tonkrow30
Viewers

ทำไมถึงมีการแจ้งเตือนการจำกัดการโทร

ขณะนี้ไม่สามารถใช้โทรศัพท์ได้ เนื่องจากมีการแจ้งเตือนวงเกินการใช้เกิน ตอนสมัครก็ไม่ได้กำหนดไว้นะค่ะ