Regular Viewers

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ ผมมีโอกาสได้ชมข่าวในพระราชสำนักบ่อยครั้ง

ที่บ้านจะชอบให้ดูตั้งแต่เด็กๆจนปัจจุบันเป็น "คุณครู" ของนักเรียน เป็นข้าราชการในรัชกาลที่9

ผมประทับใจที่พระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทั่วประเทศ เพื่อดูสภาพความเป็นจริง

จะได้เข้าใจสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆ แล้วจึงกำเนิดโครงการต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหา

เช่น โครงการฝนหลวง สำหรับเป็นน้ำในการทำการเกษตร โครงการแก้มลิง เป็นต้น

พระองค์เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา เป็นสิ่งที่ผมประทับใจในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจของพระองค์

 

 

d best

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

ประทับใจโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เกี่ยวกับการปรับปรุงดินและพื้นที่เกษตรกรรม โดยประทับใจตั่งแต่ชื่อ คือ โครงการชั่งหัวมัน(ปรับปรุงพื้นที่แถบเพชรบุรี),โครงการแกล้งดิน(ปรับปรุงดิน สภาพทางเคมีดินเปรี้ยวจนเพาะปลูกได้) โครงการแก้มลิง (กักเก็บน้ำไว้ใช้) ซึ่งโครฃการตามพระราชดำริล้วนเกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรม บริหารจัดการปรับปรุงดิน พื้นที่ทำการเกษตรบริหารจัดการชลประทาน เพื่อเกษตรและการอุปโภคบริโภคตลอดจนแก้ปัณหานำ้ท่วมนำ้แล้งเพื่อความเป็นอยู่ของคนไทยทั้งสิ้น
Regular Viewers

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

โครงการ "ฝนหลวง" ทำให้พื้นที่ทางภาคอีสานที่เคยแห้งแล้ง สามารถกลับมา เพาะปลูก ทำไร่ ทำนาได้ และเรื่องความพอเพียง ไม่ว่าเราจะทำงานอะไรการยึดหลักความพอเพียงก็จะทำให้เราใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้
New here

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๙ ทรงประพระราชกรณียกิจเพื่อความยั่งยืนในการใช้ชีวิต ในเราอยู่ได้มีกินมีใช้มีความสุข ไม่ว่าจะเป็น โครงการฝนหลวง กักหันน้ำชัยพัฒนา การเำเนินชีวิตตามหลักเศษฐกิจพอเพียง น้ำมันไบโอดีเซล แต่ต่างๆอีก หลายพันกว่าโครงการ
New here

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

 
Regular Viewers

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

สะพานภูมิพล สะพานของพ่อ ช่วยบรรเทาการจราจร รถที่ข้ามฝั่งระหว่างจ.สมุทรปราการ สุขสวัสดิ์ ไปยังพระราม3 คลองเตย โดยไม่ต้องเข้ามาใช้เส้นทางในเมือง ทุกวันต้องใช้สะพานนี้ก็จะคิดถึงพระองค์ท่าน
Viewers

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

 

เกษตรทฤษฎีใหม่  เป็นแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เกี่ยวกับการจัดพื้นที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยและมีชีวิตอย่างยั่งยืน

 

 

โดยมีแบ่งพื้นที่เป็นส่วน ๆ ได้แก่ พื้นที่น้ำ พื้นที่ดินเพื่อเป็นที่นาปลูกข้าว พื้นที่ดินสำหรับปลูกพืชไร่นานาพันธุ์ และที่สำหรับอยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์

 

 

ในอัตราส่วน 3:3:3:1 เป็นหลักการในการบริหารการ   จัดการที่ดินและน้ำ เพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

Viewers

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

 
Viewers

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

พระองค์ทรงสถิตในใจคนไทยทั้งชาติ พระองค์ทรงงานหนักเพื่อลูกๆของพระองค์ เสด็จไปต่างอำเภอไม่ว่าใกล้ไกลหนทางยากแค่ไหนพระองค์ทรงเสด็จไป พระองค์ทรงเป็นต้นแบบให้ลูกๆได้เดินตามรอยพระยุคคลบาท #ลูกขอเป็นข้อรองพระบาททุกชาติไป
Regular Viewers

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ในหลวงพระราชทานแนวคิดโครงการคลองระบายน้ำเขตอำเภอหาดใหญ่เพื่อป้องกันน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี 2543และ2553