Highlighted
Regular Viewers

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

โครงการฝนหลวง ช่วยลดปัญหาภัยแล้งให้กับคนไทยโดยเฉพาะเกษตรกรที่สามารถทำการเกษตรกรรมได้อย่างต่อเนื่อง
Highlighted
Regular Viewers

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

ตามแนวความคิดของพระองค์ท่านในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ช่วยให้ชีวิตประชาชนอยู่ดีมีสุข เพียงพอและพอเพียงในทุกๆ เรื่อง
Highlighted
Just browsing

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

 
Highlighted
Just browsing

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

1. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการจัดการทรัพยากรน้ำ

จากการเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเยียนพสกนิกรนับตั้งแต่ทรงขึ้นครองราชย์ ทำให้ทรงตระหนักว่าภัยแล้งและน้ำเพื่อการเกษตรและบริโภคอุปโภคเป็นปัญหาที่รุนแรงและสำคัญที่สุด การจัดการทรัพยากรน้ำและการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกและบริโภคอุปโภค นับว่าเป็นงานที่มีความสำคัญ และมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศในการช่วยให้เกษตรกรทำการเพาะปลูกได้อย่างสมบูรณ์ตลอดปี ในปัจจุบันพื้นที่การเพาะปลูกส่วนใหญ่ทุกภาคของประเทศเป็นพื้นที่เพาะปลูกนอกเขตชลประทาน ซึ่งต้องอาศัยเพียงน้ำฝน และน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติเป็นหลัก ทำให้พืชได้รับน้ำไม่สม่ำเสมอตามที่ต้องการ เป็นผลให้ผลผลิตที่ได้รับไม่ดีเท่าที่ควร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงใฝ่พระราชหฤทัยเกี่ยวกับการจัดการพัฒนาแหล่งน้ำเป็นอย่างยิ่ง มีพระราชดำริว่าน้ำคือปัจจัยสำคัญต่อมนุษย์และบรรดาสิ่งมีชีวิตอย่างถ่องแท้ ดังพระราชดำรัส ณ สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2529 ความตอนหนึ่งว่า

"...หลักสำคัญว่าต้องมีน้ำบริโภค น้ำใช้น้ำเพื่อการเพาะปลูก เพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั่น ถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้ำ คนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้..."

ในการจัดการทรัพยากรน้ำนั้นทรงมุ่งขจัดปัญหาความแห้งแล้งอันเนื่องมาจากสภาพของป่าไม้ต้นน้ำเสื่อมโทรม ลักษณะดินเป็นดินปนทราย หรือการขาดแหล่งน้ำจืด การจัดการทรัพยากรน้ำโดยการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำรินั้น มีหลักและวิธีการที่สำคัญ ๆ คือ การพัฒนาแหล่งน้ำจะเป็นรูปแบบใด ต้องเหมาะสมกับรายละเอียดสภาพภูมิประเทศแต่ละท้องที่เสมอ และการพัฒนาแหล่งน้ำต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านเศรษฐกิจ และสังคมของท้องถิ่น หลีกเลี่ยงการเข้าไปสร้างปัญหาความเดือดร้อนให้กับคนกลุ่มหนึ่ง โดยสร้างประโยชน์ให้กับคนอีกกลุ่มหนึ่ง ไม่ว่าประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับการลงทุนนั้นจะมีความเหมาะสมเพียงใดก็ตาม ด้วยเหตุนี้การทำงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำทุกแห่งจึงพระราชทานพระราชดำริไว้ว่า ราษฎรในหมู่บ้าน ซึ่งได้รับประโยชน์จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดิน โดยจัดการช่วยเหลือผู้ที่เสียประโยชน์ตามความเหมาะสมที่จะตกลงกันเอง เพื่อให้ทางราชการสามารถเข้าไปใช้ที่ดินทำการก่อสร้างได้ โดยไม่ต้องจัดซื้อที่ดิน ซึ่งเป็นพระบรมราโชบายที่มุ่งหวังให้ราษฎรมีส่วนร่วมกับรัฐบาล และช่วยเหลือเกื้อกูลกันภายในสังคมของตนเอง และมีความหวงแหน ที่จะต้องดูแลบำรุงรักษาสิ่งก่อสร้างนั้นต่อไปด้วย
Highlighted
Regular Viewers

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

ทั้งหมด 4,447 โครงการ ใน 8 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 3,031 โครงการ, การพัฒนาด้านการเกษตร 165 โครงการ, การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 159 โครงการ, การพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ 325 โครงการ, การพัฒนาด้านสาธารณสุข 55 โครงการ, การพัฒนาด้านคมนาคมและการสื่อสาร 77 โครงการ, การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและการศึกษา 395 โครงการ และการพัฒนาแบบบูรณาการ/อื่นๆ อีก 240 โครงการ
Highlighted
Regular Viewers

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

ทุกๆพระราชกรณียกิจของท่านล้วนทำเพื่อประชาชนทั้งนั้น ในส่วนตัวชอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่สอนให้รู้จักคำว่าพอ อยู่บนเส้นทางสายกลาง ไทำให้คนอื่นเเละตัวเองเดือดร้อน เเละสามารถใช้ได้จริงในทุกๆวัน
Highlighted
Regular Viewers

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

โครงการฝนหลวง
เป็นโครงการที่ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนที่เห็นผลชัดเจน ประชาชนครอบครัวเกษตรสามารถลืมตาอ้าปาก เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้
ข้าพระพุทธเจ้าสำนึกมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
Highlighted
Regular Viewers

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตระหนักดีว่า การพัฒนาการศึกษาของเยาวชนนั้น เป็นพื้นฐานอันสำคัญของประเทศชาติ

Highlighted
Regular Viewers

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

การที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมากมาย ทรงเหน็ดเหนื่อย เสียสละต่อประเทศไทย และประชาชนชาวไทย แต่ทุกครั้งเราจะเห็นแต่ภาพที่พระองค์ทรงแย้มพระโอษฐ์เสมอ พระองค์ทรงทำให้พื้นที่ ที่แห้งแร้งทุรกรกันดารให้สามารถเขียวชอุ่มขึ้นได้ โดยโครงการฝนหลวง ของพระองค์ ทำให้ชาวบ้านในที่แห้งแร้ง สามารถมีน้ำใช้ได้ทั้งปี
Highlighted
Regular Viewers

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

เศรษฐกิจพอเพียง ใช้เงินตามความจำเป็น