suphavadee
d best

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

ประทับใจท่านที่ท่านคิดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสอนให้คนไทยดำเนินชีวิตตามหลัก มัจฉิมาปฎิปฑาหรือทางสายกลาง

ให้เน้นการพึ่งพาตนเองให้มากทีสุด ทำการเกษตรเพื่อเลี้ยงปากท้องครอบครัวก่อนหากเหลือก็นำไปจำหน่าย

ทำให้คนไทยมีฐานะที่พอมีพอกินไม่ลำบาก

ganapataye
Brand Lovers

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

 

พระราชกรณียกิจของในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่ประทับใจ คือ

 

 

โครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระราชทานโครงการแพทย์หลวงพระราชทาน  เมื่อปี พ.ศ. 2510

 

โดยที่มีการจัดเจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาล เครื่องมือเครื่องใช้ เพื่อตรวจรักษาราษฎรในถิ่นทุรกันดารโดยไม่คิดมูลค่า และอบรมหมอหมู่บ้านเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน

kiyoshi
Brand Lovers

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

โครงการชั่งหัวมัน เป็นโครงการที่นำพืชมาทดลองปลูก พืชชนิดต่างๆ ในพื้นที่เเห้งเเล้ง ในหลวงทรงใส่ใจ เกษตรกร ที่ประสบปัญหาการปลูกพืชชนืดต่างๆ

Artties
Brand Lovers

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

ประทับใจโครงการหลวงของในหลวง ที่ทรงเปลี่ยนที่ดินบนเขาที่แห้งแล้ง ให้เป็นผืนดินที่อุดมสมบูรณ์ มีพืชผักผลไม้ให้เกษตรกรปลูก เพื่อเป็นรายได้นำมาสู่ครอบครัวของเกษตรกร และผลิตออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพออกมาจำหน่าย

del_hikiat_Benz
Brand Lovers

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

ประทับ โครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ อ้าวคุ้งกระเบน เพราะพระองค์ท่านทรงเห็นความสำคัญจากสัตว์ทะเลตั้งแต่สิ่งเล็กๆๆๆเพราะสัตว์ตัวเล็กๆๆ

นั้นเป็นจุดเริ่มต้นของสัตว์ขนาดใหญ่ขึ้น และอีกอย่างได้มีโอกาสเข้าไปดูและศึกษา เป็นโครงการที่ดีมากครับ #รักในหลวงรัชกาลที่9

ratchadap23
Brand Lovers

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

"เพียง เขียนแสดงความประทับใจสั้นๆ ในพระราชกรณียกิจของในหลวง รัชกาลที่ 9"

 

 

โครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน

 

 

เพราะตรวจรักษาราษฎรในถิ่นทุรกันดารโดยไม่คิดมูลค่า และอบรมหมอหมู่บ้านเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนค่ะ

del_wundee_CC
Brand Lovers

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

โครงการ "เกษตรทฤษฎีใหม่" 

 

โดยเป็นตัวอย่างการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในขั้นต้น โดยการทำเกษตรทฤษฎีใหม่นี้ แบ่งออกเป็น 3 ขั้นได้แก่ ขั้นต้น คือ การแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วน ตามอัตรา 30-30-30-10  เพื่อขุดเป็นสระกักเก็บน้ำ 30% ปลูกข้าวในฤดูฝน 30% ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผักสมุนไพร 30% และเป็นที่อยู่อาศัยอีก 10%

จากนั้นจึงเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่สอง คือการให้เกษตรกรรวมกันในรูปแบบของกลุ่ม สหกรณ์ เพื่อดำเนินการในด้านการผลิต การตลาด ความเป็นอยู่ สวัสดิการ การศึกษา จากนั้นจึงเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่สาม คือการติดต่อประสานงาน จัดหาแหล่งเงินทุน เพื่อใช้ลงทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป

 

ภูมิใจ และชื่นชมที่เรามีกษัตริย์ที่เปี่ยมไปด้วยพระปรีชาและน้ำพระทัยอันดีงาม

ทำให้เกษตรกรไทยได้มีพื้นที่ทำกินที่สมบูรณ์ เลี้ยงตัวเองได้ ท่านให้ทั้งอาชีพ และให้ความรู้แก่เกษตรกร ท่านเป็นนักพัฒนาดิน และน้ำ เพื่อประเทศไทยอย่างแท้จริง ไม่ว่าท่านไปที่ไหนที่นั้นก็ชุ่มชื่น สดใส และมีชีวิต ให้ชีวิตแก่ประชาชนทุกคน ให้อยู่อย่างสุขสบาย

 

Crystalstream
Brand Lovers

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

เศรษฐกิจพอเพียงค่ะ

เรียบง่าย ทำตามได้ทุกคน ทุกวัย

ทำให้ชีวิตเรามีความสุข ไม่ต้องวิ่งตามใคร 

ความสุขอยู่ที่ตัวเราจริงๆ 

Pm
Contributor
Contributor

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

โครงการปรับปรุงดินโดยการปลูก 'หญ้าแฟก' ท่านต้องเสด็จไปตามพื้นที่ทุรกันดารต่างๆเพื่อไปช่วยให้เกษตรกรเรื่องดินเพราะดินมีความสำคัญอย่างมากในการทำการเกษตรถ้าดินแข็งดินเค็มดินเปรี้ยวชั้นดินเสื่อมสภาพก็จะทำให้ปลูกผลผลิตไม่ได้ท่านเลยคิดให้ชาวสวนหันมาปลูกหญ้าแฟกเพื่อปรับปรุงดินให้ดีขึ้น ดินมีความสำคัญมากนะค่ะเราควรช่วยกันรักษาดินให้ดีไม่ควรใช้สารเคมีในการทำการเกษตรนะค่ะ 😄
Sweety157
Just browsing

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

โครงการ "ฝนหลวง" ค่ะ ช่วยต่อชีวิตและเป็นกำลังใจให้เกษตรกร ซึ่งเป็นอาชีพอู่ข้าวอู่น้ำของคนไทย