Highlighted
ผู้สร้างสรรค์สังคมคนรักดีแทค

ข้อสงวนสิทธิและข้อจำกัดความรับผิด dtac online community

Community Disclaimer - ข้อสงวนสิทธิและข้อจำกัดความรับผิด

 

 

(1)           community.dtac.co.th เป็น link ภายในเว็บไซต์ของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด มหาชน (ดีแทค”) ที่ผู้ใช้งานสามารถเข้ามาเยี่ยมชม และใช้บริการได้ โดยขณะที่เข้าเยี่ยมชม และใช้บริการผ่านทาง dtac online community นั้น ผู้ใช้งานต้องตกลงยอมรับกฎเกณฑ์และเงื่อนไขทั้งหมดตามที่ดีแทคกำหนด รวมถึง ข้อสงวนสิทธิ และข้อจำกัดความรับผิด (Disclaimer) และผู้ใช้งานทุกรายต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

 

(2)          การนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร บทความ ข้อความ หรือเนื้อหาใด ๆ ใน community.dtac.co.th นี้ เป็นเพียงการให้บริการ รวบรวมข้อมูล ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และเป็นเพียงสื่อกลางที่ใช้ในการส่งผ่านข้อมูลระหว่างผู้ใช้งาน และเจ้าของหรือแหล่งข้อมูลข่าวสาร ในด้านต่าง ๆ เท่านั้น โดยดีแทคและ dtac online community ไม่สามารถตรวจสอบ หรือสืบค้นเพื่อทราบถึงแหล่งที่มา และ/หรือรายละเอียด ของเนื้อหาทั้งหมดของ dtac online community ได้

ดังนั้น การนำเสนอข้อมูลดังกล่าวหากก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้งาน หรือบุคคลภายนอก จึงไม่ก่อให้เกิดสิทธิ ความรับผิด และ/หรือ ภาระผูกพันทางกฎหมายไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ระหว่างดีแทค (รวมถึงผู้บริหาร กรรมการ และพนักงานของดีแทค) และ/หรือ dtac online community กับเจ้าของข้อมูลข่าวสาร ผู้ใช้งาน สมาชิกของ dtac online community และ/หรือ บุคคลภายนอก

 

(3)          ในการใช้บริการของ dtac online community ผู้ใช้งานจะต้องให้รายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้ใช้งานเองตามความเป็นจริง ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์ โดยกรอกลงในแบบฟอร์มการลงทะเบียน ฉะนั้น ผู้ใช้งานควรทำการทบทวนและปรับปรุงแก้ไขข้อมูลของตัวผู้ใช้งานเองให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

 

(4)          หากผู้ใช้งานให้รายละเอียดใด ๆ ตามข้อ (3) ข้างต้น ที่ไม่ถูกต้อง ไม่ตรงกับความจริง ไม่สมบูรณ์ หรือ มีเหตุผลที่ทำให้ dtac online community เชื่อว่าข้อมูลเหล่านั้นเป็นเท็จ ทาง dtac online community มีสิทธิที่จะระงับ หรือยกเลิกการเป็นสมาชิก dtac online community ของผู้ใช้งาน และ/หรือ ปฏิเสธที่จะให้การบริการใด ๆ แก่ผู้ใช้งานได้ทันที

 

(5)          ผู้ใช้งานตกลงและยอมรับว่า บรรดารายละเอียดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหา ข้อความ บทความ ข้อมูล ซอฟท์แวร์ โปรแกรมต่าง ๆ เสียง ดนตรี วีดีโอ รูปภาพ กราฟฟิค หรือส่วนประกอบใดๆ (“เนื้อหา”) ที่ได้ถูกนำเสนอต่อสาธารณะบน community.dtac.co.th หรือ dtac online community หรือส่งต่อแบบส่วนตัวโดยผู้ใช้งานนั้น ถือเป็นความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวของผู้ใช้งานที่นำเสนอเนื้อหานั้น ๆ ซึ่งหมายความว่า ผู้ใช้งาน (มิใช่ดีแทค หรือ dtac online community) จะต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาทั้งหมดทุกประการ ที่เกิดจากการนำเสนอข้อมูลหรือเนื้อหาโดยผู้ใช้งานเองบน dtac online community ไม่ว่าจะเกิดจากการส่งข้อมูล การประกาศ การโพสต์ (Post) การอัพโหลด (Upload) การส่งข้อความแบบส่วนตัว (private message) หรือจดหมายอิเล็คทรอนิคส์ (E-mail) หรือการกระทำอื่นใด ผ่านการให้บริการของ dtac online community (community.dtac.co.th)

 

(6)          ดีแทค และ dtac online community มิได้เข้าไปควบคุมเนื้อหาที่ผู้ใช้งานได้นำเสนอผ่านการให้บริการของ dtac online community ดังนั้น ดีแทค และ dtac online community จึงไม่สามารถรับประกันถึงความถูกต้อง สมบูรณ์ คุณภาพ หรือความเหมาะสมของเนื้อหาที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอนั้นได้ โดยที่ผู้ใช้งานตกลงและยอมรับว่า การใช้บริการของ dtac online community หรือข้อมูล เนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบน dtac online community หรือส่งผ่าน dtac online community นั้น อาจทำให้ผู้ใช้งานได้เห็น หรือรับทราบเนื้อหาที่มีลักษณะอันเป็นการผิดหรือขัดต่อกฎหมาย หรือล่วงละเมิด หมิ่นประมาท น่ารังเกียจ หรือไม่เหมาะสมด้วยประการใด ๆ ซึ่งไม่อยู่ในฐานะที่ทางดีแทค หรือ dtac online community จะต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหา ความสูญเสีย และความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งความผิดพลาดใด ๆ ที่เกิดจากการละเว้น ละเลย หรือประมาทเลินเล่อดังกล่าว

