namon_buddy
Brand Lovers

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

ประทับใจทีท่านมีพระราชดำริให้ก่อตั้ง "ศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน" เพื่อช่วยเหลือ ดูแลรักษาและฟื้นฟูสุขภาพสุนัขจรจัด แสดงให้เห็นว่าพระองค์ไม่ได้แค่มีพระเมตตากับประชาชนเท่านั้นแต่ยังเผื่อแผ่ไปถึงสัตว์อื่น ๆ ด้วย

Jaokhun
Contributor

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

ประทับใจโครงการหญ้าแฝก

 

 “....ให้ใช้หญ้าแฝกในการพัฒนา ปรับปรุงบำรุงดิน ฟื้นฟูดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ และแก้ปัญหาดินเสื่อมโทรม...” 

 

SalyBova
Super Contributor

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

สหกรณ์ทางการเกษตร เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้รู้จักประกอบการพาณิชย์ด้วยตนเอง ไม่ต้องขายผลิตผลให้พ่อค้าคนกลางมีพระบรมราโชบายให้เกษตรกรรวมตัวกัน จัดตั้งหมู่บ้านสหกรณ์การเกษตร เมือมีหมู่บ้านสหกรณ์แล้วก็มีการพัฒนาด้านอื่น ๆ ซึ่งราษฎรรวมกันจัดทำขึ้น

KongHuayRai
New Contributor

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

ประทับใจโครงการพระดาบส เป็นโครงการฝึกอบรมอาชีพทางการช่างต่างๆ

Fongdu
New Contributor

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ทางทะเลเฉลิมพระเกียรติ ฯ

 ในระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน มีการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์เป็นอย่างมาก โดยขาดการจัดการที่เหมาะสม จึงก่อให้เกิด ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมเป็นอย่างยิ่ง รัฐบาลทุกยุคทุกสมัย ได้ตระหนักถึงผลกระทบดังกล่าว และมีความพยายามที่จะอนุรักษ์ และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้ดำรงอยู่ในสภาพที่ดี ลดสภาพเสื่อมโทรม เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้เป็นเวลานาน และเป็นมรดกแก่ลูกหลานสืบไปอยู่ตลอดเวล

artbuddy
Brand Lovers

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

โครงการเกี่ยวกับด้านการเกษตร พัฒนาพันธ์พืชใหม่ ๆ สอนให้การรู้จักปลูกพืชหมุนเวียน สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ได้เพิ่มเติม
หากต้องการส่งข้อความส่วนตัวให้กดที่ ''ส่งข้อความ'
และช่วยกด 'ยอมรับวิธีการแก้ปัญหา' หากคำตอบนั้นช่วยคุณได้
Panyavimut
Contributor

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

 

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้มีพระราชดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการวิจัย และพัฒนากังหันน้ำชัยพัฒนาขึ้น เพื่อบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีการเติมอากาศ

 

 

ทำให้น้ำเสียกลายเป็นน้ำดี และสามารถประยุกต์ใช้ในการอุปโภคบริโภคของประชาชน น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม และเพิ่มออกซิเจนให้บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทางการเกษตร

Nual
Super Contributor

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

          โครงการแก้มลิง เป็นแนวคิดในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัย โดยพระองค์ทรงตระหนักถึงความรุนแรงของอุทกภัยที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร เมื่อปี พ.ศ.2538 จึงมีพระราชดำริ "โครงการแก้มลิง" ขึ้น เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๓๘ โดยให้จัดหาสถานที่เก็บกักน้ำตามจุดต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับน้ำฝนไว้ชั่วคราว เมื่อถึงเวลาที่คลองพอจะระบายน้ำได้จึงค่อยระบายน้ำจากส่วนที่กักเก็บไว้ออกไป จึงสามารถลดปัญหาน้ำท่วมได้

Tappyz
Viewers

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

พระราชกรณียกิจด้านการศึกษาของในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่ทรงตระหนักดีว่าการศึกษาของเยาวชนนั้นเป็นพื้นฐานอันสำคัญของประเทศชาติ จึงทรงก่อตั้งโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ที่เริ่มดำเนินงานเมื่อปี พ.ศ. 2511 เพื่อที่จะให้เยาวชนสามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้ได้ตามพื้นฐานของตน เพราะหนังสือประเภทสารานุกรมนั้น บรรจุสรรพวิชาการอันเป็นสาระไว้ครบทุกแขนง ตามพระราชดำริของพระองค์
Daengy
Just browsing

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

พระราชกรณียกิจทั้งหมดของพระองค์ ที่ทรงงานมาก็เพื่อพวกเราประชาชนคนไทย ท่านทรงทำเผื่อผู้อื่นตลอด เป็นตัวอย่างให้เราได้เห็นและพึงปฏิบัติตาม เพราะการทำเผื่อผู้อื่นจะนำมาซึ่งประโยชน์มหาศาลและผู้นั้นก็จะมีความสุขใจ..#ยิ่งให้ยิ่งได้