Miccol
Viewers

ย้ายค่ายเบอร์เดิม

ชาวต่างชาติมีแค่หนังสือเดินทางเท่านั้นย้ำมีแค่หนังสือเดินทางแต่ย้ายค่ายมารับส่วนลดค่าเครื่อง 1500 บาทได้ไหมคับ แบบเติมเงินน่ะคับ
4 คำตอบ 4
dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: ย้ายค่ายเบอร์เดิม

 

สำหรับลูกค้าต่างชาติต้องการย้ายเครือข่ายเข้ามาดีแทค   ต้องใช้เอกสารดังนี้นะคะ 

 

>> เอกสารหลัก : หนังสือเดินทาง(Passport) หรือเอกสารที่ใช้แทนได้ คือ บัตรประจำตัวนักการทูต


>> เอกสารเสริม : เลือกแบบใดแบบหนึ่งดังนี้

แบบที่ 1 : ใช้บัตรเครดิตในการสมัคร Visa หรือ Master Card (ID Type 04)
ที่ออกโดยธนาคารในประเทศไทย หรือ ธนาคารต่างชาติ และ หนังสือยินยอม
ให้หักบัตรเครดิต โดยลูกค้าต้องยินยอมให้หักบัญชีผ่านบัตรเครดิตขั้นต่ำเป็นระยะเวลา3เดือน

หมายเหตุ : Passport , Work Permit , Credit Card จะต้องมีอายุคงเหลืออย่างน้อย 3 เดือน ณ วันที่สมัคร

 

แบบที่ 2 :ใช้เอกสารอื่นๆแทนการใช้บัตรเครดิต( IDType 05) อย่างใดอย่างหนึ่ง

- หนังสือรับรองการทำงาน ( Work Permit) หรือ
- ทะเบียนบ้าน (กรณีมีชื่อในทะเบียนบ้าน) หรือ
- หนังสือใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (Permanent Residence) หรือ
- หนังสือรับรองว่าเป็นนักศึกษาต่างชาติจากทางมหาวิทยาลัยในไทย  (ไม่ใช่บัตรนักศึกษา)

 

Buddy nuchy ให้ข้อมูลจ้า ผู้หญิงมีความสุข

 

 

 

 

dtac feedback team

Miccol
Viewers

เรื่อง: ย้ายค่ายเบอร์เดิม

ใช้บัตรเดบิตแทนได้ไหมครับ ออกโดยแบงค์กสิกรไทยและแบงค์กรุงเทพ ครับ
dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: ย้ายค่ายเบอร์เดิม

 

บัตรเดบิตใช้ไม่ได้ค่ะ Buddy กระต่ายแนะนำใช้ work permit แทนนะคะ 

ปล:: การย้ายค่ายเอกสารต้องตรงกับเครื่อขายเดิมด้วยนะคะ 

dtac feedback team

dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: ย้ายค่ายเบอร์เดิม

สำหรับบัตรเดบิตจะไม่สามารถใช้แทนได้นะคะ อย่างไร แนะนำเป็นเอกสารแบบที่ 2 ตามรายละเอียดข้างต้นค่ะ

 

Buddy ใบบัวแจ้งข้อมูลค่ะ 

dtac feedback team