taewriter
Regular Viewers

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

พระราชกรณีกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ประทับใจ คือการที่พระองค์ทรงเสด็จดูแลทุกข์สุขของประชาชนทุกพื้นที่ในประเทศไทย แม้หนทางจะลำบากพระองค์ท่านก็ทรงเสด็จ ซึ่งสร้างความภูมิใจที่เกิดมาในรัชกาลของพระองค์
Mai_mai
Regular Viewers

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

ในช่วงฤดูร้อน ประเทศไทยแห้งแล้งไร้ฝน เป็นเป็นหาแก่เกษตรกร ในหลวงรัชกาลที่9 ทรงมีพระราชดำริส่วนพระองค์ในเรื่องการจัดทำฝนหลวง เพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำในการเกษตร โดยมีการค้นคว้าทดลองปฏิบัติการฝนหลวงขึ้น ซึ่งจะใช้สารเคมีโปรยในท้องฟ้า จนกระทั่งไอน้ำอิ่มตัวและกลั่นตัวออกมากลายเป็นเม็ดฝน ท่านทรงห่วงประชาชนทุกหมู่เหล่า
PattarayadaELF
Regular Viewers

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

ชอบแนวคิดเศรษฐกินพอเพียงค่ะ เพราะนอกจากจะช่วยส่งเสริมให้ชาวบ้านมีอาชีพ มีอาหาร มีชีวิตที่พอเพียงไม่เดือดร้อนไม่เป็นหนี้สิน แล้วยังแฝงข้อคิดในการใช้ชีวิต ใช้เงินเท่าที่ตนเองมี ไม่ใช้เงินเกินตัวรู้จักหา รู้จักเก็บ รู้จักใช้ มีการทำบัญชีรายรับรายจ่าย ทำให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้น สร้างรายได้และอาชีพจากพื้นที่ ที่ดินที่ตัวเองมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
phanthikat
Regular Viewers

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

ประทับใจในทุกๆพระราชกรณียกิจของพระองค์ เพราะแต่ละงานนั้นล้วนมาจากพระปรีชาสามารถของพระองค์ทั้งสิ้น
ฝ้ายเกิดในปี2540 ถือว่าเป็นรุ่นที่ได้รู้พระราชกรณียกิจของพระองค์ผ่านบทเรียนเสียมากกว่า ทำให้รู้จักพระราชกรณียกิจแบบไม่ได้ดีอะไร จะเป็นความรู้สึกที่ซาบซึ้งมากกว่า ที่เกิดมาก็ได้อยู่สุขสบาย ด้วยพระบารมีของพระองค์ ซาบซึ้งที่พระองค์ทรงงานหนักเพื่อประชาชน
ในส่วนของพระราชกรณียกิจจึงเป็นความรู้สึกในแบบamazedว่า พระองค์สามารถคิดได้อย่างไร อาจจะตอบไม่ตรงคำถามเท่าไรนะคะ ต้องขออภัยด้วย
-น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ-
nantana5149
Regular Viewers

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

ประทับใจทุกพระราชกรณียกิจของพระองค์คะ เพราะทุกพระราชกรณียกิจเป็นที่มาของโครงการต่างๆที่พระองค์ทรงคิดเพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนของพระองค์ แต่สิ่งที่ประทับใจอีกอย่างและประทับใจมากคือพระจริยวัตรของพระองค์ที่ทรงปฎิบัติต่อพระมารดาเมื่อครั้งพระองค์ยังทรงมีพระชนม์ชีพ แสดงออกให้เห็นและนำมาเป็นแบบอย่างในด้านความกตัญญูของพระองค์ ต่อพระมารดาคะ
Danai_p
Regular Viewers

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

ยายเล่าให้ผมฟังเสมอว่า...เมื่อครั้งที่ในหลวงเสด็จมาเยี่ยมพสกนิกรชาวอำเภอกระนวน เนื่องจากในสมัยนั้นประชาชนในหลายหมู่บ้าน ในเขตอำเภอกระนวน ได้เข้ากับระบบคอมมิวนิสต์ ด้วยความเป็นห่วงประชาชน พระองค์ท่านได้เสด็จมาเมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2523 ครั้งนั้น ด้วยพระบารมีขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทำให้ประชาชนมีความรักสามัคคี เข้าใจ เข้าถึง ร่วมแนวความคิดเดียวกันจนสามารถเอาชนะแนวคิดของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ได้
....นี่คือ พระราชกรณียกิจของพระองค์ ที่ทำให้ชาวอำเภอกระนวนสงบสุขมาจนถึงทุกวันนี้....
PikaPiPi
Regular Viewers

