jubjang0099
Regular Viewers

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านสร้างมันมีคุณค่าและความสำคัญกับทุกๆชีวิตในประเทศไทย ทุกๆคำสอนถูกกลั่นกลองมาจากความรักและความหวังดีจากพ่อหลวง ร.9
Rattikarn
Regular Viewers

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

เศรษฐกิจพอเพียงไม่ฟุ่มเฟื่อยฟุ้งเฟื้อ รู้จักกินรู้จักใช้เท่านี้ก็พอเพียงแล้ว
 Rattikarn Srinapapornpean
Looknod
Regular Viewers

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

ตอนนี้ภาคใต้ประสบภัยน้ำท่วมหนัก ทำให้ดิฉันนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นของพระองค์ในพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ตอนนี้หากพระองค์ยังทรงมีพระชนม์ชีพอยู่ จะต้องทรงงานอย่างหนักเพื่อช่วยเหลือพสกนิกรที่ประสบภัยอย่างแน่นอนค่ะ
NuiFanday
Viewers

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

 

โครงการแก้มลิง

 

เป็นแนวคิดในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัย โดยพระองค์ทรงตระหนักถึงความรุนแรงของอุทกภัยที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร เมื่อปี พ.ศ.2538 จึงมีพระราชดำริ

 

“โครงการแก้มลิง” ขึ้น เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๓๘ โดยให้จัดหาสถานที่เก็บกักน้ำตามจุดต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับน้ำฝนไว้ชั่วคราว เมื่อถึงเวลาที่คลองพอจะระบายน้ำได้จึงค่อย

 

ระบายน้ำจากส่วนที่กักเก็บไว้ออกไป จึงสามารถลดปัญหาน้ำท่วมได้

 

ทั้งนี้ นอกจากโครงการแก้มลิงจะมีขึ้นเพื่อช่วยระบายน้ำ ลดความรุนแรงของปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและบริเวณใกล้เคียงแล้ว ยังเป็นการช่วยอนุรักษ์น้ำและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย โดยน้ำที่ถูกกัก

 

เก็บไว้ เมื่อถูกระบายสู่คูคลอง จะไปบำบัดน้ำเน่าเสียให้เจือจางลง และในที่สุดน้ำเหล่านี้จะผลักดันน้ำเสียให้ระบายออกไปได้

Kemisara
Regular Viewers

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

 

ประทับใจพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรและการยกระดับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

 

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสนใจด้านนี้ พระองค์ได้เสด็จเยี่ยม ไต่ถามความทุกข์สุขของประชาชน และรับฟังข้อปัญหาเกิดเป็นโครงการตามพระราชดำริต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการชลประทาน

 

 

การพัฒนาดิน การวิจัยพันธุ์พืชและปศุสัตว์ 

Thanawitch
Regular Viewers

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

โครงการหลวงต่างๆ มากมาย ให้โอกาส สร้างอาชีพ ต่อยอด ทำให้ประชาชนมีความอยู่เย็นเป็นสุข
Fayery
Regular Viewers

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

ชอบโครงการ " ฝนหลวง " ทำให้ทราบว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ที่องการไกลทำให้ประชาชนอยู่อย่างสุขสบาย มีน้ำใช้ในยามที่ฝนไม่ตก เพราะประเทศไทยมีอาชีพทางเกษตรกร ถ้าไม่มีน้ำเราจะประสพปัญหาหนัก เพราะฝนของพระองค์มาคอยหล่อเลี้ยงพี่น้องชาวไทยให้อยู่ดีมีสุขจนทุกวันนี้ค่ะ
natty_trimer
Regular Viewers

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

โครงการแกล้งดิน
แกล้งดิน เป็นแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว จะทำด้วยการขังน้ำไว้ในพื้นที่ จนกระทั่งเกิดปฏิกิริยาทางเคมีจนทำให้ดินเปรี้ยวจัด เมื่อถึงที่สุดแล้ว จะมีการระบายน้ำออกแล้วปรับสภาพดินด้วยปูนขาว จนกระทั่งสามารถใช้ดินในการเพาะปลูกได้
jummy
Regular Viewers

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

ประทับใจในพระราชกรณียกิจทุกโครงการของพระองค์ท่านมาก ล้วนสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งในและนอกประเทศมากมาย ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้จริงไม่ใช่เป็นเพียงนามธรรม
Veerin
Regular Viewers

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

ประทับใจและซาบซึ่งในพระมหากรุณาธิคุณในโครงการแก้มลิง เพราะพระองค์ทรงเห็นความลำบากของคนไทยเมื่อมีอุทกกภัย โครงการนี้ช่วยให้คนไทยรอดพ้นจากภัยน้ำท่วมได้รวดเร็ว อีกโครงการคือโครงการหญ้าแฝกที่ช่วยยึดผิวดินไม่ให้ถูกกัดเซาะ ป้องกันน้ำท่วม เห็นได้เลยว่าพระองค์เป็นราชาแห่งน้ำของคนไทยและทั้งโลก