ผู้มีส่วนร่วมสูงสุด
จัดเรียงตาม:
คำถาม MNP: มีค่าใช้จ่ายหรือไม่? ตอบ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) กำหนดค่าบริการไว้ที่ 99 บาทต่อ 1 เลขหมาย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นรายได้ของบริษัทที่เป็นตัวกลางในการโอนย้าย เครือข่าย คือ บริษัท ศูนย์บริการคงสิทธิเลขหมาย จำกัด โดยทางดีแทคมีหน้าที่เพียงเป็นผู้รับชำระแทนเท่านั้น
ดูบทความเต็ม
คำถาม MNP: ลูกค้าจากเครือข่ายใดบ้างที่สามารถเปลี่ยนเครือข่ายมาใช้ดีแทค? ตอบ ลูกค้าทุกเครือข่ายสามารถเปลี่ยนเครือข่ายมาใช้ดีแทคได้ยกเว้นเลขหมาย โทรศัพท์พื้นฐาน เช่น เลขหมายโทรศัพท์บ้านของ TOT, TT&T เป็นต้น
ดูบทความเต็ม
คำถาม MNP: ใช้เวลาในการเปลี่ยนเครือข่ายนานแค่ไหน? ตอบ สำหรับลูกค้าทั่วไปที่จะเปลี่ยนเครือข่ายไม่เกิน 24 เลขหมาย จะใช้เวลา 3 วันทำการ นับจากวันแรกที่ลูกค้าเข้าสู่กระบวนการขอโอนย้าย (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถของระบบของแต่ละเครือข่าย และจำนวนลูกค้าที่ต้องการเปลี่ยนเครือข่ายในเวลานั้นๆ)
ดูบทความเต็ม
คำถาม MNP: กรณีที่ลูกค้าชำระค่าบริการโดยการหักผ่านบัญชีบัตรเครดิต หรือผ่านบัญชีธนาคาร ควรทำอย่างไร? ตอบ ควรตรวจสอบวันที่ครบกำหนดชำระค่าบริการ และวันที่หักบัญชีบัตรเครดิต หรือบัญชีธนาคาร เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีค่าบริการที่ออกบิลแล้วแต่ยังไม่ถึงกำหนดวันชำระเงิน เพราะหากมีค่าบริการคงค้าง อาจมีผลทำให้การดำเนินการไม่ได้รับอนุมัติ
ดูบทความเต็ม
คำถาม MNP: ในระหว่างรอผลการเปลี่ยนเครือข่าย สามารถใช้งานซิมการ์ดของเครือข่ายเดิมได้หรือไม่? ตอบ สามารถใช้ได้ตามปกติจนกระทั่งในช่วงเช้าของวันที่กระบวนการเสร็จสิ้น ซึ่งเป็นวันที่สามารถเริ่มใช้งานดีแทคได้
ดูบทความเต็ม
คำถาม MNP: เอกสารที่ต้องใช้ในการเปลี่ยนเครือข่ายมีอะไรบ้าง? ตอบ สำหรับลูกค้าทั่วไป บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง หรือ บัตรอื่นๆ ที่มีภาพถ่าย ซึ่งออกให้โดยหน่วยงานของราชการ เช่น บัตรประจำตัวข้าราชการ, ใบขับขี่, บัตรประจำตัวนักเรียน นิสิต นักศึกษา, บัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าว, หนังสือเดินทาง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เอกสารประกอบการจดทะเบียนที่เคยให้ไว้กับเครือข่ายเดิม (กรณีไม่ใช่บัตรประชาชน) กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมายื่นคำขอแทน โปรดแนบเอกสารเหล่านี้ หนังสือมอบอำนาจต้นฉบับ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาของผู้รับมอบอำนาจ เพื่อความสะดวกในการขอเปลี่ยนเครือข่าย กรุณานำใบแจ้งหนี้หรือใบเสร็จรับเงินจากเครือข่ายเดิมมาด้วย เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่จดทะเบียนกับเครือข่ายเดิมได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
ดูบทความเต็ม
คำถาม MNP: บริการเปลี่ยนเครือข่ายใช้เบอร์เดิม เริ่มมาตั้งแต่เมื่อใด? ตอบ ดีแทคเปิดให้บริการเปลี่ยนเครือข่ายใช้ เบอร์เดิมตั้งแต่วันที่ 5 ธ.ค.2553 ลูกค้าทั่วไปที่สนใจใช้บริการสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานบริการบางสาขาที่ เปิดให้บริการ
ดูบทความเต็ม
คำถาม MNP: กรณีลูกค้าแบบเติมเงินต้องการเปลี่ยนเครือข่ายมาใช้แบบรายเดือน จะสามารถโอนยอดเงินหรือยอดวันคงเหลือจากเครือข่ายเดิมมาได้หรือไม่? ตอบ ไม่สามารถทำได้ หากมียอดเงินหรือวันคงเหลือให้ใช้หรือโอนให้คนใกล้ชิดก่อนการเปลี่ยนเครือข่าย
ดูบทความเต็ม
คำถาม MNP: กรณีใดบ้างที่ไม่สามารถใช้บริการเปลี่ยนเครือข่ายใช้เบอร์เดิมได้? ตอบ เลขหมายที่ขอโอนย้ายเป็นเลขหมายที่ได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือมีสาเหตุเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของชาติ เลขหมายที่ขอโอนย้ายเป็นเลขหมายที่อยู่ระหว่างการดำเนินคดี หรืออยู่ในระหว่างอายัดหรือห้ามการเปลี่ยนแปลงตามคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย เลขหมายที่ขอโอนย้ายมิใช่เลขหมายของผู้ขอโอนย้าย เลขหมายที่ขอโอนย้ายถูกยกเลิกบริการหรืออยู่ระหว่างการระงับบริการเนื่องจากการไม่ชำระค่าบริการหรือผิดเงื่อนไขการใช้บริการ เลขหมายที่ขอโอนย้ายอยู่ระหว่างการโอนย้าย (กรณีดำเนินการขอโอนย้ายซ้อนกัน) ผู้ใช้บริการที่ขอโอนย้ายไม่แสดงเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดข้อ และ/หรือ หลักฐานที่เพียงพอว่าตนเป็นผู้ครอบครองเลขหมายดังกล่าวที่แท้จริง ผู้ใช้บริการไม่ดำเนินการลงทะเบียนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของตนให้แล้วเสร็จกับ ผู้ให้บริการรายเดิมก่อนเป็นเวลาเจ็ด(7)วันทำการก่อนการขอโอนย้ายเลขหมาย เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ขอโอนย้ายอยู่ระหว่างการขอเปลี่ยนชื่อผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการยังคงมีค่าใช้บริการที่ต้องชำระแก่ผู้ให้บริการรายเดิม ทั้งนี้ให้วิธีการชำระเงินเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 ผู้ใช้บริการได้ทำสัญญาใช้บริการกับผู้ให้บริการรายเดิมไว้โดยมีข้อกำหนดและ เงื่อนไขว่าจะต้องใช้บริการตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนดในสัญญานั้น ผู้ใช้บริการได้ยื่นคำขอโอนย้ายเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ก่อนครบระยะเวลาเก้าสิบวันจากวันที่เริ่มใช้บริการ
ดูบทความเต็ม
คำถาม MNP: สามารถใช้เบอร์เดิมแต่ย้ายค่ายมาดีแทคได้อย่างไร? ตอบ สามารถทำเรื่องย้ายค่ายได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าดีแทคทุกสาขาทั่วประเทศ (ยกเว้น สาขาสนามบินสุวรรณภูมิ)
ดูบทความเต็ม