krittin39
Brand Lovers

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา

โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา มุ่งเน้นการดำเนินงานโดยยึดแนวพระราชดำริเกี่ยวกับ “เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืน ให้เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได้ ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรภายในประเทศ เพื่อลดการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ และการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยกระบวนการผลิตที่ง่าย แต่มีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย โดยดำเนินการภายใต้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่มีการศึกษา ทดลอง เก็บรวบรวมข้อมูลและผลการศึกษา เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่เกษตรกร และประชาชน

Chanin_kku
New Contributor

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

พระราชกรณียกิจนานา ทรงทำเพื่อประชาชนชาวไทยให้มีความ "อยู่ดีกินดี" ท่านทรงงานหนักไม่เคยพักตราบจนวันสุดท้ายของพระชนม์ชีพ
70 ปี แห่งการพัฒนา ที่ทรงสถิตในใจประชา ตราบนิรันดร์
khuruwan
Just browsing

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

โครงการฝนหลวงค่ะ พื้นที่ไหนแห้งแล้ง แจ้งเจ้าหน้าที่ไป ฝนก็จะมา ชุ่มฉ่ำ มีน้ำอุปโภคบริโภค ทำการเกษตร

trakor_lee
New Contributor

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ครับ สามารถนำมาปฏิบัติได้ด้วยตัวเองถ้าเรามีความพอเพียงก็ไม่ทำให้ไม่เดือดร้อน ทำให้มีความสุข แต่ทุกๆแนวคิดของพระองค์ล้วนมีประโยชน์ทั้งนั้นอยู่ที่เราจะนำหลักการใดมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันครับ
peerapolpongern
Just browsing

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

โครงการสถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง ทำให้ชาวดอยมีอาชีพที่ยั่งยืน เปลี่ยนจากปลูกฝิ่นเป็นชา และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทำให้ชาวเขามีอาชีพเสริมจากการขายของฝาก.......
Nokname
Just browsing

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

ประทับใจทุกพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงทำ ทุกรอยพระบาทที่ก้าวย่างไปในแผ่นดินที่ทุรกันดาร ทุกที่ที่พระองค์ไปถึง ได้เปลี่ยนแปลงไปสู่ความอุดมสมบูรณ์ ทรงพลิกดินดานให้กลายเป็นป่าใหญ่ ๗๐ ปีที่ครองราชย์ คือปาฏิหารย์ที่สุดของแผ่นดินไทย
Orawanlp
Just browsing

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

ประทับใจ โครงการฝนหลวงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ทรงคิดค้นขึ้นจากความเดือดร้อนของประชาชน ทำให้ประชาชนสามารถทำการเพาะปลูกพืชต่อไปได้ และนำรายได้มาเลี้ยงดูครอบครัว และโครงการอท่นๆ อีกมากมายที่พระองค์ได้ทำเพื่อประชาชนชาวไทย
khunnoomdanai
Just browsing

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

เศรษฐกิจพอเพียงครับ เพราะสอนให้เราไม่ฟุ่มเฟือย ใช้เท่าที่จำเป็น ทำให้มีระเบียบวินัยในการใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทครับ

sarapao
Viewers

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

กังหันน้ำชัยพัฒนา ปั่นน้ำเสียเติมออกซิเจน  

 

ปล.จ่ายบิลครบ500แล้วแต่บอกหมดทุกสาขา คือ?

Meo
Just browsing
Just browsing

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

โครงการฝนหลวง : เป็นโครงการที่ทรงคิดคนเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยแท้ ทรงมีอัฉริยะภาพด้านความคิดเป็นเลิศ ประชาชนต่างภูมิใจ และได้ใช้ประโยชน์จากโครงการฝนหลวง จวบจนทุกวันที่