

</