ผู้มีส่วนร่วมสูงสุด
จัดเรียงตาม:
คำถาม เบอร์แบบเติมเงิน / เงินหมด / วันหมด Storage ลูกค้ายังอยู่เท่ากับก่อนระงับหรือไม่ ตอบ กรณีถูกระงับบริการ ในส่วนของพื้นที่ในการเก็บไฟล์ (storage) ที่ได้จากดีแทคจะไม่สามารถใช้งานได้ โดยลูกค้าจะถูกลด storage ให้เหลือ 2GB (standard ของ Capture)
ดูบทความเต็ม
คำถาม ลูกค้าถูกระงับบริการ post  ระงับการโทร , ติดตามหนี้ ยังคงใช้งาน Storage เท่าเดิมหรือไม่ ตอบ กรณีถูกระงับบริการ ในส่วนของพื้นที่ในการเก็บไฟล์ (storage) ที่ได้จากดีแทคจะไม่สามารถใช้งานได้ โดยลูกค้าจะถูกลดพื้นที่ในการเก็บไฟล์ให้เหลือ 2GB (standard ของ Capture)
ดูบทความเต็ม
คำถาม  ลูกค้าย้ายจาก ลูกค้าย้าย/โอนสิทธิ์ จากรายเดือน เป็นเติมเงิน หรือจากเติมเงินเป็นรายเดือน หรือ  indi  To Corp.  ระบบจะลบรูป และ Storeage ลูกค้า หรือไม่  หากลบจะมีเวลาให้ลูกค้าลบรูปเท่าใด ตอบ การเปลี่ยนจาก ลูกค้าย้าย/โอนสิทธิ์ จากรายเดือน เป็นเติมเงิน หรือจากเติมเงินเป็นรายเดือนทางลูกค้ายังจะได้
ดูบทความเต็ม
ระบบตอบรับอัตโนมัติโทร *1004 ไม่คิดค่าบริการ สมัครผ่านบริการด่วนพิเศษ ussd *104 ไม่คิดค่าบริการ โทร. 1678 dtac call center ครั้งละ 3 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) บริการออนไลน์ผ่าน e-service ที่เว็บไซต์ดีแทค อินเทอร์เน็ตบนมือถือ http://wap.dtac.co.th/ (คิดค่าบริการ GPRS ตามโปรโมชั่นที่ลูกค้าสมัคร ณ ปัจจุบัน) สำนักงานบริการลูกค้าดีแทค ทุกสาขา ดีแทค เซ็นเตอร์ ทุกสาขา
ดูบทความเต็ม
คำถาม ส่งข้อความ SMS แล้วหน้าจอแสดงข้อความว่า "ขออภัยค่ะหมายเลขของคุณไม่สามารถใช้บริการนี้ได้ สอบถามเพิ่มเติมโทร 1678" เป็นเพราะสาเหตุใด? ตอบ แสดงว่าหมายเลขสมาชิกบริการออนไลน์ ที่ใช้ส่งข้อความผ่านเว็บ มีสถานะระงับสัญญาณอยู่
ดูบทความเต็ม
คำถาม ส่งข้อความผ่านเว็บดีแทคคิดค่าบริการอย่างไร? ตอบ ส่งไปยังเลขหมายในเครือข่ายดีแทคฟรี 50 ข้อความ/เลขหมาย/เดือน (ตามวันที่ปฏิทิน) ส่วนเกินและกรณีส่งไปยังเลขหมายเครื่อข่ายอื่น คิดค่าบริการเพิ่มตามแพ็กเกจของลูกค้า อายุของข้อความจะมีเวลา 3 ชั่วโมง (หากปลายทางปิดเครื่องหรือระบบไม่สามารถติดต่อได้นานเกินจาก 3 ชั่วโมง ปลายทางจะไม่ได้รับข้อความ)
ดูบทความเต็ม
คำถาม เมื่อมีการ Login สามารถเลือกรับหรือไม่รับข้อความการแจ้งใช้งานบริการออนไลน์ได้หรือไม่? ตอบ ข้อความเตือนเมื่อมีการ Login สามารถเลือกรับ/ไม่รับข้อความก็ได้
ดูบทความเต็ม
คำถาม ส่งข้อความ SMS แล้วหน้าจอแสดงข้อความว่า "ระบบไม่สามารถทำรายการได้ในขณะนี้ " เป็นเพราะสาเหตุใด? ตอบ แสดงว่าเลขหมายปลายทางที่ระบุส่งออก มีเบอร์ที่สถานะระงับสัญญาณการใช้บริการอยู่ แนะนำตรวจสอบด้วยการสอบถามเลขหมายปลายทางที่ลูกค้าทำการส่ง SMS
ดูบทความเต็ม
คำถาม หากไม่มีการใช้งานบริการออนไลน์ นานเท่าใดระบบจะยกเลิกบริการ? ตอบ 365 วัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติ หากต้องการใช้งานสามารถลงทะเบียนบริการออนไลน์ใหม่ได้
ดูบทความเต็ม
คำถาม เมื่อมีการเปิดดูรายการใช้งานโทรออก สามารถระงับข้อความแจ้งการใช้รายการที่ส่งไปยังมือถือได้หรือไม่? ตอบ ไม่สามารถระงับได้
ดูบทความเต็ม
คำถาม สามารถเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์สำหรับรับรหัสเข้าใช้งานบริการออนไลน์ได้หรือไม่?  ตอบ ได้ กรณีเลือกส่งรหัสเข้าใช้งานไปที่หมายเลขอื่นได้เฉพาะเบอร์ในระบบดีแทคเท่านั้น โดยให้ระบุเบอร์ในระบบดีแทคที่ต้องการและต้องมีสถานะใช้งานปกติ โดยเข้าไปที่เมนูเปลี่ยนแปลงข้อมูลและบริการต่าง ๆ ในบริการออนไลน์เพื่อทำการเปลี่ยนแปลง
