Regular Viewers

ขอรหัสย้ายค่ายออกครับ

จะทำการย้ายค่ายออก เพราะรู้สึกว่าโปรโมชั่นที่เหมาะสมน้อย และไม่ตรงตามความต้องการของผมครับ

1 คำตอบ 1
dtac call center

เรื่อง: ขอรหัสย้ายค่ายออกครับ

6680439xxxx ช่วยดูแลเพิ่มเติม เรื่องโปรโมรชั่น
และประสานงานทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยแล้วค่ะ รบกวนรอการแจ้งผลอีกครั้งนะคะ
 
 
แนะนำช่องทางการติดต่ออีกช่องทาง ท่านสามารถส่งคำถามมายัง line สามารถเพิ่มเพื่อนโดยค้นหาจากชื่อ@dtaccallcenter เรามีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการช่วยดูแลนะคะ
 
 
7416 

dtac feedback team