นักอ่าน

จำนวนของรางวัลมีจำนวน จำกัด ใครที่ส่งรีวิวตรงตามเงื่อนไขและข้อกำหนด 4 คนแรก จะมีสิทธิ์ได้รับของรางวัล หากคนที่ส่งรีวิวช้าและของรางวัลหมด หมดสิทธิ์ได้รับของรางวัล