Pma
Just browsing
Just browsing

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

หลายๆ คน อายุ ๖๐ ก็เลิกทำงาน ได้พักผ่อน ได้ทำในสิ่งที่ตนเองชอบ แต่พระองค์ไม่เคยเกษียณอายุราชการ ทรงงานเพื่อประชาชนของพระองค์ตลอดเวลา
pichanwut
Just browsing

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

เศรษฐกิจพอเพียง ทำให้ทุกคนรู้จักการใช้ การกิน การอยู่อย่างพอเพียง มีความสุขโดยใช้ชีวิตเรียบง่าย พอมี พอกิน พออยู่และพอเพียงครับ
ChairatT
Just browsing

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

พะราชกรณียกิจของพระองค์มีมากกว่า 4 พันโครงการทั่วปรเทศไทย
ในด้านสิ่งแวดล้อม ทรงบรืหารทรัพยากรน้ำที่มีอยู่เพื่อนำไปใช้อย่างเหมาะสม เช่น เขื่อน อ่างเก็บน้ำ โครงการแก้มลิง เป็นต้น
ChairatT
Just browsing

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

 
ChairatT
Just browsing

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

พระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 มีมากกว่า 4พันโครงการทั่วประเทศไทย โดยเฉพาะเรื่องทรัพยากรน้ำ ที่เน้นการจัดการที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด เช่น โครงการคลองลัดโพธิ์
DecemberDah
Brand Lovers

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

"สัญญาณจากฟากฟ้า VR009" 

 

จากเหตุเหตุวาตภัยครั้งใหญ่ ที่จ.ราชบุรี ซึ่งในหลวงทรงเฝ้าติดตามเหตุการณ์

พร้อมทรงส่งพระสุรเสียงผ่านวิทยุสื่อสารรหัส VR 009 ของพระองค์ 

พระราชทานคำแนะนำในการแก้ปัญหาให้กับ อาสาสมัครและอาสากู้ภัย จ.ราชบุรี

เพื่อเข้าช่วยเหลือชาวบ้านได้อย่างทันท่วงที

ทำให้รู้ว่าพระองค์ไม่เคยทรงทอดทิ้งประชาชนเลยสักครั้ง

 

พ่อจะยังคงอยูในใจลูกเสมอ หัวใจ

 

Aunnop
Just browsing

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

ปิดทองหลังพระ ในหลวงร.9สอนเสมอว่าการทำความดีไม่จำเป็นต้องแสดงออกให้โลกรู้ เราเป็นเพียงฟันเฟืองส่วนหนึ่งและหลายๆมือร่วมแรงร่วมใจกันทำความดีก็เปรียบเสมือนเมื่อคนปิดทองหลังพระมากขึ้นๆนนแผ่นทองเอ่อล้นมาหน้าพระเอง ซึ่งจะเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาผู้คนทั่วไป เปรียบเสมือนความดีเราสามารถทำสะสมไปได้เรื่อยๆจนในวันนึงความดีจะปรากฎต่อสาธารณะชนเอง ดังสุภาษิตปิดทองหลังพระ
nooja
Just browsing

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

โครงการตามแนวพระราชดำริ ทฤษฎีการพัฒนาการเกษตรแบบ พึ่งพาตนเอง และ เศรษฐกิจพอเพียง 

เป็นโครงการตามแนวพระราชดำริที่ทำเพื่อคนไทยทุกคน เพื่อให้รู้จักคำว่าพอเพียง มีกินมีใช้และทำให้ชีวิตมีความสุข

gorkarn
New Contributor

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

ประทับใจ"โครงการแกล้งดิน"ในพื้นที่ดินเปรี้ยวของในหลวง สามารถทำให้พื้นดินสามารถทำการเพาะปลูกได้ เสริมสร้างรายได้ให้กับราษฎรในท้องถิ่น 

MooHiso
New Contributor

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

"มากกว่าความประทับใจ ในทุกๆพระราชกรณียกิจ"

รัก-เทิดทูน-ทำตาม