Highlighted
Regular Viewers

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

พระราชกรณียกิจ ของในหลวง ร.๙ มีนับไม่ถ้วน คงเล่าไม่หมดในหน้ากะดาษ แค่เป็นว่าทุกครั้งที่ท้อแท้ สิ้นหวัง ฉันจะนึกถึงพระองค์ มองรูปพระองค์ ฉันจะ มีกำลังใจ และมีหวังครั้งใหม่ทันที
Highlighted
Regular Viewers

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

ประทับใจในโครงการฝนหลวงค่ะ

 

ช่วยให้หลาย ๆ ชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากความแห้งแล้ง

 

ตามด้วยด้วยโครงการแก้มลิง แก้ไขปัญหาน้ำท่วม

 

สองปัญหาที่เป็นปัญหาพื้นฐานของความเป็นอยู่

 

และอีก ๆ หลายโครงการที่ไม่สามารถเขียนให้หมดได้ T_T

Highlighted
Regular Viewers

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

โครงการ "แก้มลิง"ทำให้มีน้ำใช้ตลอดไม่แห้งแล้ง
Highlighted
Regular Viewers

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

ชอบโครงฝนหลวง ทำให้พืนดินที่แห้งแลง กลับมาชุ่มชืน เกษตรกร ก็มีผลผลิตทางการเกษตร ทำให้มีรายได้เลี้ยงชีพต่อไป
Highlighted
Readers

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดตั้งมูลนิธิอานันทมหิดล ในปี พ.ศ. 2502

 

 

เพื่อให้นิสิตนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ได้มีโอกาสไปศึกษาหาความรู้ชั้นสูงในต่างประเทศ และนำองค์ความรู้ที่ได้มาช่วยพัฒนาประเทศต่อไป

Highlighted
Regular Viewers

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

พระราชกรณียกิจของพระองค์มีมากมาย แต่ล่ะพระราชกรณียกิจพระองค์ทำเพื่อประชาชนของพระองค์ทั้งสิ้น ประชาชนเดือดร้อนที่ใดเรื่องใด พระองค์ไม่เคยย่อท้อที่จะพระราชดำเนินไป ณ ที่จุดนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนของพระองค์ แม้ว่าตัวข้าพระเจ้าเองจะเกิดไม่ทันในสมัยที่พระองค์ทรงตรากตรำทำงานเพื่อให้ประชาชนมีความสุข แต่ด้วยเพราะเกิดมาแล้ว เห็นบ้านเมืองเป็นสุข หลายๆที่หลายๆจังหวัดมีความก้าวหน้าขึ้น ประชาชนได้รับพระเมตตาของพระองค์ได้มีงานทำ มีที่ทำมาหากินเป็นของตัวเอง ก็ได้รับรู้แล้วว่าหยาดเหงื่อของพระองค์แต่ละหยาดเหงื่อที่หยดลงบนแผ่นดินไทยนั้น มีค่ามากมายแค่ไหน แผ่นดินที่ทำให้ประชาชนมีที่ทำมาหากินเองได้ แผ่นดินที่พระองค์สร้างขึ้นเพื่อลูกๆคนไทยทั้งประเทศ พระองค์ไม่เคยทอดทิ้งประชาชนไปไหน พระองค์ยังคงตรึงตราใจคนไทยทั้งประเทศไปช้านานนนน แม้วันนี้พระองค์ ทรงจะไม่ได้อยู่กับคนไทยแล้ว แต่คนไทยทั้งประเทศก็จะยังรักพ่อหลวงพระองค์นี้ตลอดไป
Highlighted
Viewers

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

ประทับใจที่ท่านเสด็จไปทุกที่ไม่ว่าจะทุรกันดารแค่ไหน และท่านก็นำพาความเจริญไปยังทุกที่ที่ท่านเสด็จไป

Highlighted
Regular Viewers

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

ประทับใจในทุกพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน เพราะเท่าที่จำความได้ก็เห็นพระองค์ท่านทำเพื่อประชาชนคนไทยมาตลอดจากเหนือสุดถึงใต้สุด โชคดีที่สุดที่ได้เกิดมาเป็นประชาชนของพระองค์
Highlighted
Viewers

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

ประทับใจ โครงการ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 

•  เป็นแหล่งสำหรับอุปโภค บริโภคของประชาชนในเขตลพบุรีและสระบุรี 
•  เป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุตสาหกรรมในเขตลพบุรีและสระบุรี 
•  เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ชลประทานที่จะเกิดขึ้นใหม่ในเขตลพบุรีและสระบุรี 
•  เป็นแหล่งน้ำเสริมสำหรับพื้นที่โครงการชลประทานเดิม 
•  เป็นแหล่งประมงน้ำจืดขนาดใหญ่และแหล่งเพาะพันธ์ปลา 
•  ช่วยการคมนาคมทางน้ำในแม่น้ำป่าสักตอนล่าง และการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย 
•  ทำให้เศรษฐกิจของจังหวัดลพบุรีและจังหวัดสระบุรีขยายตัวมากขึ้น 
•  ช่วยป้องกันอุทกภัยในเขตจังหวัดลพบุรีและจังหวัดสระบุรีรวมทั้งในพื้นที่ตอนล่างของแม่น้ำเจ้าพระยา กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
•  เป็นแหล่งน้ำเสริมสำหรับอุปโภคบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
•  เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ

Highlighted
Viewers

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

ประทับใจ  โครงการฝนหลวง

เกิดขึ้นจากพระราชดำริส่วนพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปี พ.ศ ๒๔๙๕ เมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพสกนิกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ทรงรับทราบถึงความเดือดร้อน ทุกข์ยากของราษฎร และเกษตรกรที่ขาด แคลนน้ำ อุปโภค บริโภค และการเกษตร จึงได้มีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทาน โครงการพระราชดำริ "ฝนหลวง" ให้กับ ม.ร.ว.เทพฤทธิ์ เทวกุล ไปดำเนินการ ซึ่งต่อมา ได้เกิดเป็นโครงการค้นคว้าทดลอง ปฏิบัติการฝนเทียมหรือฝนหลวงขึ้น ในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อปี ๒๕๑๒ ด้วยความสำเร็จของ โครงการ จึงได้ตราพระราชกฤษฎีกา ก่อตั้งสำนักงานปฏิบัติการฝนหลวง ขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๑๘ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเป็นหน่วยงานรองรับโครงการ พระราชดำริ "ฝนหลวง" ต่อไป