Highlighted
ผู้ชม

ตามรางวัลจากกิจกรรมที่ชนะ

สอบถามค่ะว่าจะได้รับรางวัลจาก 2 กิจก รรมนี้เมื่อไหร่คะ ถามในอีเมลก็ไม่ตอบนานแล้วนะสอบถามค่ะว่าจะได้รับรางวัลจาก 2 กิจก รรมนี้เมื่อไหร่คะ ถามในอีเมลก็ไม่ตอบนานแล้วนะ

 

1 คำตอบ 1
Highlighted
dtac call center

เรื่อง: ตามรางวัลจากกิจกรรมที่ชนะ

 

@KanSaintJohn  น้องฟ้าได้แจ้งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว อ้างอิง link กระทู้นี้ นะคะ 

 

10475 ผู้หญิงมีความสุข

dtac feedback team