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

พระราชกรณียกิจของในหลวงรัฐกาลที่ ๙ ทุกๆ โครงการที่ทรงพระราชดำริ และพัฒนา ล้วนแล้วแต่เพื่อลูกอันเป็นที่รักยิ่งของพระองค์ แม้ว่าท่านจะเสด็จสวรรคตไปแล้ว แต่สิ่งต่างๆ ที่พระองค์ทรงสร้างไว้ให้กับพวกเรานั้น จะอยู่ในหัวใจของคนไทยทุกดวง...ตลอดกาล...
dtackanchana
Regular Viewers

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

โครงการฝนหลวงที่พระองค์ทรงค้นคว้าเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับพสกนิกร อันเป็นพระมหากรุณาล้นพ้น หาที่สุดมิได้
Napaphach
New here

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

พระองค์ทรงมีความเป็นห่วง เป็นใย ในทุกข์สุขของราษฎรมาตลอด
ทั่วทุกพื้นที่ในผืนแผ่นดินไทย ทรงมีโครงการต่างๆ เพื่อแก้ปัญหา
ความทุกข์ยากในการดำรงชีพ ไม่ว่าจะเป็น โครงการเขื่อนต่างๆ
และแก้มลิง เพื่อกักเก็บน้ำยามฝรหนักไว้ใช้ยามหน้าแล้ง บรรเทา
ปัญหาทั้งน้ำท่วมและฝนแล้ง โครงการฝนหลวงที่ทำให้พื้นที่แล้งฝน
ไม่ให้แห้งแล้ง มีฝนตกในยามที่ฝนเริ่ทตั้งเค้ามา โครงการแกล้งดิน
เพื่อลดปัญหาดินเปรี้ยวดินเค็ม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ซึ่งพระองค์ทรงสอนให้ประชาชนรู้จักใช้ทรัพย์สินที่ตนมี
อย่างคุ้มค่า รู้คุณค่า รู้จักการบริหารทรัพย์และเวลาในการใช้ชีวิต
ให้สมดุล พอดี ไม่สุดโต่งจนเกินไป นอกจากนี้ ยังมีมูลนิธิต่างๆ
ที่คอยให้ความช่วยเหลือประชาชน รวมถึงโครงการเพื่อช่วยเหลือ
สัตว์จรจัดต่างๆ ที่ไร้ที่พึ่ง และอื่นๆ อีกมากมาย แม้ในยามพระองค์
ประชวรก็ยังมีความห่วงใยและทรงงานเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้กับ
คนไทย เช่น คลองลัดโพเพื่อสร้างทางผ่านน้ำบรรเทาปัญหา
น้ำท่วมในกรุงเทพ สะพานพระรามแปดเพื่อลดปัญหาการจราจร
ข้าพเจ้าภูมิใจมากค่ะที่เกิดบนแผ่นดินไทย อาจจะไม่เห็นพระองค์ทรงงานหนักอย่างในอดีต แต่เกิดและโตมากับการได้เรียนรู้และ
ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่พระองค์สร้างไว้ให้ ทำให้ทั้งคนไทยและสัตว์น้อยใหญ่ได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โชคดีจริงๆ ค่ะที่เกิด
ในสมัยรัชกาลของพระองค์ "รัชกาลที่ ๙"
chaingdao10
Regular Viewers

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

ประทับใจโครงการแกล้งดินเป็นพิเศษค่ะ เพราะทำให้ทราบว่าพระองค์ลึกซึ้งมาก จากดินที่เปรี้ยวปลูกอะไรไม่ได้ ทรงใช้วิธีทำให้ดินโกรธเพื่อปล่อยแร่ธาตุออกมา ทำให้ดินดีมีคุณภาพปลูกอะไรก็งาม จึงตั้งชื่อโครงการว่าแกล้งดินค่ะ