Lemonbee
Just browsing

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

ประทับใจแนวคิดเศรษฐกิจแบบพอเพียงค่ะ ทำให้คนไทยมีความสุขแบบพอดี พอกิน อยู่กับธรรมชาติแบบพอเพียงและเพียงพอค่ะ
Numwannz
Just browsing

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

โครงการเขาชะงุ้มค่ะ เป็นโครงการที่ช่วยฟื้นฟูดินที่เสื่อมโทรมและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ
ในฐานะที่เป็นคนราชบุรี รู้สึกทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์มากค่ะ
Kotchapan
Viewers

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

โครงการหลวงที่ทำให้ชาวเขาเลิกปลูกฝิ่น เป็นความต้องการของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ต้องการทำให้ชาวเขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

จนทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวงสามารถเป็นที่รู้จักมากมาย สัญลักษณ์แสดงอารมณ์มีความสุขมากหัวใจ

Angelheart
Brand Lovers

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

โครงการปลูกหญ้าแฝก

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้ทรงศึกษาเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำจากเอกสารของธนาคารโลก ที่นาย Richard Grimshaw ได้ทูลเกล้าฯ ถวาย และ

 

พระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับหญ้าแฝก โดยให้ทรงทดลองปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของดิน  จนปัจจุบันมีหน่วยงานกว่า 50 หน่วยงาน ดำเนินงานสนองพระ

 

ราชดำริการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก ส่งผลให้การดำเนินงานก้าวหน้ามากขึ้นตามลำดับ

punavarat
New Contributor

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

ประทับใจ ที่ได้เกิดมาภายใต้พระบารมี พระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ทรงงาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ให้กับประชาชนชาวไทยทั่วทั้งประเทศ

 

meowictkku
Just browsing

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

ประทับใจในหลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงครับ

 

ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียน ตนเองและผู้อื่น

 

 

Bovonrat
New Contributor

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

♡ ประทับใจ ♡ "โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา" คะ
พระองค์ท่าน ทรงมีพระเมตตา แปรเปลี่ยนพื้นที่ในพระราชวัง
นำมาพัฒนาเป็นโครงการทดลองต่างๆ มากมาย
ทั้ง บ่อปลานิล โรงโคนม-นมผง-นมอัดเม็ด นาแปลงข้าวทดลอง-โรงสีข้าว

พลังงานทดแทน-ไบโอดีเซล ฯลฯ อีกมากมาย
ซึ่งโครงการต่างๆ เหล่านั้น ล้วนแต่เป็นสิ่งที่พระองค์

ทำเพื่อประชาชนของพระองค์ทั้งสิ้น เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
พระองค์เปรียบดั่ง "พ่อหลวง" อันเป็นที่รักของคนไทยทุกคน

พระมหากษัตริย์ของประชาชนที่แท้จริง

SongSaLueng
Brand Lovers

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

ตื้นตันกับทุกพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน

 

เพราะเท่าที่จำความได้ก็เห็นพระองค์ท่านทำเพื่อประชาชนคนไทยมาตลอด

 

และรู้สึกโชคดีที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย  ได้เกิดมาเป็นประชาชนของพระองค์

Nivat
Viewers

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

มีความประทับใจในทุกๆพระราชกรณียกิจของในหลวง รัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นสิ่งที่ใช้ประโยชน์และช่วยเหลือได้จริงให้กับประชาชาชน

โดยเฉพาะดำเนินชีวิตแบบเศษฐกิจพอเพียง.

Mod3X
Brand Lovers

เรื่อง: กิจกรรม มอบปฏิทินปี 2560

หัวใจ   ผมประทับใจ แนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง เพราะสามารถนำมาประยุกตใช้ได้จริงครับ