Ohmmic
New Contributor

ใช้งาน dtac call ไม่ได้ครับ

ใช้งาน dtac call ไม่ได้ครับ61A43176-555E-4D00-BF0E-3FD6790898A0.png

แท็ก (1)
2 คำตอบ 2
Ohmmic
New Contributor

เรื่อง: ใช้งาน dtac call ไม่ได้ครับ

แจ้งไปที่ 1678 เป็นอาทิตย์แล้ว ก็ยังใช่ไม่ได้เหมือนเดิม

Ohmmic
New Contributor

เรื่อง: ใช้งาน dtac call ไม่ได้ครับ

หายเงียบ สงสัยต้องย้ายค่าย