 

(7)          ผู้ใช้งานตกลง และรับทราบว่าดีแทค และ dtac online community มิได้มีการตรวจสอบเนื้อหาใด ๆ ก่อน แต่ทางดีแทค และ dtac online community มีสิทธิและอำนาจแต่เพียงฝ่ายเดียวในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือลบเนื้อหา ที่ปรากฏหรือถูกนำเสนอใน dtac online community ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ได้ทันที หากดีแทค และ dtac online community เห็นว่า เนื้อหานั้นเป็นการขัดต่อกฎหมาย ไม่เหมาะสม หรือฝ่าฝืนกฎเกณฑ์และเงื่อนไข หรือนโยบายต่าง ๆ ของดีแทค หรือ dtac online community

 

(8)          dtac online community อาจระงับรหัสผ่าน หรือการใช้บริการของผู้ใช้งานรายใด ๆ ได้ทันที หากผู้ใช้งานรายใดกระทำการใด ๆ ที่มีลักษณะเป็นการละเมิดหรือขัดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ และอาจงดการให้บริการแก่ผู้ใช้งานได้ทันทีเช่นกัน ซึ่งการระงับรหัสผ่าน หรือการใช้บริการ หรือการงดการให้บริการดังกล่าว จะไม่มีการแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบ นอกจากนี้ dtac online community อาจต้องยุติ หรือลบทะเบียน ข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งานรายดังกล่าวออกจากระบบ ทั้งนี้ dtac online community จะไม่มีความรับผิดใดๆ ต่อผู้ใช้งานสำหรับการระงับรหัสผ่าน หรือการใช้บริการ หรือการสิ้นสุดของการให้บริการดังกล่าว

 

(9)          เนื้อหาและข้อมูลใด ๆ ที่ปรากฏใน dtac online community นี้ dtac online community สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้า ทุกครั้งในการเปิดดู dtac online community นี้ ผู้ใช้งานยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ที่มีอยู่ ณ เวลาขณะที่เข้าเยี่ยมชม dtac online community นี้  ดังนั้น ทุกครั้งที่เข้าเยี่ยมชม  dtac online community ผู้ใช้งานจึงควรตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานก่อน

 

(10)       ดีแทค และ dtac online community อาจมีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่น ๆ  การเชื่อมต่อนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานค้นหาเว็บไซต์ บริการ และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ดีแทค และ dtac online community ไม่มีอำนาจที่จะควบคุม รับรองยืนยันความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือหรือรับผิดชอบในเนื้อหาของเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก หรือการเชื่อมต่อใด ๆ ที่บรรจุอยู่ในเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก การตัดสินใจว่าบริการ และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอผ่านเว็บไซต์เหล่านี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งานหรือไม่นั้น เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้งานเอง ดีแทค และ dtac online community ไม่มีความรับผิดชอบในฐานะเจ้าของหรือผู้ดำเนินการเว็บไซต์เหล่านั้น ดีแทค และ dtac online community ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดถึงการรับประกันใด ๆ หรือต้องรับภาระค่าเสียหายที่เกี่ยวพันกับเจ้าของหรือผู้ดำเนินงานของเว็บไซต์ใด ๆ (รวมทั้งความเสียหายที่เกิดจากข้ออ้างใด ๆ ก็ตามที่ละเมิดลิขสิทธิหรือทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นของเว็บไซต์ของบุคคลที่สามนั้น)

 

(11)         ผู้ใช้งานตกลงและยินยอมให้ดีแทค และ/หรือ dtac online community มีสิทธิเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือตัดทอนข้อความหรือเนื้อหาที่ผู้ใช้งานแสดงความคิดเห็น (ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วน) ที่ ดีแทค และ/หรือ dtac online community เห็นว่าเป็นประโยชน์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลหรือเนื้อหาดังกล่าวบนเว็ปไซท์ของ ดีแทค และ/หรือ dtac online community อันมิใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในทางการค้า

 

(12)        ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานที่ปรากฏบน dtac online community นี้ ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และในกรณีที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับ dtac online community นี้ ไม่ว่าจะเป็นสัญญา หรือละเมิด หรือนิติสัมพันธ์ทางกฎหมายใด ๆ ให้ศาลไทยมีอำนาจโดยเด็ดขาดในการพิจารณาข้อพิพาทเหล่านั้น

 


If you appreciate my efforts, please give me a point ↓
Accept as solution to help others find it faster.

1 คำตอบ
นักตอบมือใหม่

สอบถามสถานะการเคลม Iphone 5 แบตบวมค่ะ

 iPhone 5 ไปเคลมที่ดีแทค เซนทรัลระยองค่ะ เจ้าหน้าที่แจ้งว่าประมาณ 2 สัปดาห์ค่ะ ไม่ทราบว่า เรื่องถึงไหนแล้วคะ  ช่วยตรวจสอบให้หน่อยค่ะ

   วันที่แจ้งเคลมสินค้า  08/08/58

   Ticket ID BRA480131 หมายเลขเอกสาร  BRA480131

   IMEI  01341300229xxxx

รบกวนด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