Regular Viewers

จะมอบฉันทะให้น้องไปปิดเบอร์ให้ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างครับ

ตามหัวข้อ
แท็ก (1)
2 คำตอบ 2
Quality Reviewer

เรื่อง: จะมอบฉันทะให้น้องไปปิดเบอร์ให้ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างครับ

@Badsadgood55

 

สำหรับการยกเลิกบริการ  กรณีเจ้าของหมายเลขไม่สะดวกติดต่อด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจได้ ดังนี้คับ

 

 >> สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ เซ็นรับรองถูกต้อง

 >> ผู้รับมอบอำนาจแสดงบัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาบัตรประชาชน เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง  ​

 >> หนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ตามกฎหมายกำหนด 10 บาท   หรือถ้าไม่สะดวกใช้หนังสือมอบอำนาจ ให้เขียนรายละเอียดลงสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจ ว่าจะให้ดำเนินการเรื่องอะไร เช่น ข้าพเจ้า นาย ก ขอมอบอำนาจให้ นาย ข ดำเนินการติดต่อยกเลิกบริการหมายเลข....เป็นต้น คับ

 

*อ้างอิงจากกระทู้นี้คับ

Quality Reviewer

เรื่อง: จะมอบฉันทะให้น้องไปปิดเบอร์ให้ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างครับ

ขอเพิ่มเติมนิดครับ เตรียมบัตร ปชช.ตัวจริงของผู้มอบอำนาจำปด้วยจะดีที่สุดครับ (กรณีผม จนท.เคยขอใช้)

inbox ถึง เจ้าหน้าที่ (แจ้งเบอร์+แนบลิงค์กระทู้) | Dtac App