mam639416
New Contributor

ขอใบแจ้งค่าบริการ

ขอใบแจ้งค่าบริการ ที่ยังไม่ชำระ ของเบอร์ 088-5901410 จนถึงปันจุบัน ค่าบริการรายเดือน 640.93 บาท/เดือนรวมVat แล้ว ไม่มีบริการเสริม ซึ่งเปิดใช้เบอร์ในนามบจก.เค.เอส.กรุ๊ป พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ รบกวนส่งใบแจ้งค่าบริการ มาที่ อีเมลล์ wilailuck.hkhome@gmail.com ค่ะ