jon
New Contributor
New Contributor

สอบถามเรื่อง share package กับ multi sim

ถ้าใช้ share package และต้องการใช้ multi sim สามารถทำ multi sim ได้หรือไม่ 

 

ถ้าได้ต้องเสียค่าใช้จ่ายยังไงบ้าง

1 คำตอบ 1
dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: สอบถามเรื่อง share package กับ multi sim

 

@jon  แพ็กเกจ share package ไม่สามารถใช้ multi-sim ได้ค่า สัญลักษณ์แสดงอารมณ์มีความสุขมาก

 

4841

</