ดูบทความเต็ม
คำถาม การเข้าใช้บริการออนไลน์ สามารถกำหนดรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน 4 หลัก ในการเข้าใช้งานเองได้หรือไม่? ตอบ รหัสผู้ใช้จะต้องเป็นหมายเลขโทรศัพท์มือถือดีแทค 10 หลักที่ใช้งานอยู่เท่านั้น ส่วนรหัสผ่าน 4 หลัก ผู้ใช้สามารถกำหนดได้เอง
ดูบทความเต็ม
คำถาม บางเมนูใน e-service ที่ต้องกดรับรหัสผ่านใช้งานครั้งเดียว สามารถกำหนดให้ส่ง SMS แจ้งรหัสไปที่เลขหมายอื่นได้หรือไม่? ตอบ สามารถทำได้ โดย Login บริการออนไลน์ ที่เมนู "แก้ไขข้อมูลส่วนตัว" ทำตามขั้นตอนและเลือกการส่งรหัสผ่านใช้งานครั้งเดียวให้ส่งรหัสผ่านไปยัง หมายเลขอื่น (เฉพาะเบอร์ในระบบดีแทค) พร้อมระบุเบอร์มือถือ 10 หลัก
ดูบทความเต็ม
คำถาม การรับ e-invoice หรือใบแจ้งค่าบริการทางอีเมล เร็วกว่าการรับทางจดหมายกี่วัน? ตอบ จัดส่งถึงคุณเร็วกว่าทางจดหมาย 1-8 วัน
ดูบทความเต็ม
คำถาม บริการส่งข้อความผ่านเว็บ สามารถส่งไปเบอร์มือถือระบบใดได้บ้าง? ตอบ ส่งได้ทั้งเลขหมายในเครือข่ายดีแทคและเลขหมายเครื่อข่ายอื่น
ดูบทความเต็ม
คำถาม หากจะดู e-invoice บน Smartphone ต้องทำอย่างไร? ตอบ หากจะดู e-invoice บน Smartphone ลูกค้าต้องดาวน์โหลด application ‘PDF expert’ เพื่อใช้สำหรับเปิดอ่าน e-invoice ไปที่ Application Search ‘PDF expert’ ทำอย่างไร?
ดูบทความเต็ม
คำถาม บริการเสริม MMS: ช่องทางใดบ้างที่สามารถตรวจสอบรายละเอียดแพ็กเกจ MMS? ตอบ ระบบตอบรับอัตโนมัติโทร *1004 ไม่คิดค่าบริการ สมัครผ่านบริการด่วนพิเศษ ussd *104 ไม่คิดค่าบริการ โทร. 1678 dtac call center ครั้งละ 3 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) บริการออนไลน์ผ่าน e-service ที่เว็บไซต์ดีแทค อินเทอร์เน็ตบนมือถือ http://wap.dtac.co.th/ (คิดค่าบริการอินเทอร์เน็ต GPRS ตามโปรโมชั่นที่ลูกค้าสมัคร ณ ปัจจุบัน) ดีแทค เซ็นเตอร์ ทุกสาขา
ดูบทความเต็ม
คำถาม บริการเสริม MMS: กรณีส่ง MMS ไปยังเครื่องที่ไม่รองรับบริการ ระบบจะสามารถเก็บข้อความในระบบไว้นานกี่วัน และสามารถตรวจสอบภาพ MMS ผ่านช่องทางใด? ตอบ กรณีส่ง MMS ให้เครื่องที่ไม่รองรับ MMS นั้นระบบเก็บไว้นาน 3 วัน โดยให้เข้าไปดูข้อมูลผ่านhttp://www.dtac.co.th/mmsweb และเก็บข้อมูลใน MMS ไว้บนเว็บไซต์ได้นาน 7 วัน
ดูบทความเต็ม
คำถาม บริการ ATM SIM สามารถโอนเงิน และชำระเงินได้สูงสุดเท่าไร? ตอบ วงเงินรวมต่อวันได้สูงสุด 2,000,000 บาท ซึ่งเป็นวงเงินรวมในการทำรายการโอนเงินไปยังบุคคลอื่นที่มีบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย โอนเงินเข้าบัญชีต่างธนาคาร ชำระค่าสินค้าและบริการ (ชำระบัตรเครดิต/เงินกู้) ช่องทางในการปรับวงเงินการใช้บริการ ATM SIM กรณีผู้ใช้บริการต้องการขอปรับวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ลูกค้าดำเนินการผ่าน K-Contact Center โทร 0 2888 8888 กด 03 กรณีผู้ใช้บริการต้องการขอปรับวงเงินมากกว่า 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท ลูกค้าดำเนินการผ่านสาขาธนาคารกสิกรไทย
ดูบทความเต็ม
คำถาม บริการเสริม MMS: ช่องทางใดบ้างที่สามารถตั้งค่ามือถือเพื่อใช้งาน GPRS และ MMS ได้ด้วยตนเอง? ตอบ ระบบตอบรับอัตโนมัติโทร *1004 ไม่คิดค่าบริการ บริการด่วนพิเศษ ussd กด *104*71# สำหรับเปิดใช้บริการ และ *104*72# สำหรับปิดใช้บริการ ไม่คิดค่าบริการ
ดูบทความเต็ม