Highlighted
Regular Viewers
Regular Viewers

ไม่สามารถแอดไอดีไลน์ dtacdocument ได้

ต้องการส่งรูป ปชช ไปที่ ไอดีไลน์ dtacdocument แต่ไม่สามารถแอดไปได้ มีทางอื่นที่สามารถ ส่งได้มั้ย
1 คำตอบ 1
Highlighted
dtac call center

เรื่อง: ไม่สามารถแอดไอดีไลน์ dtacdocument ได้

 

Buddy nuchy แนะนำส่งเมลล์มาได้นะคะ  วางเอกสารบนกระดาษสีขาว และระบุรายละเอียด ดังนี้

1). ระบุเบอร์โทรที่จะลงทะเบียน

2). Passport หรือบัตรประชาชน , SIM Card ด้านที่มีหมายเลข SIM Card ที่เป็น 8966xxxxxxxxxxxxxxx​

3). ​เขียนข้อความตาม Remark บน กระดาษสีขาวให้ชัดเจน พร้อมเซ็นชื่อรับรอง พร้อมระบุข้อความ ดังนี้

 

“ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้เป็นผู้ครอบครอง/ใช้บริการหมายเลขโทรศัพท์เบอร์……ตามที่ระบุในใบคำขอนี้จริง

หากกรณีมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสิทธิความเป็นเจ้าของหรือการครอบครองหรือการใช้งานหมายเลขนี้ หรือเชื่อได้ว่าข้าพเจ้าได้หมายเลขนี้มา

โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ข้าพเจ้าขอให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ดำเนินการตรวจสอบ และยกเลิกการใช้หมายเลขนี้ทันที รวมถึงบริษัทฯ

สามารถโอนสิทธิ์ในหมายเลข ให้แก่เจ้าของที่แท้จริงหรือบุคคลอื่นได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมหรือแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า

แต่อย่างใด ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอสละสิทธิในการโต้แย้งทั้งปวงและเรียกร้องค่าเสียหายใดๆต่อบริษัทฯ บริษัทฯไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

ไม่ว่าทั้งทางแพ่งหรืออาญา”​​

​​

4). ถ่ายรูปเอกสารทั้งหมด ให้ชัดเจนส่ง E-Mail เอกสารมาที่ 1678document@dtac.co.th

 

 

dtac feedback team