New here

การใช้งานซื้อของผ่านเน็ต

ทำมั้ยซิมดีเทคของผมไม่สามารถรับsmsจากทางการซื้อของออนไลน์ได้ ทั้งๆก่อนหน้านั้นยังรับsms ได้ปกติ
1 คำตอบ 1
Quality Reviewer

เรื่อง: การใช้งานซื้อของผ่านเน็ต

คุณ @theppunya

แนะนำแจ้งเบอร์มือถือ
ทางลิ้งค์
https://goo.gl/swGuuH เพื่อตรวจสอบและแนะนำให้ครับ