Leelanooth
Just browsing

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

พระราชกรณียกิจของท่านที่ทำให้พวกเรา ที่ช่วยเหลือบ้านหนูมากๆ คือ ฝนเทียมค่ะ ที่บ้านทำการเกษตร แต่ฟ้าฝนตกไม่ตามฤดูการ ทำให้การทำงานเป็นไปได้ยาก เงินที่จะใช้ในการลงทุนก็น้อย ขอบคุณพ่อมากค่ะ
Thanyanew
Just browsing

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

จากบอร์ด: ดีแทค ไอเดีย

พระราชกรณียกิจของในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่ข้าพเจ้าประทับใจ

ที่จริง ประทับใจทุกพระราชกรณียกิจของในหลวง

แต่ที่มากที่สุดคงจะเป้นด้านการเกษตร เรื่อง ฝนเทียม ฝนหลวง เรื่องหญ้าแฝก 

การปลูกไม้เมืองหนาว แทนฝิ่น การจัดการน้ำ แก้มลิง ฝายชะลอน้ำ การจัดการดิน แกล้งดิน

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Zhan_Hui_Zhen
New Contributor

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

ประทับใจพระราชกรณียกิจในหลวง รัชกาลที่ 9 ทางด้านการแพทย์ 

 

ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรตามท้องที่ต่าง ๆ ทุกครั้ง จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีคณะแพทย์ที่ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาจากโรงพยาบาลต่าง ๆ และล้วนเป็นอาสาสมัครทั้งสิ้น โดยเสด็จพระราชดำเนินไปในขบวนอย่างใกล้ชิด พร้อมด้วยเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ครบครัน พร้อมที่จะให้การรักษาพยาบาลราษฎร ผู้ป่วยไข้ได้ทันที

Panda1728
Just browsing

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน รู้จักเรียนรู้ความพอเพียงของตนเอง และรู้จักประมาณตนเอง
Spiderbee
Brand Lovers

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้มีพระราชดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการวิจัย และพัฒนากังหันน้ำชัยพัฒนาขึ้น

 

 

เพื่อบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีการเติมอากาศ ทำให้น้ำเสียกลายเป็นน้ำดี และสามารถประยุกต์ใช้ในการอุปโภคบริโภคของประชาชน

 

 

น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม และเพิ่มออกซิเจนให้บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทางการเกษตร

KimmyJung
Brand Lovers

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

ประทับใจโครงการฝนหลวง 

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชดำริส่วนพระองค์ในเรื่องการจัดทำฝนหลวง เพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำในการเกษตร

 

 

โดยมีการค้นคว้าทดลองปฏิบัติการฝนหลวงขึ้น ซึ่งจะใช้สารเคมีโปรยในท้องฟ้า  จนกระทั่งไอน้ำอิ่มตัวและกลั่นตัวออกมากลายเป็นเม็ดฝน

KimmyJung
Brand Lovers

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา

 

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างโครงการอันหลากหลายในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา

 

ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ โครงการแบบไม่ใช่ธุรกิจ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และโครงการกึ่งธุรกิจ อาทิ โรงโคนมสวนจิตรลดา, โรงนมผงสวนดุสิต, น้ำผึ้งสวนจิตรลดา

NAVARATHRI
Brand Lovers

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

 

กังหันน้ำชัยพัฒนา

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้มีพระราชดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการวิจัย และพัฒนากังหันน้ำชัยพัฒนาขึ้น เพื่อบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีการเติมอากาศ ทำให้น้ำเสียกลายเป็น

 

 

น้ำดี และสามารถประยุกต์ใช้ในการอุปโภคบริโภคของประชาชน น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม และเพิ่มออกซิเจนให้บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทางการเกษตร

del_insparktech
Brand Lovers

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

ชอบเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นพระราชดำริของพระองค์ท่านที่ทรง พระราชทานไว้ตั้งเเต่ พ.ศ.๒๕๑๗ แล้วครับ ซึ่งแนวความคิดจะทำให้คนไทย มีความพอเพียง พอมีพอกิน โดยไม่ต้องใช้เงินจำนวนมากในการดำรงชีพ เพราะหาเลี้ยงชีพตนเองได้ ซึ่งผมก็ใช้เเรวทฤษฎีนี้บ้าง แต่ก็ไม่ทั้งหมดเพราะอยู่ที่กรุงเทพ ซึ่งก็คือใช้ของให้คุ้มค่า รักษาของเเละใช้จ่ายอย่างมีสำนึก ประหยัด เก็บออม ไม่ฟุ่มเฟือยครับ

inbox.jpg


++++ หากคำตอบนี้ช่วยแก้ปัญหาของคุณได้รบกวนกดให้คำชม เพื่อเปป็นกำลังใจนะคร้าบบ
mulanlin
Brand Lovers

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

 

ประทับใจแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง : เกษตรทฤษฎีใหม่

 

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานแนวพระราชดำริเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยเป็นตัวอย่างการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในขั้นต้น โดยการทำเกษตรทฤษฎีใหม่นี้

 

แบ่งออกเป็น 3 ขั้นได้แก่ ขั้นต้น คือ การแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วน ตามอัตรา 30-30-30-10  เพื่อขุดเป็นสระกักเก็บน้ำ 30% ปลูกข้าวในฤดูฝน 30% ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผักสมุนไพร

 

30% และเป็นที่อยู่อาศัยอีก 10%จากนั้นจึงเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่สอง คือการให้เกษตรกรรวมกันในรูปแบบของกลุ่ม สหกรณ์ เพื่อดำเนินการในด้านการผลิต การตลาด ความเป็นอยู่ สวัสดิการ การศึกษา จาก

 

นั้นจึงเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่สาม คือการติดต่อประสานงาน จัดหาแหล่งเงินทุน เพื่อใช้ลงทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป