New here

ํสัญญาณไม่มีเลยครับ/ในอาคาร/นิคมฯเวลโกร์ลซ.10 บางปะกง ฉะเชิงเทรา

 
1 คำตอบ 1
dtac call center

เรื่อง: ํสัญญาณไม่มีเลยครับ/ในอาคาร/นิคมฯเวลโกร์ลซ.10 บางปะกง ฉะเชิงเทรา

น้องฟ้า ติดต่อกลับคุณ ที่หมายเลข 6662898xxxx

รับเรื่องตรวจสอบการใช้งานให้เรียบร้อยแล้วค่ะ 

รบกวนรอการแจ้งผลอีกครั้งนะคะ 

7416 

 

dtac feedback team